2023/1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2023/1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /62

Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi: 05/04/2023

Sayısı: KVK-62 / 2023-1 / Yatırım İndirimi – 48

İlgili olduğu maddeler:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,77 (yüzde sekiz virgül yetmişyedi) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı