2005 YILI FATURA KESME SINIRI

FATURA KESMEYE İLİŞKİN HAD 2005 YILI İÇİN
480 YTL.’YE YÜKSELMİŞTİR

Bilindiği üzere VUK ’nun 232 ‘inci maddesinde bahsi geçen fatura kesme mecburiyetine ilişkin had 2004 yılında 440.000.000 lira olarak uygulanmıştır.

Bu hadde ilişkin olarak Bakanlar Kurulu VUK’nun 414 üncü maddesindeki yetkisinin kullanmadığından, haddin 2005 yılında uygulanacak miktarı, 2004 yılına ilişkin tutarın 2004 yılı yeniden değerleme oranında ( % 11,2 ) artırılması ve YTL cinsinden tespit edilmesi suretiyle 480 YTL. olarak teşekkül etmiştir. (342  Sıra Numaralı VUK  Tebliği )

Buna göre birinci ve ikinci sınıf tüccarlar (bu meyanda kurumlar) ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler 1.1.2005 tarihinden itibaren nihai tüketicilere yapmış oldukları KDV hariç 480 YTL. ’ye kadar olan satışlar için istenmedikçe fatura düzenlemek mecburiyetinde değildirler. Bu satışlar için yazar kasa fişi ya da perakende satış fişi düzenlenebilir. Tutarı KDV hariç 480 YTL. ’yi geçen satışlar ile tutarına bakılmaksızın VUK ’nun 232 ’nci maddesinde 5 bent halinde sıralanan kişilere yapılan satışlarda (204 no.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen ve mükelleflerin perakende satış vesikalarına dayanarak gider yazabilecekleri genel gider niteliğindeki mal ve hizmet alımları hariç) fatura düzenlenmesi zorunludur.

Ayrıca bu değişiklikle tek yazarkasa fişi ile belgelenebilecek perakende satış tutarı KDV hariç 480 YTL.’ye çıkmış bulunduğundan, yazarkasa kullanan mükelleflerin, servise başvurarak makinelerini 1.1.2005 itibariyle bu hadde göre ayarlatmaları gereklidir.

12:34 13.06.2006