2006 YILI BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

                                                                    2006 YILI İÇİN GEÇERLİ
                                            BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

Bilindiği gibi, Emlak Vergisi Kanununun 7 ve 17 nci maddelerine göre emlak vergisi matrahı vergi değeridir.

Vergi değeri, EVK’nun 4751 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesi uyarınca,

–    Arsa ve araziler için VUK’nun asgari ölçüde birim değer tesbitine ilişkin hükümlerine (VUK Md:49/b) göre takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerleri üzerinden hesaplanan bedeller,

–    Binalar için ise Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile binaya ait arsa veya arsa payı değeri (takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerleri) esas alınarak hesaplanan bedellerdir.

Bu değerler, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılarak bulunmaktadır.

Binalara ilişkin vergi değeri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır .

Bina Vergi Değeri =      (m2 normal inşaat maliyeti x binanın dıştan dışa yüzölçümü) + (kalorifer
veya klima ve asansör farkı) – (aşınma payı indirimi) + (arsanın  
veya arsa payının m2 si x takdir edilmiş m2 asgari arsa değeri)

Kanun’un 33’ncü maddesinde yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (bina alımı, boş arsa üzerine bina inşaası gibi) (8 numaralı bent hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, takdir komisyonlarınca belirlenmiş olan arsa ve arazi birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin aynı yıl için tesbit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nisbetinde arttırılması suretiyle dikkate alınmaktadır.

Yıllar itibariyle dikkate alınması gereken bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ise, her yıl  Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilmektedir.

Bu hüküm ve tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 2006 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri müştereken belirlenerek 46 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (RG.03.09.2005 – 25925) ekinde ilan edilmiştir. Bu bedeller Sirkülerimiz ekinde tablo halinde bilgilerinize sunulmuştur.  

Buna göre 2005 yılı içinde bina satın almış olan kişilerin, 2006 yılından itibaren başlayacak emlak vergisi mükellefiyeti için yıl sonuna kadar (yılın son üç ayında satın almış olanlar işlem tarihinden itibaren üç ay içinde) belediyelere bildirimde bulunmaları gerekmektedir.Bu mükelleflerin 2006 yılı için ödeyecekleri emlak vergisi tutarı, Sirkülerimiz ekinde yer alan bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile 2002 yılında takdir edilmiş arsa ve arazi değerlerinin eskale edilmiş (yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılmış) tutarlarının çarpılması suretiyle bulunacak emlak vergisi matrahları üzerinden hesaplanacaktır. Takdir edilmiş arsa ve arazi birim değerlerinin eskale edilmiş tutarları, takdir komisyonlarınca belirlenmiş olan arsa ve arazi birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin aynı yıl için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nisbetinde arttırılması suretiyle yapılmaktadır.

2004 yılında vergi değerini tadil eden sebeplerle bina mükellefiyeti 2005 yılında başlayan mükelleflerin ödemeleri gereken emlak vergisinin hesabında Sirkülerimiz ekinde yer alan tablo kullanılamaz.Bu durumdaki mükelleflerin emlak vergileri, vermiş oldukları bildirimler üzerine belediyelerce yıllık olarak 2005 yılı başında tahakkuk ettirilmiştir.