7/A VE 7/B SEÇENEĞİNE İLİŞKİN HÂDLER

                                                       7/A  VE  7/B SEÇENEĞİNE İLİŞKİN HÂDLER

Bugüne kadar Maliye Bakanlığınca bu hadlere ilişkin yeni bir belirleme yapılmadığı için 10 no.lu  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği gereğince bu hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.

    Buna göre ;

–    2004 yılı aktif toplamı 1.044.300.000.000 lirayı veya net satışları toplamı  2.088.300.000.000 lirayı aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2005 yılına ait muhasebe işlemlerini, 7/A seçeneğindeki hesapları göz önünde bulundurarak yerine getireceklerdir. Bu hâdlerden herhangi birini aşan işletmelerin, 2005 hesap döneminde maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmaları zorunludur.

–    2004 yılında hem aktif toplamı 1.044.300.000.000 liranın hem de net satışları toplamı 2.088.300.000.000 liranın altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği, 2005 yılında da zorunlu değildir. Bu işletmeler, 2005 yılında da 7/A ve 7/B seçeneklerinden herhangi birini tercih edebileceklerdir.

    KÂR DAĞITIM TABLOSUNA İLİŞKİN HÂDLER :
    
       –    2004 yılı sonuçlarına göre, hem aktif toplamı  6.265.200.000.000 liranın hem de net satışları 13.922.700.000.000 liranın altında kalan mükellefler, 2005 yılında verecekleri (2004 yılı) beyannamelerine HİÇBİR EK MALİ TABLO EKLEMEYECEKLERDİR.

–    Bu hâdlerden herhangi birini aşmış olanlar, 2005 yılında verecekleri beyannamelerine sadece Kâr Dağıtım Tablosu isimli ek malî tabloyu ekleyeceklerdir.

–    Bilânço ve Gelir Tablolarının ise beyannamelere, bütün mükellefler tarafından, eskiden olduğu gibi dipnotlu olarak eklenmesi gerekmektedir