BAZI BEYANNAMELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLME ZORUNLULUĞU GETİRLMİŞTİR

                                                     BAZI BEYANNAMELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA
                                                      GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

(346 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği)

340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile 1 Ekim 2004 tarihinden başlamak üzere aşağıdaki beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi imkanı sağlanmıştır.

•  KDV (1 ve 2 no.lu),
•  ÖTV (2a hariç),
•  Muhtasar,
•  Damga Vergisi,
•  BSMV,
•  Özel İletişim Vergisi,
•  Şans Oyunları Vergisi.
    
    Uygulama kapsamına tam otomasyonlu (VEDOP) vergi dairelerinin mükellefleri girmektedir. 340 no.lu Tebliğde 1.1.2005 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin de elektronik ortamdan alınmasını hedeflendiği belirtilmişti.

340 no.lu Tebliğ ile uygulama ihtiyari olarak başlatılmış, dileyen mükelleflerin kağıt ortamında beyanname vermeye devam edebilecekleri belirtilmiştir.

340 no.lu Tebliğe göre, uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerden,

–    Aktif toplamı veya net satışları belli hadlerin üzerinde olduğu için beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükellefler kapsama giren beyannamelerini bizzat,

–    Hadlerden ikisinin birden altında kaldığı için beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar ise e-beyannamelerini aracılık yetkisi verilen meslek mensupları (SM, SMMM veya YMM) kanalıyla gönderebilmekteydiler. E-beyannamelerini meslek mensupları aracılığı ile gönderebilecek olan bu mükelleflerin tam tasdik yaptırmış olmaları da hususu değiştirmemekteydi.

     15 sayılı VUK Sirküleri ile bu konuda bir değişiklik yapılarak, aktif büyüklüğü ve net satış tutarı aranılmaksızın bazı mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamdan doğrudan gönderebilmelerine imkan tanınmıştır.  Buna göre,

–    YMM’lerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler ile,

–    Muhasebeye ilişkin işlemleri, bünyelerinde bağımlı olarak çalıştırdıkları 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler hiçbir koşul aranmaksızın e-beyannamelerini bizzat kendileri gönderebilmektedirler.

Maliye Bakanlığı 346 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile bazı beyannamelerin elektronik ortamda
gönderilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Söz konusu Tebliğ Sirkülerimiz ekinde bilgilerinize
sunulmuştur.

 
1.    ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BEYANNAMELER :

1.1.Belli Hadlere Bağlı Olarak Elektronik Ortamda Gönderilme Zorunluluğu Getirilen Beyannameler  (Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergi Beyannameleri) :

31.12.2004 tarihi itibariyle aktif toplamı 200 milyar Türk Lirasını (200.000 YTL) veya 2004 hesap dönemine ait ciroları toplamı 400 milyar Türk Lirasını (400.000 YTL) aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi  ve Kurumlar Vergisi mükellefleri,Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Zorunluluğun başlaması için hadlerden birisinin aşılması yeterlidir. Aktif toplamı ve ciro ibaresinden ne kastedildiği Tebliğin 2 nci maddesinde açıklanmıştır.

Ticari, zirai ve mesleki kazanç dışındaki gelirleri (menkul sermaye iradı, ücret, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar) için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükellefler beyannamelerini kağıt ortamında vereceklerdir.

1.2. Hadlere Bağlı Olmaksızın Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Beyannameler :

    Özel Tüketim Vergisi, Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi Beyannameleri yukarıda yer alan hadlerle sınırlı olmaksızın elektronik ortamda gönderilmek zorundadır.

1.3. Elektronik Ortamda Gönderilmesi İhtiyari Bulunan Beyannameler :

    340 no.lu Tebliğ ile ihtiyari olarak elektronik ortamda gönderilme imkanı getirilen aşağıdaki beyannameler zorunluluk kapsamına alınmamıştır. Bu nedenle söz konusu beyannameler için ihtiyarilik uygulaması devam etmektedir.

–    KDV (1 ve 2 no.lu),
–    Muhtasar,
–    Damga Vergisi,
–        BSMV.

2.    ZORUNLULUĞUN BAŞLAMA TARİHİ :

Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükelleflerin ilk olarak,

–        2004 yılına ilişkin olup, 15 Mart 2005 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,

–       2004 yılı hesap dönemine ilişkin olup, 15 Nisan 2005 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesi,

–    2005 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesi,

–    15-30 Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan (1) sayılı listeye ait Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi,

–    1-30 Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 15 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan (2/b), (3) ve (4) sayılı listelere ait Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri,

–    Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 15 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,

–    Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 20 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi,

elektronik ortamda gönderilecektir. Bu dönemleri izleyen dönemlere ait beyannamelerin de elektronik ortamda gönderilmesine devam edilecektir.

3.    E-BEYANNAMELERİN GÖNDERİLME ŞEKLİ :

    346 no.lu VUK Tebliği ile elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kimler tarafından gönderileceği konusunda 340 no.lu VUK Tebliği ile 15 no.lu VUK Sirkülerinde yapılan açıklamalar geçerliğini korumaktadır. Buna göre beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükelleflerden,

–    Aktif toplamı veya net satışları belli hadlerin üzerinde olduğu için beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükellefler doğrudan kendileri, hadlerden ikisinin birden altında kaldığı için beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar ise, prensip itibariyle aracılık yetkisi verilen meslek mensupları aracılığı ile e-beyannamelerini gönderebileceklerdir.

–    YMM’lerle tam tasdik sözleşmesi düzenleyenler e-beyannamelerini hiçbir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın bizzat kendileri gönderebilirler.

–    Muhasebeye ilişkin işlemleri, bünyelerinde bağımlı olarak çalışan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler, aktif büyüklük ve net satış tutarı ölçüleri şartı aranılmaksızın beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilirler.

Beyannamelerini bizzat kendileri gönderebilecek mükellefler de istedikleri takdirde beyannamelerini aracılık yetkisi verilmiş olan meslek mensuplarını kullanarak gönderebilirler.

4.    ZORUNLULUK KAPSAMINA GİREN BEYANNAMELERİN KAĞIT ORTAMINDA VERİLMESİ :

    346 no.lu Tebliğin taslağında, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin
elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacağı belirtilmekteydi. Ancak ilgiliTebliğde söz konusu ifade bulunmamaktadır.

Zorunluluk kapsamına alınan beyannamelerin klasik yolla (yani elden veya posta ile kağıt ortamında) verilmesi halinde vergi dairelerinin bu beyannameleri kabul etmesi zorunludur. Bunun için mükelleflere VUK’nun 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilip kesilemeyeceği tartışmalıdır.