2006 YILINDA UYGULANACAK VERASET İNTİKAL VERGİSİ

                                                  Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 37)
 
    7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun (1) istisnalar ile ilgili 4 üncü maddesinin son fıkrasında, "(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu (2)  hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.
    Söz konusu Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise "Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz…." denilmektedir.
    Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun (3) 1 inci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.
    2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilerek, 353 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (4) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
    Buna göre, 1/1/2006 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
    – Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 83.139 YTL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 166.375 YTL),
    – İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 1.919 YTL,
    – Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 1.919 YTL,
    olarak dikkate alınacaktır.
 
    7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun değişik 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2006 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
            Veraset yoluyla    İvazsız
            intikallerde    intikallerde
            vergi oranı    vergi oranı
        Matrah    (yüzde)    (yüzde)
    İlk      130.000 YTL için    1    10
    Sonra gelen      280.000 YTL için    3    15
    Sonra gelen      600.000 YTL için    5    20
    Sonra gelen    1.200.000 YTL için    7    25
    Matrahın       2.210.000 YTL’yi aşan
    bölümü için        10    30
 
    Tebliğ olunur.