ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ UYGULANMASI

                                                          VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /22
 
Anayasa Mahkemesinin Esas No: 2001/3, Karar No: 2005/4 sayılı kararı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik 344 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “… bu ceza ziyaa uğratılan verginin bir katına, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için, bu Kanunun 112 nci maddesine göre ziyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur.” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğu ve iptaline; iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
 
Sözü edilen karar, 20/10/2005 gün ve 25972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Anayasa Mahkemesinin Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi ile ilgili iptal hükmü, bu kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 20/10/2005 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe gireceğinden, iptale konu anılan hüküm bu sürenin sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. Dolayısıyla altı aylık sürenin sonuna kadar vergi ziayı cezası uygulamaları bu madde hükmüne göre sürdürülecektir. Diğer bir anlatımla, gerek tarhiyat aşamasında bulunan, gerekse bu tarihten sonra yapılacak vergi tarhiyatları için mevcut 344 üncü madde uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle işlem yapılmasına devam edilecektir.
 
Herhangi bir hukuksal boşluğa meydan vermemek ve 2005 yılı sona ermeden yeni bir yasal düzenlemenin yapılabilmesine imkan sağlamak amacıyla, iptali kararlaştırılan 344 üncü maddenin anılan hükmü ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, Bakanlar Kuruluna sunulma aşamasına getirilmiştir.
 
Duyurulur.