Çalışanın Yaşlılık Aylığına Başvuru Yapabilmesi İçin İşten Ayrılmasına İlişkin Zorunluluk Kalktı

Çalışanın Yaşlılık Aylığına Başvuru Yapabilmesi İçin İşten Ayrılmasına İlişkin Zorunluluk Kalktı

Çalışanın Yaşlılık Aylığına Başvuru Yapabilmesi İçin İşten Ayrılmasına İlişkin Zorunluluk Kalktı

03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14.01.2021 tarih 2019/104 Esas 2021/3 Karar numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı (“Karar”) ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 62. Maddesi 1. fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ifadesinin Anayasa’ya aykırı olduğundan bahisle iptaline karar verilmiştir.

Bilindiği üzere 01.05.2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olup SSK (4/1-a) kapsamında emekli olacak kişilere istisnai bazı maddeler hariç 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (“Kanun”) uygulanmaktadır. Kanun’un 62 maddesi uyarınca çalışanın yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalışmakta olduğu işyerinden ayrılması koşulu aranmaktadır. Çalışan işten ayrıldıktan sonra yine aynı işveren nezdinde çalışabilmekte ve sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle yaşlılık aylığı da alabilmektedir. Çalışanın yaşlılık aylığına başvurmak ve aynı işveren nezdinde de çalışmaya devam etmek istemesi ve işverenin de uygun bulması halinde uygulamada çalışanın öncelikle çıkışı yapılarak yaşlılık aylığına başvurması sağlanıyor ve vakit kaybetmeksizin ertesi gün yine işe girişi yapılarak çalışmaya devam etmesi imkanı tanınıyordu.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar ile Kanun”un 62. Maddesi 1. fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ifadesinin çıkarılması ile birlikte çalışan yaşlılık aylığı almak için gerekli koşulları sağladığında işten ayrılmasına gerek olmaksızın yaşlılık aylığına başvuru yapabilmesi sağlanmıştır. Bu durumda çalışanın ya da SGK’nın yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunulduğunu işverene bildirebileceği belirtilmiştir. İşbu karar sonrası çalışan, emeklilik sebebiyle iş sözleşmesini sona erdirmeden aynı işveren nezdinde çalışmaya devam edebilecek ve Karar öncesinde mevcut olan çalışanın emeklilik sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi sonrası işverenin çalışanı istihdam etmeye devam edip etmeyeceğine ilişkin takdir yetkisi işbu Karar ile artık çalışanın iş sözleşmesini feshetmesine gerek olmayacağı için ortadan kalktığı kanaatindeyiz.

1475 sayılı Sayılı İş Kanunu 14. maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için emeklilik sebebiyle iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshedilmesi halinde kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkmayacaktır. Ancak çalışanın yaşlılık aylığı tahsisi sonrası çalışmaya devam etmesi halinde kıdem tazminatı ödeme esaslarının neler olacağı belirsiz olup, işbu iptal kararı sonrası yeni yasal düzenlemeler ve içtihatlar oluşturulunca değin birçok farklı uygulama ve uyuşmazlık doğması muhtemel gözükmektedir.

Kaynak: Sistemglobal