Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ
Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Nedir?
e-Tebligat, tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, 456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda e-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.
1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanmakta olan e-Tebligat, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.
Hangi Mükellefler e-Tebligat Sistemini Kullanmak Zorundadır?
•Kurumlar vergisi mükellefleri,
•Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde
vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) e-Tebligat sistemini kullanmak zorundadır.
Zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.
Örneğin, sadece sahip olduğu araç nedeniyle Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olan Ahmet Bey, sistemi kullanmak zorunda değildir. Ancak kendisine kesilen trafik para cezasından veya idari para cezalarından hızlı ve zamanında haberdar olarak haklarından faydalanmak isterse e-Tebligat sistemine dâhil olabilir.
e-Tebligat Sistemini Kullanmak için Başvuru Nasıl Yapılır?
■Tüzel Kişiler
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisimükellefleri, e-Tebligat başvurusunu;
◊vergi dairelerinden veya
◊www.gib.gov.tr adresinden edinecekleri
“EK-1:Elektronik  Tebligat  Talep  Bildirimi  (Şirketler  ve  Diğer Tüzel  Kişiler  için)” ile kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi  dairesine  kanuni  temsilcileri  veya  elektronik  tebligat  sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla yapabilirler.
Yeni  mükellefiyet  tesis  ettiren  kurumlar  vergisi  mükellefleri,  işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde e-Tebligat başvurusunda bulunmalıdırlar.
■Gerçek Kişiler
Elektronik  tebligat  sistemini  kullanmak  zorunda  olan  gelir  vergisi mükellefleri  e-Tebligat  başvurusunu; “EK-  2:  Elektronik  Tebligat Talep  Bildirimi  (Gerçek  Kişiler  için)”ni Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi(ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak yapabilecekleri  gibi,  söz  konusu  bildirimi www.gib.gov.tr adresinden   edinerek  kendileri  veya  elektronik  tebligat  sistemi  ile  ilgili  işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi
dairesine vermek suretiyle de yapabilirler.
Yeni mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri,mükellefiyet tesis tarihinde e-Tebligat başvurusunda bulunmalıdır.
■İsteğe Bağlı Olarak Sistemi Kullanmak İsteyenler

İsteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, Elektronik Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için)

ile katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda
bulunabilirler.
İsteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler Elektronik Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler için) ile ikametgâhlarının bulunduğu yer/ bağlı oldukları vergi dairesine giderek veya Başkanlığımız İnteraktif  Vergi  Dairesi(ivd.gib.gov.tr)sistemi  üzerinden  elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. e-Tebligat  başvurusu  bizzat  mükellef  veya  kanuni  temsilcisi  ile yapılabileceği gibi e-Tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterden verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da yapılabilir.
Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince elektronik tebligat sistemine dâhil olma işlemi yapılacak, müracaat anında talep edilmesi halinde sistemden üretilen İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi de verilebilecektir. İnternet Vergi Dairesini kullanarak elektronik bildirimde bulunan gelir vergisi mükellefleri halen sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e-Tebligat sistemini kullanabilmektedirler.
e-Tebligat Gönderildiğinde Nasıl Haberdar Olunur?
Elektronik tebligat gönderimine ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla, mükelleflerin  e-Tebligat  başvurusu  sırasında  veya  daha  sonra  beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS ve e-posta adreslerine bildirim mesajları gönderilebilmektedir.
Bilgilendirmelerin  herhangi  bir  nedenle  yapılamamış  veya  geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini ilgili mevzuat hükümlerine göre etkilememektedir.  Bu  nedenle  elektronik  tebligat  adresinin  mükellef tarafından takibi önemlidir.
e-Tebligat Sisteminden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşılır?
Mükellefler kullanıcı kodu ve şifre ile ulaşacakları İnteraktif Vergi Dairesi(ivd.gib.gov.tr)  web  sayfasında  yer  e-TEBLİGATLARIM  bölümünden kendilerine tebliğ edilen belgeyi görüntüleyebilir, belgenin tebliğ tarihini öğrenebilir ve belgenin çıktısını alabilirler.
e-Tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdakiadresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.
e-Tebligat Sisteminden Nasıl Çıkılır?
Zorunlu  veya  ihtiyari  olarak  elektronik  tebligat  sistemine  dâhil  olan
mükelleflerimizden;
•Gerçek kişiler için ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi,
•Tüzel  kişilerde  ticaret  sicil  kaydının  silinmesi  (nev’i  değişikliği  ve birleşme halleri dâhil) durumlarında  söz  konusu  mükelleflerin  elektronik  tebligat  adresleri kullanıma kapatılacaktır.
Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin
görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Kanununda belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacaktır
e-Tebligat Sistemine Dahil Olmamanın Bir Cezai Müeyyidesi Var Mıdır?
456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-Tebligat sistemine dâhil olması zorunlu olan mükelleflerimiz hakkında, süresinde bildirimde bulunulmaması durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesine göre cezai müeyyide uygulanması gerekmektedir.
Tebligatlarınızın yanlış kişiler tarafından görülmesini engellemek için, İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.
KAYNAK:TÜRMOB