2005 YILI V.U.K.’DA YER ALAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve

01.01.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR

 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesine göre, bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.

Bilindiği gibi 341 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile 2004 yılına ait yeniden değerleme oranı %11,2 olarak ilan edilmiştir. Diğer taraftan 5083 sayılı Kanun ile para birimimiz Yeni Türk Lirası (YTL) ve bunun alt birimi de Yeni Kuruş (Ykr) olarak belirlenmiş olup, söz konusu Kanun 01.01.2005 tarihinden itibaren uygulamaya girecektir.

Bu hükümler uyarınca Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115,177,232, 252, 313, 343, 352 (kanuna bağlı cetvel), 353, mükerrer 355 ve 356 ncı maddelerinde yer alan hadlerin, 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak miktarları, 2004 yılında uygulanan tutarların 2004 yılı yeniden değerleme oranında (% 11,2) artırılması suretiyle ve YTL cinsinden tespit edilmiş olup, 342 sıra numaralı VUK Genel Tebliği (R.G. 28.11.2004 – 25654) ile ilân edilmiştir.