2005 YILI VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMMI

01.01.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
YENİ VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMMI TUTARI

Bilindiği gibi, GVK’nun 25/4’üncü maddesi hükmü uyarınca, hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen miktarları aşmamak kaydı ile gelir vergisinden müstesnadır.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 375 sayılı KHK’nun 10 uncu maddesi ile değişik 202 inci maddesinde, çocuklar için yapılacak yardımın çocuklardan herbiri için 50 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödeneceği, ancak ikiden fazla çocuk için yardım ödeneği verilmeyeceği, eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için verilen yardım ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca yardım ödenmeyeceği, daha düşük ise yalnız aradaki farkın verileceği hükme bağlanmıştır.

Bilindiği gibi, 15.01.2003 tarihinden itibaren 2003/5139 sayılı BKK uyarınca 100 olarak uygulanmakta olan bu gösterge rakamı, 2003/5884 sayılı BKK (R.G. 15.7.2003 – 25169) ile 1.7.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 250’ye çıkarılmıştı.

Çocuk zammı tutarının belirlenmesinde etkili bir diğer unsur olan memur maaş katsayısı ise 5227 sayılı 2005 Yılı Bütçe Kanunu’nun (RG. 31.12.2004 – 25687 / 1. Mükerrer) 24/a maddesi ile, 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

    Memur Maaş Katsayısı
    
01.01.2005 – 30.06.2005 :                0,0401
01.07.2005 – 31.12.2005 :    0,0416

Yapılan bu değişiklikten sonra vergiden müstesna olarak ödenebilecek aylık çocuk zammı tutarı;

•    01.01.2005-30.06.2005 tarihleri arasında tek çocuk için (250 x 0,0401 =) 10,03 YTL, iki veya daha fazla çocuk için (10,03 x 2 =) 20,06 YTL,
•    01.07.2005 – 31.12.2005 tarihleri arasında ise tek çocuk için (250 x 0,0416 =) 10,4 YTL, iki veya daha fazla çocuk için (10,4 x 2 =) 20,8 YTL olarak uygulanacaktır.

5227 sayılı 2005 Yılı Bütçe Kanunu’nun 24/b maddesine göre, 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi uyarınca çocuklardan her biri için uygulanmakta olan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı, 15.01.2005 tarihinden itibaren 0-6 yaş (72 nci ay dahil) grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı olarak uygulanacaktır. Buna göre, 15.01.2005 – 30.06.2005 tarihleri arasında 0-6 yaş grubundaki çocuklar için vergiden müstesna olarak ödenebilecek çocuk zammı tutarı (500 x 0,0401 =) 20,05 YTL olarak hesaplanmaktadır. Aynı dönemde büyük (7 yaş ve üzeri) çocuklar için ise, yukarıda hesaplandığı üzere 10,03 YTL vergiden müstesna çocuk zammı ödenebilecektir. Bilindiği gibi, ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmemektedir. Buna göre iki çocuğu olan ve bunlardan birisi 0-6 yaş grubunda bulunan bir ücretliye 15.01.2005 – 30.06.2005 döneminde (20,05 + 10,03 =) 30,08 YTL vergiden müstesna çocuk zammı ödenebilecektir. Bu çocuklardan her ikisi de 0-6 yaş grubunda olsaydı, vergiden müstesna olarak ödenecek çocuk zammı tutarı (20,05 x 2=) 40,1 YTL olacaktı