2006 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTURLARI

                             2006 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTURLARI

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin 5198 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasında, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu öngörülmüştür.

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan ve 23.12.2005 tarihli, 26032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Karar ile,

    1-16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında 17,70 (Onyedi yetmiş) Yeni Türk Lirası, Aylık normal çalışma karşılğı asgari ücretleri 531 (beşyüzotuzbir) Yeni Türk Lirası,

Bu tutardan yasal kesintiler yapıldıktan sonra işçilere ödenecek net tutar ise, 380,46 YTL’ dir.

    2-16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri de  01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında 15 (Onbeş) Yeni Türk Lirası, Aylık normal çalışma karşılğı asgari ücretleri 450 (dörtyüzelli) Yeni Türk Lirası,

    Olarak tespit edilmiştir.

    Buna göre; sigorta primlerine, işsizlik sigortası primine ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanması gereken idari para cezalarının miktarları aşağıda gösterilmiştir.

    
1- SİGORTA PRİMLERİNE, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNE VE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE ESAS GÜNLÜK VE AYLIK KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI:

    
A)ÖZEL SEKTÖR:

    01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında;

    Günlük alt sınır         =      17,70 YTL
    Aylık Alt Sınır         =    531,00 YTL
    Günlük üst sınır     =    115,05 YTL
    Aylık üst sınır         = 3.451,50 YTL

    
B)KAMU SEKTÖRÜ:     

    -2005/Aralık ayının ikinci yarısı için alt sınır        =   260,64 YTL
    (16,29 YTL x 16 gün = 260,64 YTL)

    -2006/Ocak ayının ilk yarısı için alt sınır            =   247,80 YTL
    (17,70 YTL x 14 gün = 247,80 YTL)

    

-15.12.2005-14.1.2006 devresi için alt sınır         =   508,44 YTL

    -15.01.2006 tarihinden sonrası için günlük alt sınır     =    17,70 YTL

    -15.01.2006 tarihinden sonra aylık alt sınır         =   531,00 YTL

    -2005/Aralık ayının ikinci yarısı için üst sınır         =1.694,24 YTL
    (105,89 YTL x 16 gün = 1,694,24 YTL)

    -2006/Ocak ayının ilk yarısı için üst sınır         =1.610,70 YTL
    (115,05 YTL x 14 gün = 1,610,70 YTL)

    -15.12.2005-14.1.2006 devresi üst sınır         =3.304,94 YTL

    -15.01.2006 tarihinden sonrası için günlük üst sınır     =   115,05 YTL

    -15.01.2006 tarihinden sonrası için aylık üst sınır     =3.451,50 YTL
             ( 115.05 YTL x 30 gün = 3.451,50 YTL)

    
C-ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLER İÇİN:     

    3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yaş durumlarına göre tespit olunan asgari ücretlerin %50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulduğundan, 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında bunların sigorta primlerine esas kazanç tutarı, 16 yaşından büyükler için  günlük 8,85 YTL, aylık  265,50  YTL, 16 yaşından küçükler için ise günlük 7,50 YTL, aylık 225,00 YTL  olarak uygulanacaktır.
    
    
2-İDARİ PARA CEZALARI :

    506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi gereğince 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında  işlenen fiiller için uygulanacak idari para cezaları, 4857 sayılı İş Kanununa göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen 531,00 YTL aylık asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır.

    
Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.