AR-GE İNDİRİMİ

                                                                              AR-GE İNDİRİMİ

                                                    (86 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği)

 5228 sayılı Kanunla değiştirilen GVK nun 89 / 9 uncu maddesi ile KVK nun 14/6 ncı maddesi uyarınca, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik Araştırma ve Geliştirme ( AR-GE) harcamaları tutarının % 40’ı oranında hesaplanan “AR-GE İndirimi” tutarının beyanname üzerinde beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirimi mümkündür. AR-GE indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı bu yetkisini ekte bilgilerinize sunulan 86 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (RG.20.02.2005 – 25733) ile kullanarak AR-GE indiriminin usul ve esaslarını belirlemiştir.

1.    KAPSAMA GİREN HARCAMALAR  :

    Yapılan bir harcamanın AR-GE indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın işletme bünyesinde gerçekleştirilen ve münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik AR-GE harcaması olması gerekmektedir. Başka bir deyişle harcamanın AR-GE faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekir. AR-GE faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan giderler ile tamamen AR-GE faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden AR-GE indirimi hesaplanamaz.

1.1.Kapsama Giren AR-GE Faaliyetleri :

    Aşağıda sayılan amaçlara yönelik faaliyetler AR-GE faaliyetleridir.
 
•    Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi.
•    Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi.
•    Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi.
•    Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin / teknolojilerin araştırılması.
•    Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri.

Yukarıda sayılan amaçlara yönelik olmayıp, mevcut teknolojinin kullanılması ile elde edilen, şekil ve estetiğe yönelik değişiklikler AR-GE faaliyeti kapsamı dışındadır.

Aşağıda sayılan faaliyetler AR-GE faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez.

–     Pazar araştırması yada satış promosyonu,
–     Kalite kontrol,
–     Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
–     Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
–     İcat edilmiş yada mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
–     Biçimsel değişiklikler
–     Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için
       kullanılan program, yazılım vs, üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları),
–     İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
–     Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar,
–     Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri.
 

AR-GE faaliyeti, esas itibariyle denemelerin son bulduğu ve ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer. AR-GE projesi sonucunda elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren AR-GE projesi bitmiş sayılır. Bu tarihten sonra yapılan harcamalar AR-GE harcaması kapsamında değerlendirilmez Tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni AR-GE projesi olarak değerlendirilir. Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi amacıyla yapılan harcamalar AR-GE faaliyeti kapsamındadır. Ancak, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalarla, ürünün tanıtılması amacıyla üretilip dağıtılan numuneler için yapılan harcamalar AR-GE faaliyeti kapsamı dışındadır.

1.2.Kapsama Giren AR-GE Harcamaları :

    Kapsama giren AR-GE faaliyetleri kapsamında yapılan aşağıdaki harcama grupları AR-GE indiriminden yararlanır.

İlk Madde ve Malzeme Giderleri: Her türlü direkt ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça ve benzeri giderleri ile amortisman uygulamasına konu olmayan maddi ve gayri maddi kıymet iktisaplarına ilişkin giderleri kapsar. Hammadde ve diğer malzeme stoklarından AR-GE faaliyetlerinde fiilen kullanılan kısma ilişkin maliyetler AR-GE harcaması kapsamındadır. Bu nedenle, henüz AR-GE faaliyetlerinde kullanılmamış olan hammadde ve diğer malzemelere ilişkin maliyetler tutarlarının stok hesabında, kullanılan, satılan yada elden çıkarılanların da stok hesabından mahsup edilmek suretiyle izlenmesi gerekmektedir.

Personel Giderleri: AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan ve faaliyetin gerektirdiği nitelikte personel ile ilgili olarak tahakkuk ettirilen ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir.
İşletmenin AR-GE departmanında çalıştırılan hizmetliler ve benzeri vasıfsız personel ile AR-GE departmanına tahsis edilmemiş olup günün bir kısmında AR-GE departmanında çalışan personele ödenen ücretler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Genel Giderler: AR-GE faaliyetlerini yürütmek amacıyla elektrik, su, gaz, bakım – onarım, haberleşme, nakliye ile AR-GE faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi AR-GE faaliyetinin devamlılığını sağlamak için katlanılan diğer giderleri kapsar. Sigorta giderleri, AR-GE faaliyetlerinin bizzat yürütülmesi amacıyla kullanılan tesis için ödenen kira giderleri ile kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler bu kapsamdadır.

Bu giderlerin, AR-GE harcaması olarak değerlendirilebilmesi için, AR-GE departmanında fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir. Çeşitli kıstaslara göre genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler : Normal bakım ve onarım giderleri dışında AR-GE faaliyetleriyle ile ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek alınması veya bunlara yaptırılan analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, bu mahiyetteki diğer ödemelerdir. AR-GE indiriminden yararlanabilmek için AR-GE faaliyetinin prensip itibariyle işletme bünyesinde gerçekleştirilmesi gerekir. Fiili kullanım durumunun tespit edilmesi ve ortak giderlerin de buna göre paylaştırılması koşuluyla bir kuruma ait olduğu halde diğer kurumlarla ortak kullanılan AR-GE departmanında yapılan AR-GE faaliyetleri işletme bünyesinde yapılmış sayılır. İşletmenin organizatörlüğü altında kamu kurum ve kuruluşlarına ait AR-GE merkezleri ile üniversiteler bünyesinde yapılan AR-GE faaliyetleri de kapsama dahildir. AR-GE faaliyeti ile ilgili olarak proje bazında yerli ve yabancı teknik personelden mesleki ve teknik destek alınması veya bazı analizlerin dışarıda yaptırılması halinde bunlara ilişkin olarak yapılan harcamalar da AR-GE harcaması olarak değerlendirilecektir.

Vergi, Resim ve Harçlar : Doğrudan AR-GE faaliyetlerine ilişkin olan ve gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan ayni vergi, resim ve harçları kapsar. Doğrudan AR-GE faaliyetlerinin yürütüldüğü gayrimenkuller için ödenen vergiler, AR-GE projesinde kullanılmak üzere ithal edilen mallarla ilgili gümrük vergileri ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır.

Amortisman ve Tükenme Payları: Doğrudan AR-GE faaliyetlerinde kullanılan bina, makine-tesis ve cihazlar, taşıtlar, döşeme ve demirbaş gibi maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman ve tükenme paylarından oluşur. AR-GE faaliyetleri dışında diğer faaliyetlere tahsis edilen sabit kıymetlere ilişkin olarak ayrılan amortismanlar AR-GE harcaması kapsamında bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, iktisadi kıymetin münhasıran AR-GE faaliyetlerinde kullanılması ve bu kullanımın sürekli olması gerekmektedir. AR-GE departmanı dışında başka faaliyetlerde de kullanılan iktisadi kıymetlere ilişkin amortismanlar AR-GE harcaması kapsamında değildir.

Finansman Giderleri: AR-GE projesi bazında yerli, yabancı ve uluslararası kurumlardan temin edilen kredilere ilişkin finansman giderleridir.

2.    UYGULAMA ESASLARI :

    AR-GE indiriminden yararlanabilmek için indirimin uygulandığı ilk geçici vergi beyannamesinin verildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar (örneğin 2005 birinci geçici vergi döneminde AR-GE indirimi uygulanması halinde Haziran ayı sonuna kadar) 86 no.lu Tebliğin 1 no.lu ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlanacak bir raporun (AR-GE projesinin) bir yazı ekinde Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla gönderilmesi gerekir.

    Maliye Bakanlığı raporun genel bir değerlendirmesini yaptıktan sonra, projenin bilimsel olarak incelenerek münhasıran yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığının tespiti amacıyla projeyi TÜBİTAK’a ve/veya üniversiteler ile araştırma yapılan konuda uzmanlaşmış kuruluşlara gönderecektir. İncelemeyi yapan kuruluş, gerekli incelemeleri kısa sürede yaptırarak 86 no.lu Tebliğin 2 no.lu ekinde yer alan formata uygun olarak düzenleyeceği “AR-GE Projesi Değerlendirme Raporu” nun birer örneğini Gelirler Genel Müdürlüğüne ve başvuru sahibine gönderecektir. Söz konusu AR-GE projesinin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararlarına istinaden uygulanan ve parasal bir teşvik olan “AR-GE Yardımı”na ilişkin mevzuat çerçevesinde daha önce incelenmiş olması halinde AR-GE indirimi bakımından yeniden incelenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu projelerle ilgili olarak daha önce düzenlenmiş olan raporlar TÜBİTAK tarafından Gelirler Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

    Değerlendirme raporunun olumlu olması halinde AR-GE indirimine kesin olarak hak kazanılacaktır. Ancak raporun olumsuz olması halinde AR-GE indirimi dolayısıyla eksik ödenen vergilerle ilgili olarak gerekli tarhiyat yapılacaktır. Buradan anlaşılacağı üzere AR-GE indirimi için başlangıçta harcamanın yapılmış olması yeterlidir. Harcama yapılmasından kasıt, ithalatta fiili ithalatın yapılması, yurt içinden mal veya hizmet alınması halinde ise gerekli faturanın temin edilmesidir.Ancak faturanın düzenlenmiş olması tek başına yeterli değildir. Faturaya konu mala tasarruf edilebilmesi de gereklidir.

Görüldüğü gibi henüz olumlu rapor düzenlenmeden harcamaya istinaden geçici vergide AR-GE indirimi yapılabilecektir. Ancak yukarıda belirtildiği üzere sonradan olumsuz rapor düzenlenmesi halinde, yararlanılan indirim nedeniyle eksik ödenen geçici vergi için (%10 u aşan kısım itibariyle) gerekli tarhiyat yapılacaktır. Tebliğde belirtilmemiş olmakla birlikte, bu tarhiyatın gecikme faizli ve cezalı olarak yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan indirimin olumlu rapor düzenlendikten sonra  yapılması olasılığı üzerinde durulabilir. Ancak bu alternatif benimsenecek olsa bile harcamanın yapıldığı yıla ilişkin olarak indirimden yararlanılmasını öneririz. Başka bir deyişle indirimden geçici vergilerde yararlanılmazsa bile nihaî olarak harcamanın yapıldığı yılda yararlanılması gerektiği kanaatindeyiz.

4.    AR-GE İNDİRİMİ YMM TASDİKİ KAPSAMINA ALINMIŞTIR :

    Tebliğin VI-B/ 2-a maddesi ile AR-GE indirimi YMM  tasdikine bağlanmıştır. İndirimden yararlanacak mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılan AR-GE indiriminin doğru hesaplandığı ve uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporu düzenlettirmeleri gerekmektedir. Tebliğ’de, tasdik raporu düzenlettirilmesi ile ilgili herhangi bir had (harcama tutarı, yararlanılan indirim tutarı, proje tutarı gibi) öngörülmemiştir. Yani yararlanılan indirim tutarı ne olursa olsun, YMM tasdik raporuna gereksinim vardır. Bu münferit tasdik raporunun diğer münferit tasdik raporları gibi yıllık gelir veya kurumlar vergisi ile birlikte veya beyannamenin verildiği ayı izleyen iki ay içersinde ilgili vergi dairesine verilmesi gerekir. Tam tasdik yaptırmış olan mükelleflerin ayrıca bir tasdik raporu düzenlettirmelerini gerek yoktur. Bunların tasdik raporlarında AR-GE indirimine de yer verilmelidir. Tasdik raporlarında bulunması gereken asgari bilgiler 86 no.lu Tebliğin VI-B/ 2-b maddesinde belirtilmiştir. Geçici vergide AR-GE indirimi uygulanabilmesi için tasdik raporu ibrazına gerek yoktur.

5.    İNDİRİMİN BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ :

    Kapsama giren AR-GE faaliyeti çerçevesinde yapılan AR-GE harcamalarının % 40’ı yararlanılacak AR-GE indirimini gösterir. Kapsama giren harcamalar doğrudan gider yazılabilecek mahiyette ise doğrudan gider yazılır. AR-GE faaliyetinde kullanılan duran varlıklar amortismana konu edilir. Yapılan harcamaların doğrudan veya amortisman yoluyla gider yazılması AR-GE indirimini engellemez. AR-GE indirimi buna ilaveten beyanname üzerinde yapılabilecek ayrı bir indirimdir.

    AR-GE indirimi, AR-GE faaliyetine başlandığı andan itibaren uygulanabilir. Yukarıda açıklandığı üzere indirim için harcamanın yapılmış olması yeterlidir.

    Hesaplanan AR-GE indirimi, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kurumlar vergisi beyannamesinde “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan 23 no.lu satırına yazılmak suretiyle uygulanır. Kurumun zararlı olması bu indirime engel değildir. Bu indirim mali zarara sebebiyet verebilir. Geçici vergi beyannamesinde ise AR-GE indirimi 10 no.lu satıra yazılmak suretiyle indirilecektir.

    AR-GE indirimi yukarıda belirtildiği şekilde uygulanacağından yatırım indiriminden önce indirime konu edilecektir. Başka bir deyişle indirim önceliği AR-GE indirimine aittir. AR-GE faaliyetinde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler için yatırım indiriminden yararlanılmış olması AR-GE indirimi uygulanmasına engel değildir.

    Gelir vergisi mükellefleri ise AR-GE indirimini, gelir vergisi beyannamesinin “Tablo 2- Gelir Bildirimi” bölümünün ilgili satırına (34 no.lu satır), geçici vergide ise 20 no.lu satıra yazmak suretiyle indirimden yararlanacaklardır.

    Gelir vergisi mükellefleri gelir vergisi beyannamesi ekinde yer alan kazanç bildirimi bölümünde yatırım indirimini uyguladıktan sonra, beyannamenin gelir bildirimi bölümünde AR-GE indirimini yapacaklardır. Çünkü gelir vergisi mükelleflerinde AR-GE indirimi 89 uncu maddeye göre beyan edilen gelirden yapılacak indirimlerdendir. Başka bir deyişle bağış – yardımlar, şahıs sigorta primi ve eğitim – sağlık giderleri gibi indirime konu edilecektir.

6.    TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE (TEKNOPARKLARDA) YAPILAN AR-GE HARCAMALARI :

    Bilindiği gibi 4691 sayılı Kanuna 5035 sayılı Kanunla eklenen geçici 2 nci madde uyarınca teknoparklarda faaliyet gösteren mükelleflerin, buralardaki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu konuda detaylı açıklamalar 2004/182 sayılı Duyurumuzda yer almaktadır.

    Teknoparklarda şirket olarak veya şube şeklinde faaliyette bulunmak mümkündür. 86 seri no.lu Tebliğin VI/E bölümünde, teknoparklarda (teknokentlerde) yapılan AR-GE harcamalarının AR-GE indirimi karşısındaki durumu açıklanmıştır. Buna göre indirim için AR-GE departmanının teknoparkta kurulu

olmasının önemi yoktur. Teknoparklarda bulunan AR-GE departmanları dolayısıyla yapılan AR-GE harcamaları prensip itibariyle AR-GE indiriminin kapsamına girmektedir. Ancak teknoparklardaki AR-GE faaliyetinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak istisnadan yararlanacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar AR-GE indirimi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Başka bir deyişle istisnadan yararlanılması halinde AR-GE indiriminden yararlanılamayacaktır.

    Örnek 1 :

    Merkezi ve AR-GE departmanı teknoparkta bulunan bir kurum teknoparkta yürüttüğü AR-GE faaliyeti dolayısıyla istisnadan yararlanmaktadır. Başka bir deyişle bu kurum teknoparkta yürüttüğü AR-GE faaliyeti dolayısıyla teknoparktan müşterilerine fatura düzenlemektedir. Bu faaliyetten doğan kazanca istisna uygulanacağından, bu kurumun teknoparkta yaptığı AR-GE harcamaları indirimden yararlanamaz.

    Örnek 2 :

    Merkezi teknopark dışında bulunan bir kurumun teknoparkta şubesi vardır. Başka bir deyişle kurumun AR-GE departmanı teknoparktadır. Kurum teknoparkta yer alan şubesi aracılığı ile yürüttüğü AR-GE faaliyeti dolayısıyla müşterilerine teknoparktan fatura kesmektedir. Bu kurumun teknopark şubesinden elde ettiği AR-GE faaliyet kazancı kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Bu nedenle de şubede yapılan AR-GE harcamaları indirimden yararlanamayacaktır.

    Örnek 3 :

    Merkezi teknopark dışında bulunan bir kurumun teknoparkta şube şeklinde örgütlenmiş AR-GE departmanı vardır. Bu AR-GE departmanında münhasıran merkezin AR-GE faaliyeti yürütülmektedir. Yani teknoparkta yürütülen ve işletmenin kendi faaliyeti ile ilgili olan bu AR-GE faaliyetinden istisnaya konu bir kazanç elde edilmemektedir. Bu kurumun teknoparkta bulunan AR-GE departmanında yapılan AR-GE harcamaları indirimden yararlanacaktır.

    Teknoparkta yürütülen ve AR-GE indiriminden yararlanılan proje sonucunda elde edilen ürünün veya hakkın sonradan satılması durumunda, giderleri diğer kazançlardan indirim konusu yapılmış olan bu proje dolayısıyla elde edilecek kazanca istisna uygulanamayacaktır. Yukarıda da belirtildiği üzere istisna ile AR-GE indiriminin aynı anda uygulanması mümkün değildir.

7.    ALINAN AR-GE TEŞVİKLERİ İNDİRİME ENGEL MİDİR ?

    Bilindiği gibi teşvik mevzuatı kapsamında AR-GE projesi gerçekleştirenlere kredi desteği sağlanmakta ve/veya yapılan AR-GE harcamasının belli bir oranında (maksimum % 60) karşılıksız  “AR-GE Yardımı” yapılmaktadır. İster kredi desteği isterse parasal AR-GE yardımı sağlanmış olsun bütün AR-GE harcamaları AR-GE indirimi kapsamındadır. Başka bir deyişle teşvik mevzuatı çerçevesinde sağlanan desteklerle finanse edilen AR-GE harcamaları da AR-GE indirimi kapsamında matrahtan indirilebilecektir.

    Tebliğin VI/F maddesinde de belirtildiği üzere, hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edilecektir. Bilindiği gibi bu tür parasal teşviklerin, hak sahibinin banka hesabına intikal ettirildiği tarihte gelir yazılması gerekmektedir. Prensip itibariyle bu tür destekleme ödemeleri vergiye tabidir. Ancak 6 seri no.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde açıklandığı üzere, teknoparklarda yürütülen AR-GE faaliyetleri dolayısıyla alınan AR-GE yardımları vergiye tabi tutulmayacaktır.

8.    AR-GE İNDİRİMİNE TEKABÜL EDEN KAZANCIN DAĞITILMASI HALİNDE STOPAJ UYGULAMASI :

    AR-GE indiriminin beyannamede uygulanmasına bağlı bir stopaj uygulaması söz konusu değildir. Ancak beyannamede uygulanan AR-GE indirimine tekabül eden kazancın stopaja tabi kişilere
dağıtılması halinde, dağıtılan kazanç üzerinden GVK nun 94/6-b maddesi uyarınca % 10 oranında gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Bu suretle dağıtılan kar payları genel hükümler çerçevesinde gelir vergisi beyanına konu edilecektir. Başka bir deyişle brüt kar payının yarısı gelir vergisinden istisna edilecek, kalan kısım, beyan sınırının aşılması halinde beyan edilecek ve yıllık beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden yapılan stopajın tamamı (istisnaya tekabül eden kısım dahil) mahsup edilecektir.

9.    GEÇİŞ DÖNEMİNDE UYGULAMA :

    Bilindiği gibi AR-GE indirimi 5228 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 31.7.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5228 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca, değişikliklerin yürürlüğe girdiği  31.7.2004 tarihine kadar yapılmış olan harcamalar hakkında eski hükümler uygulanacağından, bu harcamalar vergi ertelemesi kapsamındadır. Bu nedenle 31.7.2004 tarihinden önce başlayan projelerle ilgili olarak vergi ertelemesinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31,40 ve 67 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca Gelirler Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

    31.7.2004 tarihinden önce başlamış olan projeler kapsamında 31.7.2004 tarihinden sonra yapılan harcamalar için AR-GE indiriminden yararlanılabilir. Bu projeler için vergi ertelemesi nedeniyle gerekli başvurularda bulunulduğundan ve gerekli incelemeler yapıldığından, AR-GE indirimi için yeni bir teknik inceleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

    Ancak 31.7.2004 tarihinden sonra başlatılan ve vergi ertelemesi kapsamında bulunmayan AR-GE projeleri ile ilgili başvurular, 86 no.lu Tebliğin yayımını müteakip 3 ay içinde (yani 20 Mayıs 2005 akşamına kadar) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne, Tebliğ ekindeki formata uygun olarak hazırlanan proje ile birlikte yapılmalıdır.