3 NUMARALI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

(3) Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinin Değiştirilmesi Hakkında 1 Seri No.lu ÖTV Sirküleri

    
Tarih    08/06/2005
Sayı    ÖTV-1/2005-1
 

İlgili olduğu madde : Özel Tüketim Vergisi Kanunu madde 14/5.
1- Giriş:
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrasında, Maliye Bakanlığının; bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, işlemin mahiyetine göre verginin işlemden önce ödenmesi şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, (III) sayılı listedeki mallara ait verginin bandrol usulü ile tahsiline ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Konuyla ilgili olarak 30.7.2002 tarihli ve 24837 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin “Beyanname Verme Zamanı” başlıklı (12.2.1.) bölümünde, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların (3) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edileceği belirtilmiştir.
Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü içecekler, tütün mamulleri ve kolalı gazozlar ile ilgili beyanların ayrı izlenmesi amacıyla, 1.6.2005 tarihinden itibaren bu malların (3A), (3B) ve (3C) numaralı ÖTV beyannameleri ile beyan edilmesi uygun görülmüştür.
2- (III) sayılı listedeki mallara ait ÖTV beyannamelerinin düzenlenmesi:
1.6.2005 tarihinden itibaren, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (III) sayılı listede yer alan alkollü içecek teslimlerine ilişkin ÖTV (3A) numaralı, tütün mamulleri teslimlerine ilişkin ÖTV (3B) numaralı, kolalı gazoz teslimlerine ilişkin ÖTV ise (3C) numaralı ÖTV beyannameleri ile beyan edilecektir.
(III) sayılı listeye ilişkin olarak elektronik ortamda verilen ÖTV beyannamesi;
– “Alkollü İçeceklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (3A)”
– “Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (3B)”
– “ Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (3C)”
olarak üç ayrı başlık altında yeniden düzenlenmiştir. Beyannamelerini elektronik ortamda verecek olan mükelleflerin 1.6.2005 tarihinden itibaren beyanda bulunabilmesi için “www.gelirler.gov.tr” internet adresinden “e-Beyanname/Gerekli Programlar” başlığı altında yer alan beyanname düzenleme programını yeniden indirmeleri gerekmektedir.  

(III) sayılı listedeki mallarla ilgili olarak ÖTV beyannamesini kağıt ortamında veren mükelleflerin ise, yeni beyannamelerin basılıp vergi dairelerine dağıtımı yapılıncaya kadar mevcut beyannamelerdeki beyanname numarası olan (3) rakamının yanına;
– Alkollü içeceklerin beyanı için “A”,
– Tütün mamullerinin beyanı için “B”,
– Kolalı gazozların beyanı için “C”,
ibaresi yazarak kullanmaları gerekmektedir.
(III) sayılı listede yer alan mallardan ayrı beyannamelere konu olanları imal ve teslim eden mükellefler, ayrı beyannameye konu olan her bir mal grubu için ilgili beyannameleri düzenleyeceklerdir. Örneğin alkollü içecek ve kolalı gazoz imal eden bir ÖTV mükellefi, aynı vergilendirme döneminde teslim ettiği alkollü içecekler için “(3A)”, kolalı gazozlar için “(3C)” numaralı beyannameyi düzenlemek suretiyle beyanda bulunacaktır.
3- Sonuç:
1.6.2005 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (III) sayılı listede yer alan alkollü içecek teslimlerine ilişkin ÖTV’nin (3A) numaralı, tütün mamulleri teslimlerine ilişkin ÖTV’nin (3B) numaralı, kolalı gazoz teslimlerine ilişkin ÖTV’nin ise (3C) numaralı ÖTV Beyannameleri ile beyan edilmesi gerekmektedir.
Vergi daireleri, kağıt ortamında verilen beyannameleri kabulünde bu hususa dikkat ederek, beyanname numarası olan (3) rakamının yanına;
– Alkollü içeceklerin beyanı için “A”,
– Tütün mamullerinin beyanı için “B”,
– Kolalı gazozların beyanı için “C”,
ibaresinin yazılmasını, ayrı beyannamelere konu olan her bir mal grubu için ilgili beyannameler düzenlenmek suretiyle beyanda bulunulmasını sağlayacaklardır.
Duyurulur.