2005 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

                                                                    Gelir Vergisi Sirküleri/36

 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
 
2005 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,97 (yüzde dört virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir.
 
Duyurulur.