2005 YILI 1. DÖNEM YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 3,3 OLMUŞTUR

                                               2005 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN
                                       YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 3,3 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

 
Bilindiği üzere yeniden değerleme ile ilgili VUK’ nun mükerrer 298 inci maddesi, 5024 sayılı Kanunla değiştirilerek, madde, enflasyon düzeltmesi hükümlerini ihtiva edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Böylelikle bir kısmi enflasyon muhasebesi uygulaması olan yeniden değerleme kaldırılmış, TEFE’deki artışın belli bir seviyenin üzerine çıktığı dönemlerde enflasyon düzeltmesi uygulaması getirilmiştir.

Yeniden değerleme kaldırılmış olmakla birlikte, yeniden değerleme oranı, vergi kanunlarında bu orana bağlanmış olan işlemler nedeniyle kaldırılmayıp madde metninde muhafaza edilmiş, dolayısıyla Maliye Bakanlığının da gerek geçici vergi dönemlerinde gerek yıl sonunda bu oranı belirleyip ilan etme gereği devam etmiştir.  Bu nedenle, Maliye Bakanlığı 33 sayılı GV Sirküleri ile 2005 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını % 3,3 olarak tespit ve ilan etmiştir.   

2005/1. Geçici Vergi Dönemi için ilan edilen bu oran, önceki dönemden devredip endeksleme kapsamında olan eski hükümlere tabi yatırım indirimi tutarlarının endekslenmesinde kullanılacaktır. Buna göre GVK nun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış bulunan ek 1 – 6 ncı maddeleri (ile GVK Geçici 61. maddesi) kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanıldığı halde kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamayıp bu döneme devreden yatırım indirimi haklarının endekslemeye konu kısmı % 3,3 oranında artırılmak suretiyle, 2005 yılı birinci geçici vergi döneminde indirilebilecek yatırım indirimi tutarı belirlenecektir.

Yeni hükümlere tabi bulunan (GVK’nun 19 uncu maddesine göre hesaplanan) yatırım indirim haklarından bu döneme devredenler ise TEFE’de 2005/1. geçici vergi döneminde gerçekleşen artış oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

Buna göre, önceki yıldan devren gelen yeni hükümlere tabi yatırım indirimi tutarları ( 8.503,60 / 8.403,80 =) 1,0118 katsayısı ile çarpılmak suretiyle endekslenecektir. Çünkü bu dönemde TEFE’de % 1,18 oranında artış meydana gelmiştir