SGK Genel Yazı – E-Devlet Üzerinden Başvuruların Alınması ve Program Değişiklikleri

E-Devlet Üzerinden Başvuruların Alınması ve Program Değişiklikleri

 

                                                                                                    T.C.

                                                              SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 69053920-201.01.99-E.19044441

Tarih: 04/12/2019

Konu : E-Devlet Üzerinden Başvuruların Alınması ve Program Değişiklikleri

GENEL YAZI

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde ulaştığı seviye göz önünde bulundurularak Kurumumuzca hizmetlerin önemli bir bölümünü e-devlet uygulamasına taşınmıştır. Kurumumuza doğrudan müracaat edilmeksizin verilen hizmetin e-devlet üzerinden sunulmasıyla birlikte bürokrasi azaltılmış, yürütülen iş ve işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması sağlanmıştır.

Bu doğrultuda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların kalan sürelerini isteğe bağlı sigorta kapsamında tamamlama yönündeki talepleri ile toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilen kişilerin bu sürelerini yeniden ihya etme taleplerinin e-devlet üzerinden alınması sağlanmış olup yürütülecek iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1- 4/A İsteğe Bağlı Sigortalılık Taleplerinin E-Devlet Üzerinden Alınması

Ay içerisinde 30 günden az çalışması veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalı sayılması nedeniyle isteğe bağlı sigortalı olmayı talep edenlerin,

Bu kişilerden daha önce isteğe bağlı sigortalılığı başlatılanlardan, isteğe bağlı sigortalılığını sona erdirmek isteyenlerin,

bu taleplerini e-Devlet Kapısı üzerinden Kuruma bildirmelerine imkan sağlanmıştır.

E-Devlet üzerinden yapılan bu başvurular sigortalının bağlı bulunduğu Kurum ünitesi tarafından “4/A Tescil Hizmet ve Tahsilat Programında” işletime açılan; “E-Devlet Tescil Başlatma Talep” ve “E-Devlet Tescil Sonlandırma Talep” menülerinden listelemekte ve işlem yapılmaktadır.

Buna göre, ekte yer alan kullanım kılavuzu da dikkate alınarak sigortalıların e-devlet üzerinden yaptıkları başvurularının anılan menülerden ivedilikle değerlendirilmesi ve gerekli tescil işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.

2- Hizmet İhya Taleplerinin E-Devlet Üzerinden Alınması

Kanunun 31 inci, 36 ncı ve geçici 5 inci maddesi ile yaşlılık ve ölüm toptan ödemelerine ilişkin ihya işlemlerinin ne şekilde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu kanuna veya mülga kanunlara göre toptan ödemesi yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, ihya talep talebinden önce bu Kanuna veya mülga Kanunlara göre yeniden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanların (ölüm toptan ödemesi alanlar hariç) yaşlılık ve ölüm toptan ödemesinin ihya edilmesine ilişkin başvuruların e-devlet üzerinden alınmasına yönelik program çalışması tamamlanmış ve 7/10/2019 tarihinde uygulamaya açılmıştır.

Söz konusu uygulama üzerinden (4/b) kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinin ihya talepleri alınmaya başlanmış olup, (4/a) kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinin ihya taleplerinin e-devletten alınmasına yönelik çalışma devam etmekte olup, bu çalışma sona erdiğinde ünitelere ayrıca duyurulacaktır.

(4/b) kapsamında yapılan ihya talepleri, “GÜVENCE” programı içerisinde yer alan “Borçlanmalar” menüsünün “E-devlet Başvurusu Ön Talep Görüntüleme” alt menüsünde listelenmekte olup, bu taleplerin geciktirilmeksizin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Genel Müdür