BİNA VERGİSİ İNDİRİMİ İÇİN VERİLEN BELGELERİN SÜRESİNİN UZATILMASI

                            HİÇBİR GELİRİ OLMAYANLARIN İNDİRİMLİ (SIFIR) BİNA VERGİSİ ORANINDAN                                                   YARARLANABİLMELERİ İÇİN İLGİLİ BELGELERİ
                                                BELEDİYELERE VERME SÜRESİ YENİDEN UZATILDI

Daha önce yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile 2004 ve 2005 yılları için, hiçbir geliri olmayan kişilerin tek meskenlerine ait bina emlak vergisi oranı  sıfır olarak belirlenmiştir. Hiçbir geliri olmayanların bu durumu nasıl belgeleyecekleri 38 no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştı.

Hiçbir geliri olmayanların 2004 yılına ilişkin olarak indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için 38 no.lu Tebliğe göre, gelir vergisi mükellefi olmadıklarına dair ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesinden, aktif sigortalı bulunmadıklarına dair ise, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK’dan alacakları belgeleri belli bir sürede ilgili Belediyeye vermeleri gerekmekte olup, bu süre son olarak ekte bilgilerinize sunulan 43 seri no.lu EVK Genel Tebliğ (RG.20.03.2005 – 25761) ile 2005 yılı Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Hiçbir geliri olmayanların 2005 ve izleyen yıllarda durumlarında değişiklik olmadığı sürece yeniden belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Hiçbir geliri olmayanların 2005 yılında başlayan emlak vergisi mükellefiyetlerine ilişkin olarak, indirimli (sıfır) bina vergisi oranından faydalanabilmeleri için ise, vergi dairesi ve sosyal güvenlik kuruluşlarından alacakları belgeleri 2005 yılı sonuna kadar ilgili belediyelere vermeleri gereklidir.

Hiçbir geliri bulunmayan mükelleflerin indirimli orandan yararlanmak için gerekli şartları yıl içinde kaybetmeleri (yani ikinci bir meskene sahip olmaları veya gelir elde etmeleri) durumunda izleyen yıldan itibaren bina vergisi ödemeleri gerekecektir.

43 no.lu Tebliğin III. Bölümünde, hiçbir geliri olmadığını beyan eden mükelleflerin gelir elde etmeleri veya ikinci bir meskene sahip olmaları durumunda, bunu ilgili Belediyelere bildirmek zorunda oldukları, bu değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken verginin ceza ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği belirtilmiştir. Tebliğde, indirimli orandan yararlanma şartlarını taşımadığı halde gerçek dışı beyan ve gerçek dışı belge ibraz etmek suretiyle uygulamadan yararlanan mükelleflerden de verginin ceza ve gecikme faizi ile birlikte alınacağı vurgulanmıştır.

Tebliğde, verilmesi gereken belgelerin ilgili Belediyelere süresinde verilmemesi durumunda indirimli vergi oranından faydalanılamayacağı belirtilmektedir.

Brüt alanı 200 m 2 yi geçmeyen tek meskene sahip olup, gelirleri münhasıran Kanunla kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarından aldıkları aylıktan ibaret olanlar ile, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimlerinin de indirimli bina vergisi oranını yararlanacakları, bu durumdaki kişiler 38 no.lu Tebliğin ekinde bulunan durumlarına uygun formu ilgili Belediyelere vermeleri gerekmekte, 2004 ve önceki yıllarda gerekli formu vermiş olanlardan durumlarında değişiklik olmayanların, izleyen yıllarda (2005 ve müteakip) yeniden belge ibraz etmelerine gerek bulunmaktadır.

    
                                                        “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
                                                                          (Seri No: 43)
                                                                 “(RG. 20.3.2005 – 25761)

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni bulunup hiçbir geliri olmayan mükelleflerin,  indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmak için gerekli belgeleri belediyelere verme süresi ve indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulaması ile ilgili diğer hususlar hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

I-2004 Yılına Ait İndirimli Bina Vergisi Oranının Uygulanması ile İlgili Belgeleri Belediyelere Verme Süresi ve Bu Belgelerin Bir Defa Verilmesinin Yeterli Olması

Bilindiği gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun  4962 sayılı Kanunun  15’inci maddesi ile değişik 8’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne dayanılarak çıkarılan 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına  istinaden hiçbir geliri olmayan mükelleflerin, 2004 yılına ait indirimli (sıfır) bina vergisi oranından faydalanmak için 38 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği  eki form ve eklerini ilgili belediyeye vermeleri gereken süre, 40 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği  ile 2004 yılı Aralık ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
¬        
               Ancak, Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, bazı mükelleflerin bu süreye rağmen istenilen belgeleri ilgili belediyelere veremedikleri anlaşılmıştır. Bu nedenle mükelleflerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan başvurularda dikkate alınarak, yukarıda belirtilen form eki belgeleri verme süresinin son defa olmak üzere 2005 yılı Mayıs ayı sonuna kadar uzatılması uygun görülmüştür. Buna göre, söz konusu belgeleri,  31.05.2005 günü mesai bitimine kadar ilgili belediyelere veren mükelleflerin Türkiye sınırları içinde sahibi bulundukları brüt alanı 200 m2’yi geçmeyen tek meskenleri için 2004 yılına ait indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Belgelerini bu tarihe kadar vermeyen mükellefler, 2004 yılı için indirimli vergi oranından faydalanamayacaklardır.

Sözü edilen form ve eklerinin indirimli bina vergisi uygulamasından yararlanmak üzere yapılan ilk başvuru sırasında verilmesi yeterli olup, bu belgeler, mükelleflerin takip eden yıllarda gerekli şartları taşımaları ve durumlarında bir değişiklik olmadığı sürece geçerlidir. Bu nedenle, yeniden belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Öte yandan, gelirleri kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ile gazilerin ve şehitlerin dul ve yetimlerinin, brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskenleri için ilgili belediyeye verecekleri bildirim üzerine, ilgili yıllara ait indirimli bina vergisi oranının uygulanması gerekmektedir.

II- 2005 Yılına Ait İndirimli Bina Vergisi Oranının Uygulanması ile İlgili Belgeleri Belediyelere Verme Süresi

Hiçbir geliri olmayan mükelleflerden Türkiye sınırları içinde;  2004 yılında brüt 200 m2’yi geçmeyen mesken sahibi olan ve indirimli vergi oranından faydalanma şartlarını taşıyanların Emlak Vergisi Kanununun 9/(a) maddesi uyarınca mükellefiyetin başladığı 2005 yılında indirimli bina vergisi oranından faydalanmaları mümkündür. Ayrıca, daha önceki yıllarda meskeni bulunmakla beraber 2004 yılında indirimli vergi oranından faydalanma koşullarına sahip olanlar da 2005 yılına ait indirimli (sıfır) bina vergisi oranından faydalanabilirler.

Bu mükelleflerin, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair alacakları belgeleri, 38 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “HİÇBİR GELİRİ OLMADIĞINI BELGELEYENLERİN TEK MESKENLERİNE AİT FORM” ekinde 31.12.2005 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili belediyelere vermeleri halinde tek meskenleri için 2005 yılına ait indirimli (sıfır) bina vergisi oranının uygulanması gerekmektedir.

2005 yılında mesken iktisap edip, hiçbir geliri olmaması nedeniyle indirimli bina vergisi oranının uygulanma şartlarını taşıyanların bu meskenleri için indirimli vergi oranı, bina vergisi mükellefiyetlerinin başlayacağı 2006 yılından itibaren uygulanabilecektir.

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni bulunup hiçbir geliri olmayan ve indirimli bina vergisi oranından faydalanan mükellefler gerekli şartları yıl içinde kaybetmeleri halinde ise, şartların kaybedildiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren bina vergisini ödemeleri gerekmektedir.

III- Hiçbir Geliri Olmadığını Beyan Eden Mükelleflerin Geliri Veya İkinci Bir Meskeni Bulunduğunun Tespit Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler

Hiçbir geliri olmadığını beyan eden mükelleflerin, indirimli vergi oranından yararlanabilmeleri için, hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Mükelleflerin, yukarıda belirtilen türden bir gelir elde etmeleri veya ikinci bir meskene sahip olmaları halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri  zorunludur.

Bu nedenle, indirimli vergi oranından yararlanma şartlarını taşımadığı halde, gerçek dışı beyan ve gerçek dışı belge ibraz etmek suretiyle indirimli vergi oranından yararlanan mükellefler ile durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, ceza ve gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.”

Tebliğ olunur.