Selden Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelendi

Selden Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelendi

Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerinde Selden Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelendi

ÖZET:

⎯ Yaşanan sel felaketleri nedeniyle, Kastamonu İli Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop İli Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ve Bartın İli Ulus ilçesi mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

⎯ Kastamonu, Sinop ve Bartın illerindeki mücbir sebep kapsamındaki yerler için 11.08.2021 ila 31.08.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında işveren ve sigortalıların, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 27.09.2021 tarihine kadar (26.09.2021 hafta sonuna denk geldiğinden) SGK’ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmıştır.

⎯ Kastamonu, Sinop ve Bartın illerindeki mücbir sebep kapsamındaki yerler için 11.08.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçları, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.01.2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir.

⎯ Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmayacaktır.

⎯ Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerindeki mücbir sebep kapsamındaki yerler için 11.08.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 11.08.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.01.2022 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

⎯ 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar, 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması şartıyla tecil ve taksitlendirilebilecektir.

ERTELEME KAPSAMINDAKİ BELGELER, BORÇLAR VE ERTELEME SÜRESİ:

5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ” Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.

Kuruma olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.” hükmü getirilmiştir.

Bilindiği üzere, Kastamonu İli Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar, Sinop İli Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın İli Ulus ilçesinde 11.08.2021 tarihinde hayatı önemli ölçüde etkileyen sel felaketi meydana gelmiştir.

Meydana gelen yangın felaketlerinin genel hayatı olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.

Meydana gelen bu olaylar nedeniyle, SGK Yönetim Kurulunun 19.08.2021 tarihli, 2021/291 sayılı kararı ile ilgili bölgelerde 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre Sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu İli Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde, Sinop İli Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçelerinde, Bartın İli Ulus ilçesinde, 11.08.2021 tarihi itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar, diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince;

a) 11.08.2021 ila 31.08.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 27.09.2021 tarihine kadar (26.09.2021 hafta sonuna denk geldiğinden) SGK’ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasının, 27.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesi hükümlerinin uygulanmamasına,

b) 11.08.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı Kanun’un 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.01.2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesine,

c) 11.08.2021 ila 31.08.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında verilmesi gereken aylık prim hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 27.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ya verilmesi ve muhteviyatı prim borçları ile 11.08.2021 öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31.01.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işverenlerin teşviklerden yararlandırılmasına,

d) Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 31.01.2022 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesine,

e) Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmamasına,

f) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, 11.08.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 11.08.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.01.2022 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasına,

g) Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulması, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasına,

h) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasına,

i) 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin kaldırılmasına,

j) Borçların, 6183 sayılı Kanunu’nun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması şartıyla tecil ve taksitlendirilmesine,

Karar verilmiştir.

SGK Genel Yazı – Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAMEYE BİLDİRİMLER İLE UZATILMA SÜRELERİ

I- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “sigorta bildirimleri kısmı”nın verilme ve primlerin ödeme tarihleri

Bölgesi Dönemi Beyannamenin Normal Verilme Tarihi Beyannamenin Mücbir Hali Sonrası Verilme Tarihi Ödeme Tarihi
1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi “sigorta bildirimi” kısmı Kastamonu Sinop ve Bartın illerindeki mücbir sebep kapsamındaki bölgeler Haziran 2021 30/07/2021 30/07/2021 2/08/2021
Temmuz 2021 26/08/2021 27/09/2021 31/01/2022
Ağustos 2021 27/09/2021 27/09/2021 31/01/2022
Eylül 2021 26/10/2021 26/10/2021 31/01/2022
Ekim 2021 26/11/2021 26/11/2021 31/01/2022
Kasım 2021 27/12/2021 27/12/2021 31/01/2022

Kaynak: TÜRMOB