AKARYAKIT POMPALARININ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA BAĞLANMASI

 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması mecburiyeti hakkında açıklamalar yapılmasına gerek görülmüştür.

Bunlar :

1-Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanması
2-Akaryakıt Satışlarının Belgelendirilmesi ve Kanuni Defterlere Kaydı
3-Akaryakıt Pompalarına Bağlanacak Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı ve Mühürlenmesi

Başlıkları Altında 66 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti hakkında Kanunla İlgili Tebliği ile Ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ
(Seri No: 66)
 
    Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun1 uygulaması ile ilgili olarak akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması mecburiyeti hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.
 
    1 — Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanması:
 
    Bilindiği üzere, akaryakıt istasyonu işletmecilerinden (LPG dahil);
 
    a) Erişme kontrollü karayolları (otoyollar), Karayolları Genel Müdürlüğünün yol ağında Devlet Yolu olarak belirlenen yollar ve Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde faaliyet gösterenlerin (Bunlar için bir önceki yıl satış hasılatına bakılmayacaktır),
 
    b) 2004 yılı akaryakıt satışları toplamı 1 Milyon YTL’nı (1 Trilyon TL) aşanların,
 
    akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyetine ilişkin mücbir sebep hali, 1/7/2005 tarihi mesai saati bitimi itibariyle sona ermiş  bulunmaktadır.
 
    Akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması, ödeme kaydedici cihaz firmaları ile pompa üretici veya ithalatçılarının birlikte ve koordineli bir şekilde çalışmalarını gerektirmekte dolayısıyla, ödeme kaydedici cihaz firmalarınca alınan siparişlerin optimal bir montaj planına dönüştürülmesi, montaj ortamında bulunan yanıcı ve patlayıcı özellikteki (benzin buharı vb.) unsurlardan dolayı hassas çalışma yapılması gerekliliği, buna uygun nitelikli servis sayısının kısıtlılığı, montaj işlemlerinin bütün istasyonlarda aynı anda değil, mümkün olan en kısa sürede  gerçekleştirilecek şekilde istasyonlar itibariyle belirlenecek tarihlere göre yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Buna göre, bahsi geçen akaryakıt istasyonu işletmecilerinin, 1/7/2005 tarihi itibariyle Bakanlığımızca onaylanan ödeme kaydedici cihaz firmalarına müracaat ederek bu firmalardan pompalara bağlanacak ödeme kaydedici cihazların alımına yönelik siparişleri belgelendiren ve cihazların pompalara montajının yapılacağı tarihi ihtiva eden yazıları almış bulunmaları gerekmektedir. 2004 yılı akaryakıt satışları toplamı 1 Milyon YTL’nın (1 Trilyon TL) altında kalanlar ile 2005 yılında işe başlayan akaryakıt istasyonu işletmecileri ise en geç 1/1/2006 tarihine kadar Bakanlığımızdan onay alan ödeme kaydedici cihaz firmalarına müracaat ederek bu firmalardan pompalarına bağlanacak cihazların alımına ilişkin siparişi belgelendiren ve montaj tarihini ihtiva eden yazıları almış olacaklardır.
 
    2 — Akaryakıt Satışlarının Belgelendirilmesi ve Kanuni Defterlere Kaydı:
 
    Pompalardan gerçekleştirilecek her türlü akaryakıt (LPG dahil)  satışında;
 
    – Mecburiyetleri 1/7/2005 tarihinde başlamış olan ve bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmış olan mükellefler, en geç 1/11/2005 tarihinden itibaren (1/11/2005 tarihi dahil) pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişleri,
 
–    Mecburiyetleri 1/7/2005 tarihinde başlamış olan ve bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatacak olan mükellefler, 1/11/2005 tarihinden montajın yapılacağı tarihe kadar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa2 göre fatura veya perakende satış fişlerini, montajın bittiği tarihten sonra ise pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişleri (Şu kadar ki pompalarını 1/11/2005 tarihinden önce ödeme kaydedici cihazlara bağlatmış olanların 1/11/2005 tarihini beklemeden de cihazlarını kullanmaları mümkün bulunmaktadır),
 
    – Akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyetleri 1/1/2006 tarihinde başlayacak olan mükellefler, 1/11/2005 tarihinden montajın yapılacağı tarihe kadar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişlerini, montajın bittiği tarihten sonra ise pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişleri,
 
    – 1/1/2006 tarihinden sonra işe başlayan mükellefler (işe başlama tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmaları şartıyla) işe başlama tarihinden itibaren, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişlerini, montajın bittiği tarihten sonra ise pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişleri,
    düzenleyeceklerdir.
 
    Akaryakıt istasyonu işletmecileri 1/11/2005 tarihinden itibaren (1/11/2005 tarihi dahil) kanuni defterlerine yapacakları kayıtlarda, pompa totalizatörlerindeki rakamları değil, ödeme kaydedici cihaz fişleri, fatura ve perakende satış fişlerinde yazılı miktar ve tutarları esas alacaklardır. 167 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin3 "akaryakıt satışlarında hasılatın pompa totalizatörlerinden tespit edilebileceği"ne dair hükmü 1/11/2005 tarihinden itibaren uygulanmayacaktır.
 
    3 — Akaryakıt Pompalarına Bağlanacak Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı ve Mühürlenmesi:
 
    Akaryakıt pompalarına bağlanacak ödeme kaydedici cihazlar, teknik ve fonksiyonel özellikleri itibariyle sadece akaryakıt pompalarına bağlı olarak kullanılabilmekte diğer mükellefler tarafından market, lokanta vb. işletmelerde kullanılması mümkün bulunmamaktadır.
 
    Bu nedenle, akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanmasına ilişkin yükümlülüğün Kanunla Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak getirilmiş bulunması, kuruluş işlemlerinin belirli bir takvim içerisinde tamamlanma zorunluluğu ve bahse konu ödeme kaydedici cihazların sadece akaryakıt pompalarına bağlı olarak kullanılabilmesi sebebiyle, münhasıran akaryakıt pompalarına bağlanmak üzere yapılacak ödeme kaydedici cihaz satışlarında düzenlenecek faturaların üzerine, müşterinin bağlı olduğu vergi dairesi ile vergi kimlik numarası da belirtilmek ve 50 Seri No.lu Genel Tebliğin4 A/1-d bölümünde açıklandığı şekilde yapılan satış hakkında ilgili vergi dairesine (müşterinin kayıtlı olduğu) gerekli bilgi verilmek suretiyle, mükelleflerden (Vergi Dairesinden alınması gereken) "ödeme kaydedici cihaz kullanmakla yükümlü olduklarına dair izin yazısı" istenmeyecektir.
 
    Diğer taraftan anılan cihazların açık alanlarda kurulması ve istasyonlardaki diğer teknik aksamlara (pompa, otomasyon arabirim vb.) montajı, uyumlulaştırılması gibi işlemler cihaz mührüne sık sık müdahale edilmesini gerektirmektedir. Buna göre akaryakıt pompalarına bağlanacak olan ödeme kaydedici cihazların, imal veya ithal eden kuruluştan çıkışından önce değil, montajın yapıldığı istasyonda kurulum işlemlerini takiben (ödeme kaydedici cihaz firmalarına Bakanlığımızca tahsis edilen firma mühürleriyle) mühürlenmesi uygun görülmüştür. Bu şekilde mühürlenen ödeme kaydedici cihazlar, kurulumun tamamlanmasından itibaren bir ay içinde cihazların marka, model ve sicil numaraları da belirtilmek suretiyle cihazların üretim veya ithalatının yapıldığı yer Vergi Dairesi Başkanlığına (Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan yerlerde Defterdarlığa) bildirilecektir.
 
    Tebliğ olunur.