Anayasa Mahkemesi 2018/35900 Başvuru Numaralı Kararı – Gerekçeli Kararın Geç Yazılması

Anayasa Mahkemesi 2018/35900 Başvuru Numaralı Kararı – Gerekçeli Kararın Geç Yazılması

Anayasa Mahkemesi 2018/35900 Başvuru Numaralı Kararı

24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31433

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

HATİCE AKGÜL BAŞVURUSU

Başvuru Numarası ; 2018/35900

Karar Tarihi : 25/2/2021

Başkan: Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler: Muammer TOPAL

Recai AKYEL

Yusuf Şevki HAK YEMEZ

Selahaddin MENTEŞ

Raportör : Tuğba TUNA IŞIK

Başvuruca : Hatice AKGÜL

Vekili: Av. Ali KOÇER

Açıklamalar: Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 25/2/2021 tarihinde, Hatice Akgül (B. No: 2018/35900) başvurusunda, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Olaylar

Başvurucu, iş akdinin feshedilmesi nedeniyle 21/7/2017 tarihinde İş Mahkemesinde (Mahkeme) işe iade talebiyle dava açmıştır. Başvuruya konu yargılamada 18/10/2017 tarihinde hüküm tefhim edilmiş, gerekçeli karar 7/2/2019 tarihinde yazılmıştır. Davalı süre tutum dilekçesi ve gerekçeli istinaf dilekçesini sunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi istinaf talebini reddetmiştir. Davalının temyiz talebi üzerine Yargıtay kararı onamıştır.

İddialar

Başvurucu, işe iade talebiyle açtığı davada gerekçeli kararın geç yazılması sebebiyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Somut olayda yargılamanın yaklaşık 2 yıl 5 ay sürdüğü anlaşılmıştır. Başvuruya konu işe iade davasında, birer ay arayla yapılan ve tanık dinlenmeyen iki duruşma neticesinde kısa karar tefhim edilmiştir. Dava; hukuki meselenin çözümündeki güçlük, maddi olayların karmaşıklığı, delillerin toplanmasında karşılaşılan engeller, taraf sayısı gibi ölçütler dikkate alındığında da karmaşık olmaktan uzaktır.

Mahkemenin kısa kararında başvurucunun işe iade talebinin kararın kesinleşmesine bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu durumda kararın kesinleşmesinin başvurucu bakımından ne denli önemli olduğu açıktır.

Başvurucunun işe iade talebiyle açmış olduğu davanın sonuçlarından yararlanabilmesinin en önemli aşamalarından biri gerekçeli kararın yazılması olup, bu yükümlülük başvurucunun talebine, tutumuna veya sorumluluğuna bağlı olmaksızın mahkemeye aittir.

Somut olayda ilk derece mahkemesi hükmün özetini yazdırarak kararı tefhim etmiştir. 6100 sayılı Kanun uyarınca Mahkemenin en geç bir ay içinde gerekçeli kararı yazarak tebliğe çıkartması gerekmektedir. İlk derece mahkemesinin kararı tefhiminden gerekçeli kararı yazmasına kadar geçen 1 yıl 3 ay 29 günlük sürenin makul olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Yargılamanın uzamasına gerekçeli kararın geç yazılması neden olmuştur.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Bu basın duyurusu Genel Sekreterlik tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.

Kaynak: T.C. Anayasa Mahkemesi

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, işe iade talebiyle açılan davada gerekçeli kararın geç yazılması sebebiyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 11/12/2018 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik İncelemesinin Bolüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

7. Başvuru formu ve eklerinde İfade edildiği şekliyle İlgili olaylar özetle şöyledir.

8. Pazarlama yetkilisi olarak çalışan başvurucunun iş akdi, işveren şirket tarafından 22/6/2017 tarihinde feshedilmiştir.

9. Başvurucu 21/7/2017 tarihinde Ankara 11. İş Mahkemesinde (Mahkeme) işe iade talebiyle dava açmıştır Mahkeme 18/10/2017 tarihinde davanın kabulüne ve başvurucunun işe iadesine karar vermiştir. Mahkeme ayrıca kısa kararlarında karar kesinleştikten sonra başvurucunun işveren tarafından işe başlatılmaması hâlinde dört aylık ücreti tutarında tazminata, boşta geçen süre için dört aya kadar Ücretinin ve diğer haklarının davalı işverenden tahsili ile başvurucuya verilmesine karar vermiştir

10. Başvurucu, Mahkeme tarafından gerekçeli kararın yazılmadığı gerekçesiyle 11/12/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur,

11. Mahkeme gerekçeli kararı 7/2/2019 tarihinde yazmıştır.

12. Davalı işveren 25/10/2017 tarihinde süre tutum dilekçesi vermiş, 7/3/2019 tarihinde ise gerekçeli İstinaf dilekçesini sunmuştur. İstinaf talebi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin (Bölge Mahkemesi) 2/10/2019 tarihli kararlarıyla reddedilmiştir.

13. Davalı işverenin temyiz talebinin Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin (Daire) 17/12/2019 tarihli kararıyla reddi Özerine karar kesinleşmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız