2004 KURUMLAR VERGİSİ BEYANI

                                            KURUMLARDA 2004 YILI VERGİ KARŞILIĞI
1.    KURUMLARDA VERGİ HESABINI ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER :
2003 ve 2004 yılında muhtelif Kanunlarla yapılmış olan değişiklikler, 2004 yılına ilişkin kurum vergi karşılığının hesabını etkilemiştir. Bu değişiklikler aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmaktadır.
2004 yılına ilişkin bu değişiklikler ve 2005 başından itibaren YTL’ye geçilmiş olması sebebiyle kurumlar vergisi beyannameleri de değiştirilmiştir. 2004 yılı beyannameleri YTL üzerinden düzenlenecektir. Yeni beyanname örneği www.gelirler.gov.tr adresinde “beyanname örnekleri” bölümünde bulunmaktadır. Mükelleflerin beyanlarını vergi dairelerinden temin edecekleri basılı beyanname örneklerini kullanmak suretiyle yapabilecekleri gibi, bu adresten indirecekleri excel formatındaki beyannameyi bilgisayar ortamında doldurmak suretiyle yazıcıdan aldıkları çıktıları vergi dairesine vermek suretiyle de beyanda bulunmaları mümkündür. Bilgisayardan alınacak boş beyanname çıktısının elle veya daktilo ile doldurulması suretiyle de beyanname hazırlanabilir. 2004/14 sayılı Uygulama İç Genelgesi uyarınca vergi daireleri bu beyannameleri kabul etmek zorundadır.

1.1.    Kurumlar Vergisi Oranı 2004 Yılına Münhasır Olmak Üzere %33 Olarak Belirlenmiştir:
Bilindiği gibi 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere fon payı uygulaması kaldırılmış, bu nedenle 2003 yılında kurum kazancı üzerinden sadece %30 oranında kurumlar vergisi hesaplanmıştır. KVK’nun 25 inci maddesine göre kurumlar vergisi oranı %30’dur.
Ancak 5035 Sayılı Kanunla KVK’na eklenen geçici 32 inci madde hükmü uyarınca, münhasıran 2004 yılı için geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı %33 olarak uygulanacaktır. 2004 yılına ilişkin kurum geçici vergi oranı da aynı madde gereğince % 33’tür. 2005 yılından itibaren ise kurumlar vergisi ve kurum geçici vergisi oranı yine % 30 olarak uygulanamaya başlanacaktır.
1.2. Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Başlamıştır :
Bilindiği gibi 1.1.2004 tarihinden itibaren 5024 sayılı Kanunla enflasyon düzeltmesi uygulaması getirilmiş olup, 2004 yılı içinde ikinci geçici vergi dönemi sonu (30.6.2004) itibariyle düzeltme şartları oluştuğundan (yani 30.6.2004 itibariyle TEFE’de son 12 aya göre %10’dan, son 36 aya göre ise %100’den fazla artış meydana geldiğinden) enflasyon düzeltmesi uygulamaya girmiştir. Ancak 5024 sayılı Kanunun 5228 sayılı Kanunun 59/18 inci maddesiyle değişik geçici 1 inci maddesi ile, ilk uygulama yılı olması nedeniyle bazı hadlerin altında kalan mükelleflere 2004 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmama imkanı (ihtiyarilik) getirilmiştir. Buna göre 31.12.2003 tarihi itibariyle aktif toplamı 7,5 trilyon Türk Lirasını veya 2003 hesap dönemine ait ciroları toplamı 15 trilyon Türk Lirasını aşmayan mükelleflerden (yani hadlerin en az birisinin altında kalanlardan)  dileyenler, 2004 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmaksızın geçici vergi beyanında bulunabilmişlerdir.
Ancak bütün mükellefler 2004 yılı hesap dönemi nihaî hesaplarını enflasyon düzeltmesi hükümlerini dikkate alarak yapmak ve 2004 kurumlar vergisi matrahını bu hükümlere göre belirlemek zorundadırlar.
2003 yılı düzeltmesi doğrudan vergisel sonuç doğurmadığı (yani 2003 beyanlarına düzeltme yapılmamış kazançlar esas alındığı) halde, 2004 beyanları enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş sonuçlar esas alınarak yapılacaktır. Böylece 2004 düzeltmesi doğrudan vergisel sonuç doğuracaktır. Yani enflasyon düzeltmesi sonucunda enflasyon kazancı çıkmışsa bu kazanç kurum kazancı içinde vergilendirilecek, zarar doğmuşsa bu zarar kazancın tespitinde dikkate alınacaktır.
1.3. Enflasyon Düzeltmesi Uygulamaya Girdiği İçin Yeniden Değerleme, LIFO, Maliyet Revizesi ve  Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Kaldırılmıştır:
1.1.2004 tarihinden itibaren enflasyon düzeltmesi yürürlüğe girdiği için bu tarih itibariyle yeniden değerleme, maliyet revizesi, LIFO ve finansman gider kısıtlaması uygulaması kaldırılmıştır. Bu nedenledir ki, 2004 yılı kurumlar vergisi matrahı tespit edilirken sözü edilen uygulamalar yapılmayacaktır. 5024 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulamasını tercih etmeyen mükelleflerden yürürlükten kaldırılmış olan bu uygulamaları yapanlar (örneğin yeniden değerleme yapan veya maliyet artış fonu ayıranlar) yıl sonu itibariyle yıl içinde yaptıkları işlemleri iptal etmek ve kurumlar vergisi matrahlarını yeni hükümlere göre belirlemek zorundadırlar.
1.4.  Geçmiş Yıl Mali Zararları Enflasyon Düzeltmesi Yapılmaksızın İndirime Esas Alınacaktır:
Bilindiği gibi vergi matrahı belirlenirken, bilançoda gözüken ticari zararlar değil mali zararlar, yani kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ortaya çıkan zararlar, 5 yıllık mahsup süresi dahilinde, indirim konusu yapılır. Enflasyon düzeltmesi uygulaması bu kuralı değiştirmemektedir. 2004 yılında da eskiden olduğu gibi son 5 yılda doğmuş (1999-2003 yıllarına ait ) mali zararlardan henüz mahsup edilememiş kısımlar mahsuba esas alınacaktır. Mahsuba beyannamede yazılı tutarların esas alınacağı tabiidir.
Örneğin 2003 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde 100 milyar TL gelecek yıllara devreden mali zararı bulunan bir kurumun 2003 enflasyon düzeltmesi neticesinde geçmiş yıl zararları bilançoda kara dönüşse, yani bilançoda zarar tutarı gözükmese veya değişse bile bu kurum 2003 beyannamesinde oluşan mali zarar tutarı 100 milyar TL’yi 2004 beyannamesinde mahsuba konu edecektir.
VUK’nun geçici 25 inci maddesi gereğince, 2003 enflasyon düzeltmesi işlemleri nedeniyle ortaya çıkan geçmiş yıl zararları mahsuba konu edilemez.
Bilindiği gibi, 31.12.2003 tarihli bilançonun VUK’nun geçici 25 inci maddesi uyarınca düzeltilmesi esnasında, 2003 yılı kâr veya zararı ile birlikte geçmiş yıl ticari zararları ve geçmiş yıllara ait dağıtılmamış kârlar da kapatılmakta ve geçmiş yıllara ait düzeltilmiş kar veya zarar bilanço denkliği yoluyla yeniden hesaplanmaktadır. Dolayısıyla düzeltilmiş 2003 bilançosunda, yıl ayırımı yapılmasızın tek bir geçmiş yıl kâr veya zararı hesabı bulunmaktadır. Bu yöntemle bulunan geçmiş yıl zararları indirim konusu yapılamaz.
1.5. Serbest Bölge Kazançları Beyannamede “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisnalar” Arasında İndirime Konu Edilecektir :
Bilindiği gibi 5084 sayılı Kanunla Serbest Bölgeler Kanunu değiştirilerek serbest bölgelerde vergi kanunlarının uygulanması sağlanmış, yani serbest bölgelerde elde edilen kazançlar esas itibariyle verginin konusu içine alınmıştır. Ancak bir geçici maddeyle eski ruhsat sahiplerine, ruhsat sürelerinin sonuna kadar serbest bölgelerde elde ettikleri kazançlar için kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir. Böylece kazanılmış hakların korunması sağlanmıştır.
Önceki yıllarda, kurum ticari kazancı içinde yer alan serbest bölge kazançları “diğer indirim” olarak vergi matrahından indirilmekte, hatta konsolide mali tabloları çıkarmayanlar bu kazançları beyannameye dahi intikal ettirmemekteydi. Yapılan değişiklikten sonra, serbest bölge kazançlarının bir istisna kalemi olarak indirilmesi gerekecektir. Bu nedenle, 2004 yılı ve müteakip yıllarda, serbest bölge şube mali tablolarının merkez mali tabloları ile konsolide edilmesi gerekecektir.
Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar 2004 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde 39 no.lu satıra yazılmak suretiyle vergi matrahından indirilecektir.
Münhasıran serbest bölgede faaliyet gösteren, yani merkezleri serbest bölgede bulunan kurumlar, 93 seri no.lu KDV Genel Tebliği gereğince KDV mükellefiyeti tesis ettirmeyecek( bu nedenle KDV beyannamesi vermeyecek) olmakla beraber, kurumlar vergisi mükellefiyeti  tesis ettirmek ve dolayısıyla kurumlar beyannamesi ve kurum geçici vergi beyannamesi vermek zorundadırlar. Bu kurumlar verecekleri beyannamede serbest bölge faaliyetinden doğan kazançlarını istisna olarak indirim konusu yapacaklardır.
 1.6. 2003 Yılında Kesinti Yoluyla Ödenmiş Olan Fon Paylarının 2003 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin %10’unu Aşan Kısmı 2004 Yılında Gider Yazılabilecektir:
Bilindiği gibi 5228 sayılı Kanunla, 2003 yılında kesinti yoluyla ödenmiş olup mahsup ve iadesine izin verilmemiş olan fon paylarının 2003 yılına ilişkin kurumlar vergisinin %10’unu aşan kısmının, 2004 yılı kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkan tanınmıştır.  
Buna göre 2003 yılında kesinti yoluyla 5 milyar TL fon payı ödemiş olan bir kurumun 2003 yılına ilişkin hesaplanan kurumlar vergisi 30 milyar lira ise bu mükellef fon payının, kurumlar vergisinin %10 olan (30 milyar x %10=) 3 milyar lirayı aşan (5 – 3 =) 2 milyar liralık kısmını gider olarak 2004 matrahından indirebilecektir. İstisna veya zarar mahsubu nedeniyle beyanname üzerinde kurumlar vergisi çıkmayan mükellefler 2003 yılında stopaj yoluyla ödedikleri fon paylarının tamamını gider olarak dikkate alabileceklerdir. Söz konusu fonlar yaygın olarak 2003 yılında gider yazılıp beyanname üzerinde KKEG olarak dikkate alındığından, bu defa 2004 yılına ilişkin beyanname üzerinde “diğer indirim” olarak dikkate alınmak suretiyle matrahtan indirim konusu yapılacaktır.
1.7. Özel Okullara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirilmiştir:
5228 sayılı Kanunla KVK’na eklenen 8/8 inci madde uyarınca ve 1.1.2004’den geçerli olmak üzere okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar, faaliyete geçilen vergilendirme döneminden başlayarak 5 yıl süre ile kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna 2004 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde 36 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.
1.8. AR-GE İndirimi:
5228 sayılı Kanunun 28 ve 31 inci maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun 89/9 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 14/6 ncı maddelerinde yapılan değişikliklerle, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmeleri bünyelerinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik AR-GE harcamaları tutarının % 40’ı oranında “AR-GE indirimi” yapma imkanı getirilmiştir. Bu indirim beyanname üzerinde yapılması gereken ayrı bir indirimdir. Yani kapsama giren harcamalar, öncelikle gider veya amortisman yoluyla vergi matrahını etkileyecek, buna ilaveten beyanname üzerinde harcamanın %40’ı oranında, yatırım indirimi gibi ayrıca matrahtan “AR-GE indirimi” yapılacaktır.
Yapılan AR-GE harcaması yatırım indirimi kapsamında ise AR-GE indiriminin yanı sıra yatırım indiriminden de yararlanmak mümkün olacaktır. Beyannamede indirim önceliği AR-GE indirimine aittir. Çünkü yatırım indirimi her türlü indirim yapıldıktan sonra uygulanması gereken bir indirimdir.
2004 yılı beyannamesinde AR-GE indirimi için, “zarar olsa dahi indirilecek istisnalar” grubu içinde 42 no.lu satır tahsis edilmiştir.
31.7.2004 tarihinde yürürlüğe giren, dolayısıyla bu tarihten sonra yapılan harcamalar için uygulanabilecek olan AR-GE indiriminden yararlanacak harcamaların kapsamı ve uygulama için gerekli belgeler ile usulleri Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir. Bakanlığın bu konuya ilişkin 86 seri no.lu Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı www.gelirler.gov.tr adresinde yer almaktadır.
31.7.2004 tarihinden önce yapılan AR-GE harcamaları için eski hükümlere göre kurumlar vergisi erteleme imkanından yararlanılabilir.
1.9. Bağış ve Yardımların İndirim Şekli Değiştirilmiştir:
5228 sayılı Kanunla KVK’nun 14/6 ncı maddesi değiştirilmek ve KVK’na mükerrer 14 üncü madde eklenmek suretiyle, zarar mahsubu ve bağışlar gider kalemi olmaktan çıkarılmış, bunlar birer indirim kalemi olarak yeniden düzenlenmiştir.
Zarar mahsubu kanun hükmüne rağmen zaten beyanname üzerinde indirim olarak uygulanmaktaydı.Yapılan değişiklik bağışlar açısından önem arz etmektedir. Buna göre yapılan bağışlar öncelikle kayıtlara kanunen kabul edilmeyen gider olarak intikal ettirilecek, daha sonra bunlar analiz edilerek kazançtan indirilmesi mümkün olan kısmı hesaplanacak ve bulunan tutar beyannamede ayrılan özel yerlere (bağışın türüne göre 53-56 no.lu satırlara) yazılmak suretiyle indirim konusu yapılacaktır.
Beyanname formatına göre, zarar mahsubundan sonra bağış indirimine geçilecektir. Bağış indiriminden sonra kalan tutarla sınırlı olarak da yatırım indirimi ve finansman fonu indirimi yapılacaktır. Buna göre örneğin yaptığı bağışın 10 milyar liralık kısmını indirebilecek bir kurumun beyannamesinde geçmiş yıl zarar mahsubundan sonraki kazancı 5 milyar lira ise bu kurum 5 milyar liralık bağış indirimi yapabilecek, bağış indirimi ile zarara sebebiyet veremeyecektir. Bağışın bu yıl indiremediği kısmını gelecek yıla da devredemeyecektir. Kurumun beyannamesinde mali zarar oluşması durumunda ise hiç bağış indirimi yapamayacağı anlaşılmaktadır.
Bağış indirimi geçmiş yıl zarar mahsubundan sonraki tutarı aşmamak üzere indirilebilecek olmakla birlikte, kazancın % 5’i ile sınırlı olarak indirilebilecek bağışlarda, %5’in bazının ne olacağı tereddüt konusu olabilir. Bizim bu konudaki görüşümüz,  halen yürürlükte olan 67 seri no.lu KV Genel Tebliğine göre hareket edilmesi gerektiği yönündedir. Buna göre %5’in bazını teşkil eden kurum kazancı, ticari kazanca kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilavesi diğer indirimlerin, iştirak kazançları istisnasının ve geçmiş yıl mali zararlarının düşülmesi ile bulunan diğer istisnalar uygulanmadan önceki rakamdır.

Her ne kadar 67 no.lu KV Tebliğinde % 5 in bazının hesaplanmasında geçmiş yıl mali zararlarının indirileceği belirtilmiş ise de, geçmiş yıl zararlarının gider kaydını öngören KVK nun 14/6 ncı maddesinin değişmesi ve geçmiş yıl zararlarının bir indirim kalemi haline gelmesi karşısında bu bazın geçmiş yıl mali zararları düşülmemiş rakam olması gerektiği görüşündeyiz. Zaten kanundaki “…. o yıla ait kurum kazancının % 5 ine kadar olan kısmı” tabiri geçmiş yıl sonuçlarından bağımsız olarak o yılın kendi içindeki mali zararı ifade ettiği açıktır.

1.10. Tarih, Kültür ve Sanat Amaçlı Bağışların Vergi Matrahından İndirimine İmkan Tanınmıştır:
5228 sayılı Kanunla KVK’na eklenen mükerrer 14/1-d maddesi ile, kültür ve turizm amaçlı harcamaların vergi matrahından indirilmesine olanak tanınmıştır. Bu olanak 31.7.2004 tarihinden sonra yapılan bağışlar için geçerli olup, indirim beyanname üzerinde 55 no.lu satırda yapılacaktır.
1.11. Sportif Sponsorluk Harcamalarının Vergi Matrahından İndirilmesine İmkan Sağlanmıştır:
5105 sayılı Kanun’un 4 ve 5’inci maddeleri ile G.V.K.’nun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (5) numaralı bent ve K.V.K.’nun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin sonuna eklenen bent ile, 3289 ve 3813 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının amatör spor dalları için tamamının ve profesyonel spor dalları için %50’sinin vergi matrahından indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Daha sonra bu imkan 5228 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 14 üncü maddeye taşınmıştır. Bu indirim imkanı 31.3.2004 tarihinden sonra yapılan harcamalar için geçerli olup, indirim beyannamede 56 no.lu satırda yapılacaktır.

1.12. Gıda Bankacılığı Kapsamında Faaliyette Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda Maddelerinin Gider Yazılması İmkanı Getirilmiştir:
5035 sayılı Kanunla GVK’nun 40 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, gıda bankacılığı kapsamında faaliyet gösteren dernek ve vakıflara yapılan gıda bağışlarının gider olarak yazılmasına imkan tanınmıştır. Bu imkan 2.1.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İndirim beyanname üzerinde değil, gider yazılmak suretiyle yapılacaktır. Dolayısıyla kurum kazancı oluşmasa bile gider kaydı mümkündür. Başka bir deyişle zarar olsa bile bu kapsamda gider kaydı yapılabilir.
5281 sayılı Kanunla bu kapsamda bağışlanabilecek malzemelerin arasına temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri de dahil edilmiş ise de bu değişiklik 31.12.2004 tarihinde yürürlüğe girdiği içindir ki, etkisi izleyen yıllarda söz konusu olacaktır.
1.13. Yurt Dışında Yerleşik Yabancı Kurumlardan Elde Edilen İştirak Kazançları İle Yurt Dışında İşyeri Veya Daimi Temsilci Vasıtasıyla Elde Edilen Kurum Kazançları, 20.6.2005 Tarihine Kadar Türkiye’ye Transfer Edilmek Koşuluyla Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmiştir:
Kurumlar Vergisi Kanununa 5228 sayılı Kanunla eklenen geçici 33 üncü madde uyarınca, kurumların 31.7.2004-31.12.2004 tarihleri arasında, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları ile yurt dışında bulunan iş merkezi veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazanları, 30.6.2005 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmek koşuluyla kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
5228 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun istisnaları düzenleyen 8 inci maddesine eklenen 9, 10 ve 11 inci bentlerle kurumların yurt dışında elde ettikleri iştirak kazançları ile kurum kazançlarına belli koşullarla kurumlar vergisi istisnası getirilmiş olmakla birlikte, bu istisnalar 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girdiği için 2004 yılı beyannamelerinde uygulanamayacaktır. Bu istisnalar ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının düzenleme yapmaya yetkisi vardır, ancak halen bir düzenleme yapılmamıştır.
1.14. Mevduat ve Krediler İçin Dönem Sonlarında Faiz Tahakkuku Yapılması Mecburiyeti Getirilmiştir:
5228 sayılı Kanunla 1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mevduat ve kredi sözleşmelerine dayanan alacak ve borçların, değerleme gününe kadar işlemiş faizleriyle birlikte dikkate alınacağı (değerleneceği) hükme bağlanmıştır. Bunun anlamı, dönem sonlarında (geçici vergiler dahil) dönem sonuna kadar işlemiş olan faizin mevduatta gelir, kredi işlemlerinde ise gider olarak dikkate alınacağıdır. Bu düzenleme mevduat işlemleri açısından yeni bir düzenleme olarak kabul edilmekle birlikte, kredi işlemlerinde, geçmiş uygulamaya açıklık getirildiği kabul edilmektedir.
1.15. Reel Olmayan Finansman Giderlerinin Henüz İtfa Edilmemiş Kısmı 2004 Yılından İtibaren 5 Yılda ve 5 Eşit Taksitte İtfa Edilecektir:
Bilindiği gibi, enflasyon düzeltmesi yapılırken aktif kıymetlerin maliyet bedelleri içerisinde yer alan finansman giderlerinin reel olmayan kısımlarının ayrıştırılması gerekmektedir. VUK’nun geçici 25 inci maddesinin (c) bendine 5228 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen (3) numaralı alt bent ile, 31.12.2003 tarihli bilançoya ait düzeltme işlemleriyle sınırlı olmak üzere, amortisman süresi bitmemiş kıymetlere ilişkin maliyet veya alış bedelinden düşülen reel olmayan finansman maliyetinden amortisman ayrılmamış tutarın, 2004 ve sonraki yıllarda 5 yılda ve 5 eşit taksitte dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.
Bu itfa işleminin kayıtlarda yapılması mümkün olduğu gibi, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde haricen yapılması da mümkün bulunmaktadır. İtfa edilecek tutar, maliyet bedeli içinde yer alan reel olmayan finansman giderinin 31.12.2003 tarihi itibariyle henüz itfa edilmemiş kısmından ibarettir. Bu kısım kalan sürede değil, 2004’ten başlayarak 5 yılda ve 5 eşit taksitte itfa edilecektir. Bu indirim zarara sebebiyet verebileceği gibi, zararı derinleştirmesi de mümkündür.

1.16. Amortisman Oranlarında Değişiklik:
Bilindiği gibi, 5024 sayılı Kanunla VUK’nun 315 inci maddesi 1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilerek, amortisman uygulamasında faydalı ömür esasına geçilmiştir. Buna göre 1.1.2004 tarihinden itibaren aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetler Maliye Bakanlığı’nca faydalı ömür esasına göre belirlenmiş yeni amortisman oranları kullanılarak amortismana tabi tutulacaktır. 1.1.2004 tarihinden önce aktifleştirilmiş varlıkların amortisman uygulamasına eski oranlarla devam edilecektir. Yeni amortisman oranları Maliye Bakanlığı’nca 333 ve 339 sıra no.lu VUK Genel Tebliğleri ile belirlenmiş olup, 2004/166 sayılı Sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.
Azalan bakiyeler usulünü seçenler, % 50 oranını geçmemek üzere listelerde yer alan normal amortisman oranlarının iki katını uygulayacaklardır.
Diğer taraftan 5024 sayılı Kanun’un Geçici 1’nci maddesinden aldığı hakkı kullanarak 2004 yılı geçici vergilerinde enflasyon düzeltmesi yapmayıp, eski hükümleri uygulayanlar ve bu arada VUK’nun 315’nci maddesinin 5024 sayılı Kanun’dan evvelki amortisman hükümlerine göre amortisman ayıranlar 2004 yılı sonu itibariyle, yukarıda belirtilen amortisman uygulamasına riayet etmek zorundadırlar. Yazar kasalar için %100’e kadar amortisman uygulanabilir.
1.17. Yatırım İndiriminde Endeksleme:
Bilindiği gibi yatırım indirimi sisteminde 2003 yılında önemli  değişiklikler yapılmış olup,yeni sitem 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren yapılan yatırım harcamalarına prensip olarak yeni hükümler, 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan başvurulara istinaden teşvik belgesine bağlanan yatırımlara ise prensip olarak eski hükümler uygulanmaktadır.

Eski ile yeni sitem arasında stopaj, oran vs. konularında bazı farklılıklar vardır. Farklardan biri de, kazanç yetersizliği nedeniyle harcama yılında indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki yıllarda nasıl kullanılacağı (başka bir ifadeyle nasıl endeksleneceği) konusundadır. Eski hükümlere göre endekslemede yeniden değerleme oranı kullanılmaktaydı, yeni sistemde ölçü değiştirilerek endekslemeye TEFE endeksi esas alınmıştır. Yeni sisteme ilişkin bir kural da, enflasyon düzeltmesinin yapılmasının zorunlu olduğu yıllarda (2004 yılında düzeltme yapmak zorunludur) yapılan harcamaların düzeltilmiş değeri ile yatırım indirimine konu edilmesidir. Böylece düzeltme yapılan yıllarda harcamanın yapıldığı yıl için de endeksleme yapılmış olmaktadır. Düzeltme yapılmayan yıllarda ise sadece izleyen yılarda endeksleme yapılabilecek, harcama yılında düzeltme (endeksleme) yapılmayacaktır. Şimdi farklı alternatifler üzerinden konuyu açıklamaya devam edelim.

1.17.1 Eski Sisteme Göre Endekslenecek Harcamalar :

24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgesi kapsamında bu tarihten önce yapılmış olup kazanç yetersizliği nedeniyle 2004 yılına kadar uygulanamamış harcamalar eski hükümlere tâbidir. Bu yatırım indirimi hakları 2004 yılında, bu yıla ilişkin yeniden değerleme oranı (yüzde 11,2) kullanılarak endekslenecektir. Yani bu oranda artırılarak dikkate alınacaktır.

24 Nisan 2003 tarihinden önceki başvurulara istinaden alınmış teşvik belgeleri kapsamında bu tarihten sonra yapılan ve yeni sistemden yararlanılması için 10 Şubat 2004 tarihine kadar vergi dairesine başvurulmamış , başka bir deyişle yeni sistemin tercih edilmemiş olduğu yatırımlarda da eski hükümler uygulanacak, endeksleme yeniden değerleme oranı ile yapılacaktır.

1.17.2 Yeni Sistemde Endeksleme:

Teşvik belgesiz olarak 24 Nisan 2003 tarihinden sonra yapılan harcamalar yeni hükümlere tâbidir. Eski teşvik belgeleri kapsamında 24 Nisan 2003 tarihinden sonra yapılan ve yeni sistemden yararlanması tercih edilen harcamalar için de yeni hükümler geçerlidir. Eski teşvik belgeleri ile ilgili olmakla birlikte, belge ekindeki yurt içi ve yurt dışı harcama listesinde yer almayan, yani esasen eski belge kapsamında bulunmayan harcamalar da yeni sisteme tâbidir. Listelere 24 Nisan 2003 tarihinden sonra ilave edilmiş olanlar harcamalara da aynı şekilde yeni hükümler uygulanacaktır.

Yeni sisteme tabi olan bu harcamalardan 2003 yılında (24 Nisan -31 Aralık 2003 tarihleri arasında) yapılmış olanlar 2004 yılında, 2003 yılı sonu itibariyle yeniden değerleme oranı kullanılarak endekslenmiş tutarları 2004 yılı TEFE artış oranı kullanılarak endekslenecektir. Başka bir deyişle bunların 2003 sonu değerleri 2004 taşıma katsayısı (1,1384) ile çarpılmak suretiyle 2004 yılında indirilecek tutarları belirlenecektir.

Yeni sisteme tabi olan harcamalardan 2004 yılında  yapılmış olanlar ise, 2004 yılında enflasyon düzeltmesi zorunlu olduğu için düzeltilmiş değerleri ile dikkate alınacaktır. Başka bir deyişle 2004 yılı içinde yeni hükümlere tabi olarak yapılan harcamaların, harcama tarihinden yıl sonuna kadar olan süre için hesaplanan düzeltme farkları da yatırım indiriminden yararlanacaktır. 2003 yılında yapılmış harcamalara ilişkin hesaplanan düzeltme farklarının yatırım indiriminden yararlanması olanaklı değildir.

Yeni hükümlere tabi olarak yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarının 2004 yılında kullanılamayan ve sonraki yıllara devreden kısımları, indirimin yapılacağı yıla kadar TEFE ile endekslenecektir. Eğer 2004 yılında yapılan harcamaların ilgili olduğu yatırımlar yıl sonuna kadar tamamlanamamış ve dolayısıyla aktifleştirilememiş ise bunlar izleyen yıllarda TEFE ile endekslenerek dikkate alınacaktır. Buna göre 2004 yılında başlayan bir yatırım 2005 yılında biter (aktifleştirilir) ve 2005 yılında da enflasyon düzeltmesi uygulanır ise, 2005 düzeltme farkları yatırım indirimine konu edilemez. Aktifleştirme yılından sonraki yıllara ilişkin düzeltme farkları da yatırım indiriminden yararlandırılmaz. Ancak bunlar da TEFE ile endekslenerek dikkate alınacağından enflasyona karşı korunmaktadır.

2.     KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞININ HESABI:
2003 yılında olduğu gibi 2004 yılında da kurumlar vergisi karşılığı, hesaplanan kurumlar vergisi ile varsa eski hükümlere göre yararlanılan yatırım indirimi üzerinden GVK’nun geçici 62 nci maddesi uyarınca hesaplanan %19,8 oranındaki yatırım indirimi stopajının toplamından oluşacaktır.
Buna göre kurum kazancı üzerinden, eski hükümlere göre yararlanılan yatırım indirimi yoksa %33 oranında vergi karşılığı ayrılacak, eski hükümlere göre yararlanılan yatırım indirimi varsa, %33 oranında hesaplanan kurumlar vergisi karşılığına, yararlanılan yatırım indirimi üzerinden %19,8 oranında hesaplanan gelir vergisi stopajı da ilave edilecektir.
3.     2004 YILI KURUMLAR VERGİSİ HESABI (KAPSAMLI BİR ÖRNEK):
Aşağıda kapsamlı bir örneğin detaylı çözümü ve yapılması gereken muhasebe kayıtları er almaktadır.
 

HALKA AÇIK OLAN VE OLMAYAN
KURUMLARDA 2004 YILI
KURUMLAR VERGİSİ HESABI
             
1.    VERGİ ÖNCESİ TİCARİ KÂR VEYA ZARAR                        1.800.000,00
     İNDİRİMLER   ( 2 + 3 )         15.000,00
2.    VERGİYE TABİ OLMAYAN GELİRLER                                15.000,00
     • Verilen vadeli çekler reeskont faiz geliri         
     • Daha önce KKEG olarak dikkate alınmış konusu         
       kalmayan karşılıklar         
     • Önceki dönem alınan vadeli çek reeskontları         
     • Vergi anlaşması uyarınca vergi dışı gelirler          
     • Malî açıdan gerekli olmayan gelir tahakkukları          
     • VUK hükümlerine uygun olmayan reeskont iptalleri         
     • Önceki dönemlerde, ödenmemiş olması nedeniyle KKEG         
       olarak dikkate alınan SSK primlerinden, cari dönemde ödenenler         
     • Sair vergi dışı gelirler    15.000,00    
3.    PERSONELE VERİLECEK TEMETTÜ İKRAMİYESİ         
     (Ana sözleşme hükmü veya Genel Kurul Kararı ile verilecek olan ve kapanan yıla         
      gider yazılmamış bulunan ikramiye)         
     İLAVELER   ( 4 – 7 + 8 )         30.000,00
4.    KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER          40.000,00
     (Bu dönem gider veya maliyet yazılmış yani gelir tablosuna dahil edilmiş olanlar)         
     • Alınan vadeli çek  reeskontları         
     • VUK hükümlerine uygun olmayan diğer reeskontlar          
     • Kıdem tazminatı karşılığı          
     • VUK hükümlerine uygun olmayan diğer karşılıklar          
     • Ödenmemiş SSK primleri         
     • Tahakkuk esasına aykırı olarak bu yıla dahil edilmiş giderler          
     • Dönemsellik ilkesine aykırı olarak bu yıla dahil edilmiş giderler         
     • Belgesiz giderler ( 6 da belirtilenler dahil )         
     • Binek oto motorlu taşıt vergileri          
     • Cezalar, gecikme zamları         
     • Örtülü kazançlar         
     • Örtülü sermaye faizleri         
     • Bağışlar  (KVK Mük. Md 14 kapsamındakiler ve diğerleri)         
     • Önceki dönem faiz geliri tahakkukları         
     • İhmal edilen faiz tahakkukları         
     • Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından         
       doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri(GVK 41/9)          
     • Gayrimenkullerin veya iştirak hisselerinin satışından veya         
       üretim ve turizm tesislerinin ve bunlara ilişkin gayrimenkullerin ayni         
       sermaye olarak konulmasından kaynaklanan ve KVK nun         
       Geçici 28/a maddesi uyarınca vergiden istisna edilen kazançlar ile          
       KVK nun Geçici 29 uncu maddesi uyarınca vergiden istisna edilen          
       kazançlar (Bu kazançlar, sermayeye ilave edilmiş veya sermayeye ilave için         
       doğrudan bilançoya gönderilmişse, yani gelir tablosunda yer almıyorsa buraya         
       yazılır ve 14, 15 veya 16 no.lu satırlarda indirilir.         
     • Sair kanunen kabul edilmeyen giderler ve diğer ilaveler    40.000,00    
5.      İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık          10.000,00
       faaliyetinden sağlanan döviz hasılatın (kur farkları hariç) binde beşi         
6.      Bu hasılatlarla ilgili olup, dönem içinde kanunen kabul edilmeyen          15.000,00
       gider olarak kayda geçmiş belgesiz giderler         
7.      Kanunen kabul edilmeyen giderlerden indirilecek tutar         10.000,00
       (5 i geçmemek üzere 6)         
8.    ÖNCEKİ YIL FİNANSMAN FONU        
9.    İSTİSNALAR VE ZARAR MAHSUBU ÖNCESİNDEKİ MALİ KÂR          1.815.000,00
       1 – ( 2 + 3) + ( 4 – 7 + 8 )         
     KAZANÇ İSTİSNALARI  (Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisnalar)         
10.    İştirak kazançları ( KVK 8/1 )                                                  34.000,00
11.    Rüçhan hakkı kuponu satış kazançları ( KVK 8/5 )                   1.000,00
     (KVK 8/5′ de yer alan diğer kazanç unsuru olan emisyon primi TTK gereği doğrudan          
     bilançoya gidip, gelir tablosunda yer almadığından burada dikkate alınmamıştır.)         
12.    Olağanüstü hal bölgesi ve düşük gelişmişlik düzeyi bulunan bazı illerde         21.000,00
     1.1.1998-31.12.2000 tarihleri arasında işe başlamış mükelleflerin bu işyerlerinden     
     elde ettikleri kazançlar (4325 sayılı Kanun Md.  3/a)         
13.    Gayrimenkullerin veya iştirak hisselerinin satışından kaynaklanan ve         45.000,00
     KVK nun Geçici 28/a maddesi uyarınca tatbik olunan istisna          
     (Bu kazançlar, sermayeye ilave için doğrudan bilançoya gönderilmişse veya sermayeye ilave edilmişse, yani     
      gelir tablosunda yer almıyorsa 4 no.lu satırda ilave edilmelidir.)
     
14.    Üretim ve turizm tesislerinin ve buna ilişkin gayrimenkullerin ayni sermaye olarak konmasından kaynaklanan ve    33.000,00
     KVK nun Geçici 28/a maddesi uyarınca tatbik olunan istisna        
     (Bu kazançlar, sermayeye ilave için doğrudan bilançoya gönderilmişse veya sermayeye ilave edilmişse, yani     
     gelir tablosunda yer almıyorsa 4 no.lu satırda ilave edilmelidir.)
     
15.    Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ve/veya bu bankalara doğrudan veya dolaylı olarak iştiraki     3.000,00
     bulunan tam mükellef sermaye şirketlerinin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkuller ve iştirak     
     hisselerinin satışından kaynaklanan ve KVK’nun Geçici 29/6 maddesi uyarınca tatbik olunan    
     istisna (Bu kazançlar, sermayeye ilave için doğrudan bilançoya gönderilmişse veya sermayeye ilave edilmişse,     
      yani gelir tablosunda yer almıyorsa 4 no.lu satırda ilave edilmelidir.)
     
16.    Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara 03.07.2001 tarihi itibariyle olan borçlara     4.000,00
     karşılık olarak, 03.07.2001 tarihi itibariyle sahip olunan gayrimenkul veya iştirak hisselerinin     
     devrinden kaynaklanan ve KVK’nun Geçici 29/6 maddesi uyarınca tatbik olunan istisna    
17.    Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar (4691 sayılı Kanun Geçici Md. 2)    67.000,00
18.    Yurt dışı inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan         56.000,00
     kazançlara ilişkin istisna ( KVK Md.8/7)         
19.    Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden    45.000,00
     elde edilen kazançlar (4490 sayılı Kanun)         
20.    Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliğinden Doğan Kazançlar (KVK Md. 8/4)    
21.    Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Doğan Kazançlar (KVK Md.(8/8)    
22.    31.07.2004-31.12.2004 tarihleri arasında, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan kurumlardan elde edilen iştirak kazançları ile yurt dışında bulunan işyeri ve daimi Temsilciler vasıtasıyla elde edilen kurum kazançları
(KVK Geç. Md. 33)    12.000,00
23.    Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar (3218 Sayılı Kanun Geç. Md. 3/a)    100.000,00
23.    AR-GE İndirimi (K.V.K. Mad14/6)         30.000,00
24.    KALAN      9 – ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23) )    1.364.000,00
     Bu meblağ pozitif ise, zarar mahsubuna esas tutardır.         
     Bu meblağ negatif ise, gelecek yıllara devreden zarardır.         
25.    GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU         501.000,00
     Diğer Geçmiş Yıl Zararları    456.000,00    
     Geçmiş yıl zararlarının mahsubunu sağlamak için zararları yan hücreye giriniz.        
     Mahsup en eski yıldan itibaren yapılacaktır. Devralınan kurumlara ilişkin zararlar, devir tarihi itibariyle devralınan kurumun    
     aktif toplamını -zarar hariç- geçmemek ve aynı sektörde faaliyet bulunmak kaydıyla indirilebilir.    
     İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararı    45.000,00    
               
26.    KALAN       ( 24 – 25 )          863.000,00
     Bu rakam pozitif ise, bu rakamla sınırlı olarak aşağıdaki istisnalar sırayla uygulanabilir.         
26/a     DİĞER  İSTİSNA ve İNDİRİMLER (Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler)    5.000,00
     • Risturnlar (K.V.K. Mad. 8/2)        
     • Bağış ve Yardımlar  (K.V.K. Mük. Mad. 14/b)        5.000,00
     • Eğitim ve Sağ.Tes. ile Yurt Dış.İlişkin Bağış Yard.(K.V.K. Müd. Mad. 14/c)    
     • Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yard. (K.V.K. Mük. Mad. 14/d)        
     • Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mük. Mad. 14/e)        
     YATIRIM İNDİRİMİ         
    -Cari yılda yeni hükümlere göre yapılan yatırım harcamalarından doğan (teşvik belgeli-   teşvik belgesiz)    100.000    
    -Önceki yıllarda yapılan harcamalar nedeniyle eski hükümlere göre hak kazanılan yatırım indiriminden bu döneme devreden yatırım indirimi    50.000    
    -Cari yılda eski hükümler çerçevesinde teşvikli olarak yapılan yatırım harcamalarından doğan    75.000    
    -Öngörülen yatırım indirimi (2005 için)    80.000    
27.    KULLANILAN YATIRIM İNDİRİMİ          305.000,00
28.    FİNANSMAN FONUNA ESAS TUTAR       ( 26 –(26/a+27) )         553.000,00
29.    CARİ YIL FİNANSMAN FONU ( KVK Mükerrer 8 )        
     1.1.1999 tarihinden önce alınmış teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırımlar için finansman    
     fonu ayrılabilir. (GVK Geç.50)        
     (Finansman fonu, 24 üncü satırdaki tutarın %25 ini ve gelecek yıl yapılacak yatırım indirimine konu    
      olabilecek yatırım tutarını aşamaz.)         
            
            
            
            
30.    KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI     ( 25 – 26 )          553.000,00
31.    HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ     ( 30 x 0,33 )          182.490,00
32.    Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı         
33.     – 4325 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi İndirimi Uygulanacak Kazanca İsabet Eden Kurumlar Vergisi    
      – İndirim Oranı ( Örneğin oran % 40 ise 40 olarak giriniz.)        
34.    İndirilecek Kurumlar Vergisi         
              
35.    İNDİRİM SONRASI KURUMLAR VERGİSİ ( 31 – 34)         182.490,00
              
36.    MAHSUP EDİLECEK VERGİLER         200.040,00
      – Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Mahsup Edilecek Kısım (buraya en fazla 32. nolu satırın    
       %33’ü yazılabilir.)        
              
      – Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler        80,00
              
      – Geçici Vergi        150.000,00
              
37.    YATIRIM İNDİRİMİ STOPAJ MATRAHI          205.000,00
     (Kullanılan yatırım indriminin eski hükümlerden kaynaklanan kısmı yani Geçici 61’e göre stopaja tabi kısmı)    
38.    Yatırım İndirimi Stopajı (Geçici Md.61)
(37 x %19,8)         40.590,00
              
               
39.    VERGİ KARŞILIĞI (KV ve Stopaj Toplamı)         
     (35 + 38)         223.080,00
             
40.    ÖDENMESİ GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ  (35 – 36)         32.410,00
41.    ÖDENMESİ GEREKEN STOPAJ (37)        40.590,00
42.    ÖDENECEK VERGİ VE STOPAJ TOPLAMI (40 +41)        73.000,00
               

KV, STOPAJ VE FON PAYLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ :

Kurum kazancına ilişkin vergi yüklerinin muhasebeleştirilmesi konusu, örneğimizde yer alan veri ve sonuçlar kullanılmak suretiyle aşağıda açıklanmıştır.

Yıl Sonu İşlemleri :

Veriler :

–    2004 yılı vergi öncesi kârı olan 1.800.000.000.000 TL (1.800.000 YTL) 690 no.lu hesabın alacağındadır.
–    2004 yılı için geçici vergi dönemlerinde 60.000.000.000 TL. geçici vergi tahakkuk etmiş ve bunun tamamı ödenmiş olup, bu tutar 2004 yılı içinde ödenmiş olan 80.000.000 TL. GV stopajı  ile birlikte 193 nolu hesabın borcunda yer almıştır.
–    2004 yılı için hesaplanan vergi yükü 223.080.000.000 TL (223.080 YTL) olup, bu miktarda vergi karşılığı
    ayrılması gerekmektedir.

İşlemler :

•    Vergi karşılığına ilişkin kayıt şöyledir :
                                                                    31.12.2004
(1)    691    DÖNEM KÂRI VE DİĞER Y. K.     223.080.000.000
            
    370    DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER Y. K.    223.080.000.000
                 – KV    182.490.000.000    
                 – Stopaj    40.590.000.000    

•    Ödenecek kurumlar vergisinden mahsubunu sağlamak üzere 193 nolu hesaptaki birikmiş (ödenmiş) geçici vergi tutarı ile GV kesintisi 371 nolu hesabın borcuna aktarılır.
                
                        31.12.2004
(2)    371    DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN
VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ    60.080.000.000
            
    193    PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR    60.040.000.000

•    Sonuç hesaplarındaki dönem kârı netleştirilir. Bunun için 690 ve 691 no.lu hesaplar karşılıklı kapatılarak bakiyesi 692 nolu hesaba aktarılır.

                                        31.12.2004
(3)    690    DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI    1.800.000.000.000
            
    691                     DÖNEM KÂRI VE DİĞER Y.K.    223.080.000.000
    692                     DÖNEM NET KÂRI VE ZARARI    1.576.920.000.000

•    Sonuç hesapları grubunda yer alan 692 nolu hesap, bilanço hesaplarına (590 nolu hesaba) aktarılarak kapatılır.
                    31.12.2004
(4)    692    DÖNEM NET KÂRI VE ZARARI    1.576.920.000.000
            
    590                      DÖNEM NET KÂRI    1.576.920.000.000

    Bu durumda yıl sonunda 193, 690, 691 ve 692  nolu hesaplar kapanmış  olur, sadece  370, 371 ve 590 nolu hesaplar bilançoda yer alır.

Müteakip Hesap Döneminde Yapılacak İşlemler :

    Bu kurum  2005 yılında 2004 yılı son dönem geçici vergi olarak 90.000 YTL geçici vergi ödemiştir.  

    Örneğimizdeki kurum için kesinleşen vergi yükünün 223.080 YTL. olduğunun anlaşılması üzerine 370 ve 371 nolu karşılık hesapları kapatılarak, ödenecek stopaj ve fon payı borçları 360 nolu hesaba aktarılır.

                        17.02.2005                                                               (YTL)
(5)    193    PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR    90.000
            
    102    BANKALAR    90.000
                

                                 15.04.2005                                                               (YTL)
(6)    371    DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN             
VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ    90.000
            
    193    PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR    90.000
                

                        15.04.2005                                                               (YTL)
(7)    370    DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER Y. K.    223.080
            
    371          DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN             
      VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ    150.080
            
    360          ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR    73.000
              – Öd. KV     32.410    
              – Öd. Stopaj     40.590