Son Düzenlemelerle birlikte şirketlerde pay sahiplerine borç verilmesi ile yönetici ve yakınlarının kaynak kullanımlarının sonuçları

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 358. Maddesi 6335 Sayılı kanunun 15. Maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 358- (1) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. “ Şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı şekilde 6102 sayılı Kanunun 395. Maddesi 6335 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 6102 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

358. maddeye aykırı olarak Pay sahiplerine borç verenler ve 395. Maddenin, ikinci fıkrasının birinci veya ikinci cümlesi hükümlerini ihlal edenler;

Üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar.

            Yukarıda yazılı hususları göz önüne alarak şirket pay sahiplerinin ve şirket yöneticilerinin ilgili Kanun maddelerine dikkat etmelerini öneririz.

                            Ahmet YELİS    
                                                Yeminli Mali Müşavir