AYLIK PİRİM VE HİZMET BELGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ

                                                                                      GENELGE
                                                                                      16-347 Ek
                              

    
    I-GENEL AÇIKLAMALAR:
    Bilindiği gibi,  2004/Mayıs ayı ile takip eden aylara ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin resmi-özel sektör ayırımı yapılmaksızın tüm illerde; bir ila yedi arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinden isteyenlerin, sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırılan işyerlerinin ise zorunlu olarak internet ortamında göndermeleri gerektiği, 06.04.2004 tarih ve 16-313 Ek sayılı Genelgemizde  açıklanmıştır.
    Yine bilindiği ve 29.04.2005 tarihli, 16-340 Ek sayılı Genelgemizde de belirtildiği gibi, aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında gönderilmesindeki zorunluluk kapsamına, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 5 ve üzerinde, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenleri de dahil edilmiş bulunmaktadır.
    Bu defa, Yönetim Kurulumuzun 09.06.2005 tarih ve VIII/561 sayılı kararı ile, özel  ve resmi sektör işyerlerinde ;              
    1- 2005/Haziran ve Temmuz aylarında 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin,
    2- 2005/Ağustos ve takip eden aylarda, 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin,
    Bu aylara ait  ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kurumumuza göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.
Buna göre, cari aya ait ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.
II- EK VE İPTAL NİTELİKTEKİ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN         İNTERNET ORTAMINDA DÜZENLENEREK KURUMUMUZA GÖNDERİLMESİ:
1- “e-Bildirge” uygulamasında zorunlu tutulan işverenlerce yasal süresi içerisinde Kurumumuza internet yoluyla gönderilen cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili olarak daha sonra yine yasal süresi içerisinde aynı aya ait bu defa ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi gerektiği takdirde, bu belgelerin de internet yoluyla Kurumumuza gönderilmesi zorunludur.
2- Cari aya ilişkin ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında Kurumumuza gönderilebilmesi için, bu aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde internet ortamında Kurumumuza gönderilmiş olması gerekmektedir.
Dolayısıyla, cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri internet ortamında Kurumumuza gönderilmemiş ise, bu aya ilişkin ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında Kurumumuza gönderilmesi mümkün değildir.

 Aylık prim ve hizmet belgesini internet ortamında göndermekle zorunlu olup olmadığına bakılmaksızın, cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesini Kurumumuza yasal süresi içerisinde elden veren veya PTT yoluyla (kağıt ortamında) göndermiş olan işverenlerin, asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili olarak düzenledikleri cari aya ilişkin ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, internet ortamında göndermeleri mümkün olmadığından, bu durumdaki belgeleri Kurumumuza kağıt ortamında vermeleri gerekmektedir.
3- Cari aya ilişkin olup, internet ortamında Kurumumuza gönderilen asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan sigortalılardan biri veya birkaçından dolayı daha sonra aynı aya ait ek belge verilmesine ihtiyaç duyulması halinde, öncelikle asıl belgede kayıtlı olan bu sigortalı/sigortalılar ile ilgili olarak yasal süresi içerisinde, yine internet ortamında gün ve kazanç bilgilerinin tümünün iptal işlemi yapılacak, ardından, aynı sigortalıya/sigortalılara ilişkin ek nitelikteki belgenin girişi yapılacaktır.
Başka bir deyişle, cari aya ilişkin asıl veya ek belgede yer alan sigortalılar için internet yoluyla iptal belgesi verilmeden yeni bir ek belge verilemeyecektir.
Örneğin: 2005/ Ağustos ayı için düzenlenen ve Kurumumuza internet ortamında gönderilen asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin;
Sigortalı                   Prim Ödeme Gün Sayısı             S.P.E.K
     (A)                                  30 gün                             500.00 YTL
     (B)                                  25 gün                             700.00 YTL
     (C)                                  30 gün                             600,00 YTL
 
şeklinde olduğunu ve bu belgede kayıtlı sigortalı (B)’nin ay içerisindeki prim ödeme gün sayısının 5 gün eksik bildirildiğini varsayalım.

Bu durumda, sigortalı (B)’ye ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kurumumuza internet ortamında gönderilebilmesi için, öncelikle bilgisayar ekranında, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş (İptal)” menüsü seçilecektir.
 Daha sonra, sigortalı (B)’ nin yer aldığı onaylanmış asıl belge seçilerek,  yalnızca bu sigortalının (B’ nin) yanında yer alan kutu işaretlenecek ve sigortalı (B)’ye ilişkin iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin onaylanmasının ardından, bu sigortalı için prim ödeme gün sayısı 30, sigorta primine esas kazancı da 700.00 YTL tutarında ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi yasal süresi içinde Kurumumuza internet ortamında gönderilecektir.
4- Kurumumuza İnternet ortamında gönderilen cari aya ilişkin asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin tümünün, gerektiğinde yasal süresi içinde ve internet ortamında iptal edilmesi mümkün olabilecektir. Ancak, anılan belgede kayıtlı  sigortalıların, yalnızca prime esas kazanç tutarının veya yalnızca prim ödeme gün sayısının iptal işleminin yapılması  mümkün değildir.
Örneğin; internet ortamında gönderilen 2005 / Eylül ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde;
Sigortalı                   Prim Ödeme Gün Sayısı             S.P.E.K
     (A)                                  30 gün                              950,00 YTL
     (B)                                  30 gün                           1.000,00 YTL
     (C)                                    6 gün                              180,00 YTL

kayıtlı olduğunu ve sigortalı (A)’nın yalnızca 100,00 YTL S.P.E.K. tutarının iptal edilmesi gerektiğini varsayalım. Bu durumda, iptal belge türü seçilerek,  asıl belgede kayıtlı  sigortalı (A)’nın yanında yer alan kutu işaretlendikten sonra yalnızca bu sigortalı için düzenlenecek iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi onaylanmak suretiyle iptal işlemi gerçekleştirilecektir.

Bundan sonra da, ek belge türü seçilerek; yeni gelen ekranda sigortalı (A)’nın  bilgileri doğrultusunda 30 gün, 850.00 YTL tutarlı ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi  2005/ Ekim ayının sonuna kadar internet ortamında gönderilebilecektir.

5- Farklı belge türü veya kanun çeşidi seçilerek yasal süresi içinde internet ortamında gönderilen cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin de, seçilen belge türü ve Kanun çeşidine göre Kurumumuza yine internet ortamında yasal süresi içinde ve ayrı ayrı gönderilmesi gerekmektedir.
 6- e- Bildirge uygulamasında, asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında gönderilmesinden sonra, cari aya ait ek veya iptal nitelikteki belgeler yasal süresi içerisinde kağıt ortamında verilmiş ise, aynı ay için yeniden ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesine ihtiyaç duyulması durumunda, bu belgelerin de Kurumumuza kağıt ortamında verilmesi gerekmektedir.
Başka bir anlatımla, cari ay için düzenlenen ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmiş ise, bu aya ait diğer ek veya iptal nitelikteki belgelerin de internet yoluyla değil, yine kağıt ortamında düzenlenerek Kurumumuza verilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, bu şekilde yapılacak uygulamada, işveren ile her bir aracı ayrı ayrı değerlendirilecektir.  
7- Aylık prim ve hizmet belgesini internet ortamında göndermek zorunda bulunan işverenlerin, Kurumumuza internet kanalıyla gönderdikleri asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmayan sigortalılar için düzenlemeleri gereken cari aya ait ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini de yasal süresi içerisinde internet ortamında göndermeleri gerekmektedir.
8- Gerek yasal süresi içinde, gerekse yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza kağıt ortamında verilen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte belge düzenlenmeden, evvelce olduğu gibi yalnızca kağıt ortamında ek belge düzenlenerek Kurumumuza verilecektir.
Örneğin, 2005/ Haziran ayına ait olmak üzere internet veya kağıt ortamında düzenlenerek gönderilen asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde;
 Sigortalı                   Prim Ödeme Gün Sayısı             S.P.E.K
     (A)                                  25 gün                               880,00 YTL
     (B)                                  30 gün                               500,00 YTL
     (C)                                  10 gün                               180,00 YTL

Kayıtlı iken, (C) sigortalısı için yasal süresi dışında 10 gün, 200.00 YTL prime esas kazanç tutarlı ek belgenin Kurumumuza verilmesine ihtiyaç duyulması halinde, iptal nitelikte belge düzenlenmesine gerek olmadan sadece kağıt ortamında 10 gün, 200.00 YTL tutarında ek nitelikte belge verilecektir.
9- 2005/Haziran ve Temmuz aylarında 5’ten; 2005/Ağustos ve  takip eden aylarda ise 3’ten az sigortalı çalıştıran (e-Bildirge zorunluluğu bulunmayan) özel ve resmi sektör işverenlerinden isteyenlerin, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini İnternet ortamında (e-bildirge uygulaması ile) Kurumumuza göndermeleri, evvelce düzenlenen asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında göndermiş olmalarına bağlı bulunmaktadır. Ancak, bu durumdaki işverenlerce, daha önce olduğu gibi, asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında Kurumumuza gönderilmesi de mümkün olabilecektir.
III- ZORUNLU OLDUĞU HALDE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİ İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERMEYEN İŞVERENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM:
Cari aya ilişkin asıl veya ek  nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden göndermekle zorunlu tutulan işverenler, gerek asıl, gerekse ek nitelikteki belgeleri kağıt ortamında yasal süresi içerisinde Kurumumuza verseler dahi, haklarında 506 sayılı Kanunun 140’ıncı maddesinin (c) fıkrası  uyarınca  idari para cezası uygulanacaktır.

IV- e-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİ:
16-313 Ek sayılı Genelgemizde, aylık prim ve hizmet belgesini internet üzerinden Kurumumuza göndermek isteyen ya da internet ortamında göndermek zorunda olan işverenlerin, Kurumumuzca bastırılmış olan  “e-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu”nun  tüm bölümlerini eksiksiz ve gerçeğe uygun  doldurarak, işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne vermek suretiyle başvuracakları ve şifre zarfının tesliminden önce, e-Bildirge Sözleşmesinin, aslı ve diğer iki nüshasının Kurumumuz ile işverenler arasında imzalanması gerektiği talimatlandırılmış idi.
Anılan sözleşmenin 3’üncü maddesinde; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde internet ortamında gönderilmesi ve alınması hakkında bu sözleşme hükümlerinin uygulanacağı, ayrıca yasal verilme süresi geçirilmiş olan asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile ek ve iptal nitelikteki belgelerin sözleşme kapsamında olmadığı belirtilmiştir.
Aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında göndermekle zorunlu tutulan işverenler, bu defa cari aya ilişkin ek ve iptal nitelikteki belgeleri de Kurumumuza internet üzerinden göndermekle zorunlu tutulduğundan, daha önce işverenlerle Kurumumuz arasında imzalanmış olan e-bildirge sözleşmesinde buna uygun değişiklik yapılmış olup, yeni sözleşmenin kullanılması Yönetim Kurulumuzca da uygun görülmüştür.
Bir örneği ilişik olarak gönderilen (Ek:1) e-bildirge sözleşmesinin 11’inci maddesinde ise, Kurumumuzun, söz konusu sözleşmenin herhangi bir maddesinde değişiklik yapmaya  yetkili bulunduğu ve bu değişiklikleri içeren madde metnini işverenlere iadeli taahhütlü olarak bildirmekle zorunlu olduğu açıklandığından, daha önce Kurumumuz ile e-bildirge sözleşmesi imzalamış olan işveren ve/veya yetkili kişilerle irtibat kurulmak suretiyle yeni e-bildirge sözleşmesi metninin Ünitelerde elden imzalanmasının sağlanması, bunun mümkün olmaması halinde ise, sözleşmenin 11’inci maddesinde belirtildiği üzere yeni sözleşme metninin iadeli taahhütlü olarak ilgililere gönderilmesi sağlanacaktır. (Sözleşmenin madde metinlerindeki değişiklikler işverene ve/veya yetkili kişiye tebliğ tarihi itibariyle hüküm ifade edeceğinden, bu işlemler Ünitelerimizce ivedilikle sonuçlandırılacaktır.)
Öte yandan, bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren yeniden düzenlenen            e-bildirge sözleşmesi kullanılacaktır.
    Uygulama ile ilgili diğer işlemler, 06.04.2004 tarihli, 16-313 Ek sayılı ve 29.04.2005 tarihli, 16-340 Ek sayılı Genelgelerimiz doğrultusunda yürütülmeye devam edilecektir.
V- ÇEŞİTLİ NEDENLERLE AY İÇİNDE PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE KAZANÇ      TUTARI OLMAYAN SİGORTALILARIN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE     GÖSTERİLMESİ:
Daha önce, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin vs.) ay içinde prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı olmayan (sıfır gün ve sıfır kazançlı) sigortalılar aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilmemekteydi.
    Ancak, söz konusu uygulamada, ay içinde prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı olmayan sigortalıların aynı ay veya takip eden ay içinde hiç işe başlamadan işten ayrılması halinde, internet ortamında verilen aylık prim ve hizmet belgesinde işten çıkış tarihinin gösterilememesi, yine aynı sorunun kağıt ortamında Ünitelerimize verilen belgelerde bu sigortalılara ait işten çıkış tarihlerinin bilgisayara girişinin yapılamaması nedeniyle, bundan böyle ay içinde prim ödeme gün sayısı ve kazanç tutarı olmayan sigortalılar da gerek internet ortamında gönderilen, gerekse kağıt ortamında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde ismen gösterilecek, ancak bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ve kazanç tutarı bölümüne (0) sıfır yazılacaktır.
    Buna göre; aylık prim ve hizmet belgesinin kağıt ortamında verildiği durumlarda, ay içinde prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı olmayan sigortalılar söz konusu belgenin “Ay İçinde Çalıştırılan Sigortalılar” bölümünde gösterilecek, ancak “Tüm Sigortalılara Ait Toplam Bilgiler” bölümündeki “Sigortalı Sayısına” dahil edilmeyecektir.     
    Öte yandan,  ay içinde prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı olmayan sigortalıların isimlerinin kayıtlı olduğu aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilgili olarak Ünitelerimizce aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

    1- Aylık prim ve hizmet belgesini internet ortamında göndermek zorunluluğuna esas olan sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı olmayan sigortalılar dikkate alınmayacaktır.
Örneğin; Öteden beri 3 sigortalı çalıştırılmakta olan (A) işyerinde bu sigortalılardan birinin 2005/Ağustos ayında hiç çalışmamasından dolayı prim ödeme gün sayısının ve prime esas kazanç tutarının  (0) sıfır olması durumunda, bu işyeri işvereninin söz konusu aya ait aylık prim ve hizmet belgesini internet ortamında gönderme zorunluluğu bulunmayacaktır.
2- Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içersinde verilmemesi halinde, idari para cezası uygulanırken,
 -Belge asıl nitelikte ise; belgede kayıtlı sıfır gün ve sıfır kazançlı sigortalılar idari para cezası hesaplamasında toplam sigortalı sayısına dahil edilmeyecektir.
Örneğin: 2005 yılı Şubat ayına ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin 05.10.2005 tarihinde (yasal süresi dışında)  Kuruma elden verilmesi ve belgenin,
Sigortalı                   Prim Ödeme Gün Sayısı             S.P.E.K
     (A)                                  30 gün                              488.70 YTL
     (B)                                  25 gün                              450,00 YTL
     (C)                                    0 gün                                  0,00 YTL

Olarak düzenlenmesi halinde, idari para cezası uygulanırken, belgede kayıtlı sigortalı sayısında (C) sigortalısı dikkate alınmayarak, 2 sigortalıdan dolayı, 488.70 / 5 X 2 = 195,48 YTL idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

– Asıl ve ek nitelikteki prim belgelerinde kayıtlı tüm sigortalıların hem prim ödeme gün sayısı, hem de prime esas kazanç bilgilerinin sıfır olması halinde, idari para cezası uygulanmayacaktır.
– Aylık prim ve hizmet belgesinin asıl, ek veya iptal nitelikte olup olmadığına ya da  belgede kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç bilgilerinin sıfır olup olmadığına bakılmaksızın, verilecek tüm aylık prim ve hizmet belgelerine damga vergisi tahakkuk ettirilecektir.
  Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.