2005 YILI VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH GÜNDELİKLERİ

1.1.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH
GÜNDELİKLERİ VE YENİ ÜCRET ARALIKLARI

5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 24 üncü maddesi ile memur maaş katsayısı ile memuriyet taban aylığı katsayısı 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (RG.31.12.2004-1.Mükerrer 25687)

    Memur Maaş Katsayısı    Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı
        
01.01.2005 – 30.06.2005 :      0,0401    0,486
01.07.2005 – 31.12.2005 :    0,416       0,52075

Diğer taraftan, 5277 sayılı Kanuna ekli H cetveli ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca verilmesi gereken gündelik miktarları da belirlenmiş bulunmaktadır.

1.    VERGİDEN MÜSTESNA YURT İÇİ HARCIRAH GÜNDELİKLERİ VE YENİ ÜCRET ARALIKLARI

Yukarıda belirtilen değişikliklere göre, 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücret aralıkları ile vergiden müstesna olarak verilebilecek yurt içi gündelik miktarları aşağıdaki şekli almıştır :

Kadro
Derecesi        
Seyahate Gidenin Brüt Aylığı (YTL)
(1.1.2005 – 30.6.2005)        Vergiden Müstesna
Gündelik Tutarı (YTL)
(1.1.2005’den itibaren geçerli)
1        859,73.- YTL. ve fazla ise                27,60
1        771,51 YTL ile 859,73 YTL. arası ise                21,60
1        659,23 YTL.ile 771,51 YTL. arası ise                19,20
1-4        522,69 YTL.ile 659,23 YTL. arası ise                16,80
5-15        522,69 YTL. ve daha az ise                15,60
    
    
2.    VERGİDEN MÜSTESNA YURT DIŞI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ VE YENİ ÜCRET ARALIKLARI

    2003/6722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG.27.1.2004-25359) ile tayin olunan vergiden müstesna yurt dışı harcırah gündelikleri ve bu gündelikler için 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücret aralıkları ekli listede yer almaktadır.