SGK Genelgesi 2021/24 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği

SGK Genelgesi 2021/24 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-41481264-207.02-27786491

Tarih: 09.07.2021

Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği

GENELGE

2021/24

1- Genel Açıklamalar

25/5/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 31 inci madde eklenmiş olup, anılan maddede;

“5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların, işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve 12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri kaydıyla, bu sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan bu maddenin yürürlük tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülür. Bu madde kapsamında kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar Fondan karşılanır.

2021 yılı Mart dönemi için geçici 24 üncü, geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, söz konusu sigortalı için birinci fıkradaki işe giriş ve ilave istihdam şartına bakılmaksızın işyeri birinci fıkrada belirtilen destekten üçüncü fıkrada belirtilen süre ve sigortalı sayısı kadar yararlandırılır.

Bu maddeyle sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Bu madde kapsamına giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanır.

İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması ya da mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.

Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla üçüncü fıkrada belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak bu destekten kalan süre kadar yararlanmaya devam edilir.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri de, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, maddenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.

Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bu madde kapsamında Fondan kaynak aktarılacak kredi garanti kurumları Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir”

hükümleri yer almaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteği 25/5/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanacak işyerlerine ait bilgiler Kurumumuzca Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Türkiye İş Kurumu’na gönderilecek olup, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında işverenlerce kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden yapılacak indirime ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumunca yürütülecektir.

Buna göre, söz konusu destek kapsamında Kurumumuzca yürütülecek işlemlerin usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteğinden Yararlanmaya ilişkin Usul ve Esaslar

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri yönünden;

c) Özel sektör işverenine ait olması,

ç) İşverenin 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması,

d) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

e) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

f) Tahakkuk eden primlerin aralıksız 12 ay süreyle yasal süresi içinde ödenmesi,

g) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

ğ) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Buna ilaveten, 2021 yılı Mart döneminde 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü, geçici 27 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılarak en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, söz konusu sigortalı için (a), (b) ve (d) bendinde yer alan şartlar aranmaksızın diğer şartlar sağlanmak kaydıyla kredi faiz veya kar payı desteğinden 12 ay süreyle yararlanılabilecektir.

3- Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar

a) Sigortalının 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden 1/7/2021 ile 30/6/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Buna karşın, 30/6/2021 tarihi ve öncesinde işe alınanlar ile 1/7/2022 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

b) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık sürede on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları

1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınan sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde toplam on günden fazla;

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden Kurumumuza verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

– İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

– 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olmamaları,

gerekmektedir.

Örnek 1: (A) Limited Şirketinde 1/7/2021 tarihinde işe alınan;

– Sigortalı Ahmet’in en son 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 2021/Nisan ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 30 gün üzerinden Kurumumuza bildirildiği,

– Sigortalı Burcu’nun 2021/Nisan ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında çalışmasının olmadığı, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında en son 2021/Mayıs ayında 9 gün muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kurumumuza bildirildiği,

– Sigortalı Ceyda’nın en son 2021/Nisan ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamında 5 günlük sigortalılığının olduğu ve 2021/Nisan ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 8 günlük muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kurumumuza bildirildiği varsayıldığında;

maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, sadece sigortalı Burcu’dan dolayı faiz desteğinden yararlanılması mümkün olacak, buna karşın sigortalı Ahmet 2021/Nisanda 30 gün, sigortalı Ceyda ise 2021/Nisan ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında toplam on günden fazla Kurumumuza sigortalı olarak bildirildiğinden, Ahmet ve Ceyda’dan dolayı bahse konu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Diğer taraftan, sigortalıların;

– Aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görmesi nedeniyle 7 veya 42 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

– Meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmaması nedeniyle 22, 43, 49 ve 50 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

– Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olması nedeniyle 46 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

– Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için 19 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

– Sıfır gün ve sıfır kazançlı,

düzenlenmiş muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kurumumuza bildirilmiş olması halinde, bu süreler işe giriş tarihinden önceki üç aylık süre içinde Kurumumuza bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır.
c) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek olup, bahse konu kredi faiz veya kar payı desteği 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Buna göre;

1) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

bu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, ihale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

ç) İşverenin 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden 2021/Mart ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısı 49 ve altında olan özel sektör işverenleri yararlanabilecektir.

2021/Mart ayında/döneminde Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespitinde gerçek kişi işverenlerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi işverenlerde vergi kimlik numarası esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

2021/Mart ayında/döneminde Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında;

-2021/Mart ayında/döneminde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülecektir.

-2021/Mart ayında/döneminde aynı sigortalıya ilişkin mükerrer kayıtlar dikkate alınmayacaktır.

-2021/Mart ayında/döneminde işe giren veya işten çıkan sigortalılar hesaplamaya dahil edilecektir.

-2021/Mart ayında/döneminde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde (0) gün ve (0) kazançlı olarak kayıtlı olanlar ve (0) gün, kazançlı olarak kayıtlı olanlar) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler dikkate alınmayacaktır.

Dolayısıyla, 2021/Mart ayında/döneminde Kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısının hesabında; 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

-2021/Mart ayında/döneminde toplam sigortalı sayısının hesabında alt işverenlerce çalıştırılanlar toplam sigortalı sayısına dahil edilmeyecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanılması sırasında, 2021/Mart ayında/dönemine ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-SGK sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibariyle hesaplanan 2021/Mart ayında/dönemi toplam sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.
d) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten, maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında (Ocak – Aralık ay/dönemi) işe alındığı işyerinden bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

SGK Genelgesi 2021/24