2005 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN TEFE ARTIŞ ORANI % 6,50 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR

                                                 2005 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN
                                             TEFE ARTIŞ ORANI % 6,50  OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR

TEFE artış oranı vergi sistemimizde bazı uygulamaları etkilemekte olup, Devlet İstatistik Enstitüsünce, 2005 yılının Eylül ayı itibariyle (0cak – Eylül 2005) TEFE artış oranı % 6,50 olarak açıklanmıştır.   

Bilindiği üzere yeniden değerleme ile ilgili VUK’ nun mükerrer 298 inci maddesi, 5024 sayılı Kanunla değiştirilerek, madde, enflasyon düzeltmesi hükümlerini ihtiva edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Enflasyon düzeltmesi ilk olarak 2004 yılında uygulanmış, düzeltme ile ilgili şartlar gerçekleşmediğinden 2005/1. Geçici Vergi Dönemi itibariyle de uygulama sona ermiştir.   

Tekrar enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilebilmesi için, yasal şartların oluşması başka deyişle, geçici vergi açısından ilgili geçici vergi döneminin son ayı dahil önceki otuzaltı aylık TEFE artışının %100 ve önceki 12 aylık TEFE artışının %10’dan fazla olması gerekmektedir. Ancak, 2005 yılının 2. geçici vergi döneminde olduğu gibi,  3. geçici vergi dönemi itibariyle de bu şartlar aynı anda sağlanamadığından, 3. geçici vergi döneminde de enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır.

TEFE oranı enflasyon düzeltmesi uygulaması açısından önem taşımakla birlikte, vergi uygulamasında yatırım indirimi açısından da anlam ifade etmektedir. Şöyle ki; GVK’nun 19. maddesi kapsamında uygulanan yatırım indiriminin, ilgili yılda kullanılmayan kısmı, takip eden dönemlerde (geçici vergi dönemleri dahil) TEFE artış oranı ile endekslenmek suretiyle dikkate alınmaktadır.

Buna göre, 2004 yılından devreden yeni sisteme (GVK 19. md.) tabi yatırım indirimi hakkı 2005 yılının 3. geçici vergi döneminde kullanılırken  %6,50 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.