Yapılandırmada Son Günler

Yapılandırmada Son Günler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren; başta vergi borcu olmak üzere birçok kamu kurumuna olan borçların yapılandırılması, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, geçmiş beş yıla ilişkin matrah artışı gibi birçok konuyu içeren kapsamlı vergi affı düzenlemesinden yararlanmak için süre 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek…

COVİD-19 Pandemisinin yarattığı ekonomik sorunlar da dikkate alınarak, uzun zamandır beklenen kapsamlı “vergi barışı” düzenlemesini içeren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9/6/2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, yararlanma süresi 31/08/2021 tarihinde sona erecektir. Düzenleme; başta, kesinleşmiş vergi borçları olmak üzere, özetle aşağıda sıralanan konularda çok önemli fırsatları içeriyor.

Buna göre;

— 30/04/2021 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş, vadesi geçtiği halde ödenmemiş ve kesinleşmiş vergi borçları ve cezalarının yapılandırılması.

— Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere tanınan haklar.

— İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı.

— Son beş yıllık beyanların matrah ve vergi artırımı hakkı.

— İşletmelerin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerinin 31/12/2021 tarihine kadar değerleyerek, değer artışı üzerinden %2 oranında vergi ödenmesi.

— 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının yapılandırılması.

— Belediyelerin vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarının yapılandırılması.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR İÇERİYOR

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması:

Vadesi 30.04.2021’e kadar olan bütün vergi borçları için 31.08.2021 tarihine kadar ilgili idareye başvurulması halinde borçlar yeniden yapılandırılacak. Borçlular, vergi idaresi ile ilgili borçlarını, ilk taksiti 30.09.2021 tarihine kadar ayrıca sosyal güvenlik ile ilgili borçlarını 31.10.2021 tarihine kadar ikişer aylık dönemler halinde azami 18 taksit halinde ödeyebileceklerdir. Borçlu mükellefler bundan önceki düzenlemelerde olduğu gibi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarına göre yeniden hesaplanacak faizle birlikte ana borçlarını yapılandırabilecekler.

Peşin ödemede yine ciddi indirimler söz konusu.

Son beş yıl için matrah ve vergi artırımı: Mükellefler; vaktiyle beyan etmiş oldukları 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin gelir, kurumlar, katma değer ve stopaj vergisi matrahlarını belli oran ve miktarda artırarak, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için vergi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi: Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan malları hakkında da belirlenen ödemeleri yaparak, kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Ayrıca, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi ödeyeceklerdir.

BAŞKA ELEŞTİRİ VE BEKLENTİLER DE VAR!

2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizi de yoğun etkisi altına alan Covid-19 salgını, Devleti, reel sektörü ve vatandaşlarımızı oldukça yordu. Çoğu işletme kapalı ve/veya yarı açık yarı kapalı kaldı, cirolar düştü, çoğu işletmede ciro bile oluşmadı, çalışma hayatı ve çalışma şartları oldukça değişti, zorlaştı, işletmeler kira ve ücret ödeyemez duruma geldi vs. Getirilen düzenleme; mağdur olmuş birçok vergi mükellefine önemli avantajlar getirmiş bulunuyor ancak, taksit sayısının azlığı ve taksitlendirme halinde ilave katsayının yüksek tutulması eleştiri konusu oldu.

Ancak, tarafları bir türlü memnun edemeyen vergi sistemimizin yarattığı sorunlar nedeniyle neredeyse beş yılda bir vergi affı veya vergi barışı adı altında düzenlemeler yapılıyor. Asıl olan, sorunlara köklü çözümler bulunarak bu tür düzenlemelerin artık son bulmasıdır. Aksi halde, beyanlarını zamanında ve düzenli yapan, vergisini zamanında ve düzenli ödeyen mükellefler nezdinde idareye karşı bir güvensizlik veya burukluk duyan mükellef sayısının artacağı da bilinmelidir.

İktibas: paradergi

Talha APAK
t.apak@apakymm.com