Sigorta Primine Esas Olan – Olmayan Kazançlar Nelerdir?

Sigorta Primine Esas Olan – Olmayan Kazançlar Nelerdir?

Hizmet akdi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md. 4/1/a bendi (işçi) kapsamında çalışanların bazı kazançları tamamen ya da kısmen, yine 5510 sayılı Kanun md. 80/1/b bendi hükmüne göre prime esas kazançlar toplamından istisna kılınmıştır. Bu kazançlar ilgili bentte şu şekilde sıralanmıştır;

Ayni yardımlar (Para olarak değil, madde olarak verilen yardımlar,

Ölüm, doğum ve evlenme yardımları,

Görev yollukları,

Seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı, kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti,

İhbar tazminatı,

Kasa tazminatı,

Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları,

İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları prime esas kazanca tabi tutulmaz.

İşverenlerce sigortalılara mal olarak yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dahil edilmeyecektir. Ancak, ayni yardımların sigortalılara nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, un parası, ayakkabı parası gibi) prime tabi tutulması gerekmektedir.

Sigorta primine tabi olmayan;

Yemek parası, brüt asgari ücretin % 6’sı,

Çocuk zammı, brüt asgari ücretin % 2’si,

Aile zammı, brüt asgari ücretin % 10’u,

olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen istisnalar dışında;

1.Her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile

2.Ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler,

prime esas kazanca tabi tutulacaktır. Ayrıca, diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine  dair  muafiyet  ve  istisnalar  5510  sayılı  Yasanın  uygulanmasında  dikkate alınmayacaktır.

Sigorta primine dahil olan kazançlar ise şu şekilde ifade edilmiştir;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamı esas alınır