ÇEŞİTLİ KOLLARA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29/09/2005 tarihli 25951 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli
İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını
Gösterir Tebliğ
    Amaç
    Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranları ile bu oranların belirlenmesinde esas alınan kriterleri düzenlemektir.
    Kapsam
    Madde 2 — Bu Tebliğ, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işlerine uygulanacak asgari işçilik oranları ile ilgili işlemleri kapsar.
    Dayanak
    Madde 3 — Bu Tebliğ, 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri  Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile   29/3/2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
    Tanımlar
    Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;
    Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
    Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,
    Kanun: 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu,
    Ünite: Kurumun ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünü,
    İdare: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları,
    İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,
    Meslek Mensubu    : 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre Türkiye Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince ruhsat verilmiş, çalışanlar kütüğüne kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirleri,
    Asgari İşçilik Oranı: İhale yoluyla yapılan işlerde istihkak tutarı, özel bina inşaatı işyerlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesini,
    ifade eder.
    Çeşitli İşkollarının Asgari İşçilik Oranları
    Madde 5 — Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Ünitelerce araştırılmasında veya  meslek mensupları tarafından ihale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda rapor düzenlenirken ya da gerektiğinde Sigorta Müfettişlerince işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde dikkate alınmak  üzere, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ilişkin oranlar, bu Tebliğ eki listede yayımlanmıştır.
    Ünitelerce yapılacak araştırma işleminde, meslek mensuplarınca işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenecek raporlarda ve gerektiğinde  Sigorta Müfettişleri tarafından işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda yapılacak incelemelerde, söz konusu işkolları ile ilgili olarak bu listede belirtilen oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.
    

Listede Oranları Bulunmayan İşler
    Madde 6 — Bu Tebliğ eki listede oranları bulunmayan işler veya idarece akreditif  bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlere ait asgari işçilik oranları,  Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtildiği gibi anılan Komisyonca  tespit edilecektir. Ayrıca, oranı belli olmayan işler hakkında  Üniteler veya Meslek Mensupları ya da Sigorta Müfettişlerince yapılacak işlemlerde, listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran dikkate alınmayacaktır.
    Ancak, tek sözleşme ile yapılan ihale konusu işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının Tebliğ eki listede mevcut olması durumunda, işverenin yazılı isteği de olmak kaydıyla, yapılacak işlemde bu işlerin en yükseğine ilişkin oran dikkate alınabilecektir.
    Meslek mensuplarınca rapor düzenlenmek üzere defter ve belgeleri incelenen işlere ait oranların  bu Tebliğ eki listede bulunmaması halinde,  oranın Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenmesi amacıyla tespite konu işe ait olup,  idarece her sayfası onaylanmış son hakediş raporu ve oranın tespiti için gerekli olan diğer belgeler (sözleşme, iş bitirme belgesi vb.) meslek mensubunca ilgili Üniteye dilekçe ekinde verilecek, Ünitece de, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek oran ilgili meslek mensubuna ve işverene iadeli taahhütlü bir yazı ile bildirilecektir.
    Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için, işveren ile işyeri kayıtlarını inceleyecek olan meslek mensubu arasında bu konuda düzenlenen sözleşmenin aslı veya noterden onaylı bir sureti  de ibraz edilecektir.
    Yürürlük
    Madde 7 — Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 8 — Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.
 

               ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI
            Asgari
Sıra        İşçilik   
    No                                               İŞ KOLU                                                 Oranı (%)
        AĞAÇ – BAHÇE – ORMAN – PARK     
    1-    Ağaç dikimi (makinasız)    40
    2-    Ağaç dikimi (makinalı)    10
    3-    Ağaç kesimi (yükleme  ve nakliye dahil) (makinasız)    20
    4-    Ağaç kesimi (yükleme  ve nakliye dahil) (makinalı)    10
    5-    Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasız)    30
    6-    Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalı)    7
    7-    Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makinalı – arazöz)    6
    8-    Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu (makinasız)    35
    9-    Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu ( makinalı)    10
    10-    Ağaçtan kozalak toplama    40
    11-    Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makinalı)    6
    12-    Arazi sulaması (işçi ile ark açarak)    40
    13-    Arazi sulaması (motopomp ve boru ile)    10
    14-    Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile)    9
    15-    Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makinalı)    7
    16-    Aşı çalışması    40
    17-    Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız)    40
    18-    Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı)    10
    19-    Biçer Döver ile hasat    8
    20-    Budama işi (makinasız)    45
    21-    Budama işi (makinalı)    15
    22-    Çobanlık Hizmetleri    35
    23-    Bank ve çöp kovası imalat ve montajı    10
    24-    Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makinalı)    6
    25-    Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinasız)    40
    26-    Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinalı)    10
    27-    Fidan Dikilmesi      
        a) Fidanların İdarece verilmesi halinde                    30
        b) FidanlarınMüteahhitçe temin edilmesi halinde    9                             
    28-    Fidanlık bakım işi    40
    29-    Futbol sahası çimlendirilmesi işi    15
    30-    Halı döşenmesi (spor sahalarına)     12
    31-    İlaçlama (işçi ile) (sırt pulvarizatörü ile)     25
    32-    İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile)    8
    33-    Orman ürünlerinin depoda istifi (makinalı)    10
    34-    Ot – saman – sap balyalama işi (makinalı)    10
    35-    Ot alma – ot biçilmesi (makinasız)    40
    36-    Ot alma – ot biçilmesi (makinalı)    10
    37-    Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması
        ve sevk için vasıtaya yüklenmesi    10
    38-    Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makinalı)    7
    39-    Park,  refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması     20
    40-    Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında)    40
    41-    Süt Sağımı
        a) Makinasız    30
        b) Makinalı    6
    42-    Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ile ve makinalı)    25
    43-    Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı)    15
    44-    Şelale inşaatı    10
    45-    Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız)    25
    46-    Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinasız)    25
    47-    Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinalı)     10
    
  48-    Teraslama (makinasız)    35
    49-    Teraslama (makinalı)    10
    50-    Yanık orman sahası örtü temizliği    20
        AKARYAKIT – DOĞALGAZ – PETRO KİMYA – RAFİNERİ    
    1-    Akaryakıt depolama tankları tesisi    9
    2-    Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı    9
    3-    Akaryakıt tankları katodik koruma, izolasyon ve boya     9
    4-    Doğalgaz boru hattı (şehir içi malzemeli)     8
    5-    Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması    12
    6-    Rafineri tank gövde saç değişimi kumlama (boya dahil)    12
    7-    Rafineri ve petro kimya tesisleri    9
        BARAJ – GÖLET – SULAMA    
    1-    Baraj onarımı (kaya dolgu baraj)    6
    2-    Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (beton baraj),
        komple (dolgu tünel savak)    6
    3-    Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (toprak dolgu baraj),
        komple (dolgu tünel savak)    5
    4-    Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (kaya dolgu baraj),
        komple (dolgu tünel savak)    4
    5-    Dolu savak inşaatı     6
    6-    Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.)    9
    7-    Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi     8
    8-    Regülatör inşaatı    6
    9-    Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (borulu sistem)    8
    10-    Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi)    6
    11-    Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton)    9
    12-    Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem)    9
        BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV  ve
        Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon,
        Eski Eser vb.)    
    1-    BİNA – Açık hava müzesi teşhir alanı genişletme işleri    8
    2-    BİNA – Ahşap kaplama işi    11
    3-    BİNA – Ahşap parke yapılması    15
    4-    BİNA – Alabalık üretim istasyonu inşaatı    9
    5-    BİNA – Aerodinamik laboratuvar inşaatı    9
    6-    BİNA – Alüminyum camekan veya asma tavan yapımı    12
    7-    BİNA – Alüminyum giydirme dış cephe yapımı     12
    8-    BİNA – Alüminyum doğramadan pencere yapımı    15
    9-    BİNA – Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine)     10
    10-    BİNA – Andezit plak taş  döşenmesi    12
    11-    BİNA – Anıt mezar inşaatı    10
    12-    BİNA – Asansör revizyonu    12
    13-    BİNA – Asansör tesisatı    7
    14-    BİNA – Atletizm pisti sentetik kaplama işi    12
    15-    BİNA – Banko yapılması işi    11
    16-    BİNA – Bayrak direği yapılması    10
    17-    BİNA – Beton, kalıp, betonarme demiri (münferit)    9
    18-    BİNA – Cam takılması işi (cam temini ve takılması)    10
    19-    BİNA – Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi)    10
    20-    BİNA – Depreme dayanıklılık kontrolü (Tabanca ile beton mukavemet ölçümü)    7
    21-    BİNA – Depreme karşı güçlendirme işi    12
    22-    BİNA – Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı     9
    23-    BİNA – Elektrik tesisatı    10
    24-    BİNA – Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile)     5
    25-    BİNA – Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile)    15
    26-    BİNA – Granit Plak döşenmesi    12
    27-    BİNA – Su basman altı temel imalatı    9
    28-    BİNA – İnce inşaat (kabası biten inşaatın tamamlanması )    10
    29-    BİNA – İnce yonu taş kaplama yapılması    16
    30-    BİNA – Elektrikli yangın ihbar tesisi    10
    31-    BİNA – Yarı prefabrik (% 50’den az) inşaat    7
    32-    BİNA – Tam prefabrik (%50’den fazla) inşaat    6
    33-    BİNA – Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat    7
    34-    BİNA – Betonarme karkas inşaat     9
    35-    BİNA – Yığma inşaat    12
    36-    BİNA – Karo mozaik, karo fayans veya kaplama işi    10
    37-    BİNA –  Karot alma    6
    38-    BİNA –  Laminat parke döşemesi    10
    39-    BİNA –  Paratoner tesisatı  işi    10
    40-    BİNA –  Çatı veya terasın kurşun kaplaması    10
    41-    BİNA – Yıkım ve söküm (insan gücü ile)    30
    42-    BİNA – Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile)    6
    43-    BİNA – Doğalgaza dönüşüm (daire kombili)    8
    44-    BİNA – Doğalgaz veya Fuel-oil’e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı)    10
    45-    BİNA – Traverten kaplama     10
    46-    BİNA – Boya veya badana yapılması    15
    47-    Büst yapımı    25
    48-    Cami minaresi inşaatı (betonarme)    10
    49-    Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon)    12
    50-    Cami minaresi inşaatı (tuğla)    16
    51-    Cami minaresi inşaatı (yontma taşı)    16
    52-    Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği    35
    53-    Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme     15
    54-    Çatıların alüminyum ile kaplama işi     10
    55-    Çelik çatı yapımı     9
    56-    Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli)      15
    57-    Çelik kontrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı    9
    58-    Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri  (kumlama hariç)    10
    59-    Çeşitli demir kontrüksiyon yapımı    10
    60-    Çimento fabrikası komple inşaatı  (mekanik, elektrik montaj dahil)    8
    61-    Çok katlı otopark inşaatı    9
    62-    Dekorasyon işleri    11
    63-    Demir korkuluk yapılması    10
    64-    Dış cephede mermer kaplama    12
    65-    Doğalgaz santrali inşaatı (komple)      7
    66-    Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile)    35
    67-    Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme silolar)    9
    68-    Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme soğutma kuleleri, bacalar)    10
    69-    Endüstri tesisleri inşatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil)    8
    70-    Eski eser görünümlü bina inşaatı     12
    71-    Fabrika elektrik kuvvet tabloları    6
    72-    Fabrika elektrik kuvvet tesisatı    6
    73-    Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı)    20
    74-    Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar)    20
    75-    Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar)    9
    76-    Fotosel, otomatik kapı yapılması    9
    77-    Güneş enerjisi tesisatı işi    10
    78-    Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı)    10
    79-    Hasır çelik    6
    80-    Hazır beton     1.5
    81-    Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makinalı)      5
    82-    İzolasyon işleri (cam tülü, kaneviçe, cam yünü)    10
    83-    İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton)    7
    84-    Kalorifer tesisatı    7
    85-    Kapalı garaj inşaatı    9
    86-    Kapalı spor salonu inşaatı    9
    87-    Kapı doğramaları yenilenmesi    12
    88-    Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi    11
    89-    Kutu profillerle kapı, pencere yapımı    10
    90-    Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar
        nakil işinin komple yapımı    25
    91-    Merdiven basamaklarına karo kaplaması    10
    92-    Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar    10
    93-    Mezarlık bakımı    40
    94-    Mezbaha inşaatı (komple)    9
    95-    Müşterek tesisat (bina içi)    8
    96-    Otomatik kontrol tesisatı    7
    97-    Brülör tesisatı    7
    98-    Hastane tesisatı, oksijen, azot, vakum tesisatı    10
    99-    Mutfak tesisatı    7
100-    PVC yer döşemesi, jeotekstil kaplama    5
101-    PVC profil, ısıcam temini ve takılması     10
102-    Sera inşaatı  (çelik konstrüksiyon ile)    9
103-    Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda)                                                                                                                                           
        a) Malzemeli                                                              10                  
        b) Malzemesiz    35
104-    Sera inşaatı (prefabrik sistemle)     7
105-    Sıhhi tesisat (daire içi)    9
106-    Soğuk hava deposu inşaatı (komple)    7
107-    Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması    7
108-    Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması    15
109-    Stadyum içinde tartan pist yapımı    9
110-    Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester)    6
111-    Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makinalı)    7
112-    Tel örgü işleri (kafes, tel vb.)    9
113-    TV kulesi inşaatı (betonarme)     9
114-    TV kulesi inşaatı (çelik konstrüksiyon)     10
115-    Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon)    9
116-    Yürüyen merdiven tesisi    7
117-    Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı    8
        DENİZ – DERE – LİMAN – İSKELE – MENDİREK     
    1-    Balık üretim tesisi inşaatı    10
    2-    Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı    5
    3-    Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının
        deniz dibine montajı    4
    4-    Deniz tahkimat inşaatı    8
    5-    Deniz iskele inşaatı    6
    6-    Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama)    6
    7-    Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı)    9
    8-    Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makinalı)    4
    9-    Dere onarımı (sel hasarlı) (kargir istinat duvarı)    18
    10-    Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama    6
    11-    İskele onarımı    7
    12-    Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar)    8
    13-    Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar)    10
    14-    Liman ve balıkçı barınağı inşaatı    6
    15-    Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri    7
    16-    Tersane hücumbot kızakyolu inşaatı    5
    17-    Usturmaca yapılması    5   

ELEKTRİK – MONTAJ    
    1-    Ag – Og elektrik tesisi bakım  onarımı     9
    2-    Ag – Og elektrik tesisi demontaj işi    9
    3-    Ag – Og elektrik tesisi demontaj + montaj işleri    18
    4-    AG – Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri
        a) Beton direkli    6
        b) Galvanizli direk ve ağaç direkli    6
        c) Kaynaklı demir direkli    8
    5-    Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi    15
    6-    Ana besleme hatlarının onarımı    9
    7-    Ana dağıtım panolarının tadilatı    10
    8-    Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali prefabrikasyon)    8
    9-    Armatür montajı    10
    10-    Bara imali ve montajı    8
    11-    Bilgisayar yazılımı     20
    12-    Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması    10
    13-    Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi    9
    14-    Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması    6
    15-    Enerji kesme, açma, ihbar bırakma    30
    16-    Endeks okuma işi    30
    17-    Enerji nakil hattı tel çekimi işi    7
    18-    Enerji temini, trafo postası (TRP),  alçak gerilim şebekesi (AGŞ)    8
    19-    Giriş kontrol sistemi tesisi    6
    20-    Güvenlik kamera sistemi tesisi    6
    21-    Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi)    6
    22-    Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd
        işleri (komple)
        a) Direk imalatı fabrikasyon                                     7
        b) Direk imalatı yükleniciye ait    8             
    23-    Havai  hatların yer altına alınması (komple)     8
    24-    Jenaratör revizyonu    12
    25-    Jeneratör montajı    6
    26-    Kapalı devre TV sistemi    6
    27-    Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı    6
    28-    Kesintisiz güç kaynağı montajı    6
    29-    Kompanzasyon tesisi    6
    30-    Kumanda panosu içi işlemleri    10
    31-    Kablo tavası döşenmesi    8
    32-    Pano imali ve montajı    10
    33-    Panolara besleme hattı çekilmesi    7
    34-    Radyolink İnşaatı    10
    35-    Sayaç sökme, takma işleri    30
    36-    Telefon santrali montajı    6
    37-    Telekomünikasyon tesisi işleri    6
    38-    Topraklama tesisatı    10
    39-    Tranşe arıza işi (komple)    9
    40-    Trafo merkezleri montajı
        a) Bina tipi     6    
        b) Direk tipi     8
        c) Şalt tipi    7
    41-    Yer altı kablosu döşeme işi (inşaat işleri hariç)    6
    42-    Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple)    8
        
            HAMMALİYE       
    1-    Hammaliye işi    40
        HAVAALANI      
    1-    Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu)    4
    2-    Hava Alanı (beton pist yapımı)    4
    3-    Hava Alanı (bina inşaatı)    9
    4-    Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı    7
    5-    Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler    7
    6-    Hava Alanı ısı merkezi inşaatı    9
    7-    Hava Alanı radar ikmal inşaatı    7
    8-    Hava  Alanı taksi yolu onarımı    7
    9-    Havaalanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve
        gelen yolcu  çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması    9
    10-    Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil)    6
    11-    Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç)    9
        İÇME SUYU – KANALİZASYON (içme suyu arıtma, pis su arıtma,
        su deposu, biyolojik arıtma)    
    1-    Atıksu arıtma tesisi    9
    2-    Atıksu arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple    8
    3-    Betonarme rögar kapağı imali    7
    4-    Biyolojik arıtma    9
    5-    Boru tazyik testi    6
    6-    İçme suyu abone bağlantısı    15
    7-    İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makinalı)    10
    8-    İçme suyu katodik koruma tesisi    9
    9-    İçme suyu  kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse)    9
    10-    İçmesuyu arıtma tesisi inşaatı    10
    11-    İçmesuyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil)    6
    12-    İçme suyu scada sistemi (ithal malzeme dahil) (komple)    6
    13-    İçme suyu elektrik tesisi işi     7
    14-    İksa (imalat dahil)    8
    15-    Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil)    8
    16-    Kanalizasyon temizliği  (baca ve rögarlar) (işçi ile)    40
    17-    Kanalizasyon temizliği borular  (makine, pompa ile)    8
    18-    Kollektör inşaatı    8
    19-    Kollektör temizliği (makinalı)    8
    20-    PVC su borusu döşenmesi (şebeke)    6
    21-    Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı     12
    22-    Su deposunun bakım ve onarımı    12
    23-    Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)    11
    24-    Su deposunun temizlenmesi (işçi ile)    40
    25-    Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile)    15
    26-    Su kuyusu açma (makinalı)    6
    27-    Su sondaj ve enjeksiyon işleri    6
    28-    Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.)    7
        MADEN İŞLERİ    
    1-    Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar)    5
    2-    Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar)    9
    3-    Konveyör ve tartı bandı imal ve montajı şist taşıma, şlam yükleme,
        nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi    7
    4-    Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması    10
        
          MAKİNE  – MONTAJ     
    1-    Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı    16
    2-    Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü    6
    3-    Anten direği boyanması (verici istasyonu)    12
    4-    Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme
        dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı    12
    5-    Baca filtresi temini ve montajı    10
    6-    Baca filtresi temizliği    40
    7-    Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri    12
    8-    Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi    12
    9-    Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi    12
    10-    Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi    8
    11-    Buhar santralı (komple)    8
    12-    Buharlı kazan onarımı    12
    13-    Çamaşırhane cihazlarını yenileme    6
    14-    Çelik borulu sulama hattının onarımı    12
    15-    Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı    18
    16-    Çelik konstrüksiyon demontajı    9
    17-    Çelik konstrüksiyon montajı    9
    18-    Çelik silo-kovalı elevatör  yapımı     9
    19-    Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton)    9
    20-    Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması    35
    21-    Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi    10
    22-    Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı    35
    23-    Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve
        silolara doldurulması ile istiflenmesi
        a) makinalı     40
        b) makinasız     6
    24-    Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği    40
    25-    Demiryolu vagon bakımı ve onarımı                                                                                                                                                                
        a) malzemeli                                                     12                   
        b) malzemesiz    30
    26-    Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı    9
    27-    Döner fırın inşaatı    20
    28-    Döner fırın revizyonu    25
    29-    Elektro pompaj tesisatı    8
    30-    Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı    10
    31-    Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)    15
    32-    Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve
        çapaklama işleri)    15
    33-    Gemilerin temizliği işi (işçi ile)    40
    34-    Gemilerin temizliği işi (makinalı)     10
    35-    Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj
        ve işler halde teslimi    10
    36-    Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple)     6
    37-    Hammadde temini işi    4
    38-    Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi    6
    39-    Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi    12
    40-    Araç kiralanması    10
    41-    İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı     8
    42-    Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi    12
    43-    Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı)    30
    44-    Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı)    15
    45-    Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi    8
    46-    Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi    12
    47-    Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.)    10
    48-    Ön arıtma tesisi    9
    49-    Röntgen ile kaynak kontrolü    6
    50-    Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi,
        yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı    35
    51-    Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği    8
    52-    Stoklanmış curuf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle
        ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi    8
    53-    Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi    15
    54-    Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi    6
    55-    Su tankı imalatı (saç)    10
    56-    Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği    7
    57-    Tambur bakım onarım ve kaplaması    12
    58-    Termik santral kazanı dairesinin revizyonu    12
    59-    Termik santral kömür kanallarının onarımı    12
    60-    Yangın ihbar sistemi    10
        NAKLİYE İŞLERİ     
    1-    Nakliye  işleri    4
        PROJE – HARİTA YAPIMI – MÜŞAVİRLİK    
    1-    Amenejman plan yapımı    10
    2-    Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile)     7
    3-    Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile)    14
    4-    Fotokopi, ozalit çekilmesi    7
    5-    Harita plan ve kadastro işleri (bilgisayarla)     10
    6-    Müşavirlik hizmeti    10
    7-    Proje yapımı (bilgisayarla)    12
    8-    As-built proje yapımı    8
        TERZİLİK İŞLERİ    
    1-    İşçi gücü ile terzilik işi    40
    2-    Makine ile terzilik işi    15
        TESİS İŞLETMESİ    
    1-    Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi    20
    2-    Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi    15
    3-    Beton santralı işletmesi (nakliye dahil)    10
    4-    İçme suyu, atıksu arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi    15
        TÜNEL İNŞAATI – METRO İNŞAATI    
    1-    Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli)    5
    2-    Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli)    9
    3-    Tünel – Metro inşaatı enerji temini ve cer gücü    6
    4-    Tünel – Metro inşaatı katener sistemi    7
    5-    Tünel – Metro sinyalizasyon    6
        YOL – DEMİRYOLU (alt temel, temel, stabilize, asfalt, bordür,
        kaldırım, sanat yapıları, dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik
        levhaları, sinyalizasyon )    
    1-    Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli,
        figüre, serme, sulama sıkıştırma)    4
    2-    Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım
        ve beton asfalt kaplama)    4
    3-    Asfalt kaplama işleri (malzeme idareden)    8
    4-    Asfalt mıcırı temini ve nakli (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma,
        konkasörde kırılma ve yola nakli dahil)    11
    5-    Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama)    8
    6-    Asfalt sökülmesi (makinalı)    6
    7-    Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı    10
    8-    Asma köprü inşaatı    12
    9-    Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.)    9
    10-    Beton bordür, büz, parke imali    5
    11-    Beton bordür döşenmesi    9
    12-    Beton yol korkuluğu imali ve montajı    9
    13-    Beton yol yapımı    6
    14-    Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı    10
    15-    Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi    15
    16-    Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması    15
    17-    Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (el ve kompresörle)    30
    18-    Demir yolu travers ve ray döşenmesi    8
    19-    Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması    9
    20-    Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak)    4
    21-    Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile)    30
    22-    Fore kazık, betonarme çakma kazık, çelik çakma kazık    6
    23-    Greyderle reglaj yapımı    4
    24-    İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme)    9
    25-    İstinat duvarı onarımı (kargir)    18
    26-    İstinat duvarları inşaatı (beton veya betonarme) (kalıp, demir, beton dahil)    9
    27-    İstinat duvarları inşaatı (kargir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil)    18
    28-    Katlı kavşak inşaatı    9
    29-    Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili    9
    30-    Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli)    8
    31-    Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz)    6
    32-    Keson kuyu açılması (makine ile)     10
    33-    Keson kuyu açılması (işçi ile)     40
    34-    Köprü, menfez  içi temizliği (işçi ile)    40
    35-    Köprü, menfez  içi temizliği (makine ile)    6
    36-    Köprü inşaatı (betonarme)    9
    37-    Köprü inşaatı (çelik)    9
    38-    Köprü inşaatı (kargir)    18
    39-    Köprü inşaatı (kirişler prefabrik betonarme)    7
    40-    Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile)    10
    41-    Köprü onarım işi (söküm, yıkım hariç )                                                                                                                                                                                               a- Betonarme                9                 
        b- Kargir    18
    42-    Köprü tabliye onarımı işi  (tabliye kaldırma işlemi dahil)    9
    43-    Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması    10
    44-    Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile)    6
    45-    Oto korkuluk montajı (makinalı)    7
    46-    Oto korkulukları demontajı (hasarlı)    9
    47-    Oto korkulukları tamir ve montajı    9
    48-    Otopark yapılması (açık otopark, beton)    8
    49-    Otopark yapılması (çok katlı otopark)    9
    50-    Parke ile kaldırım ve yol yapımı    18
    51-    Prefabrik köprü inşaatı (% 50 den fazlası prefabrik)    6
    52-    Refüj, yol bordürü döşenmesi, refüj toprağı nakli ve düzeltilmesi işi     9
    53-    Renkli kilit taşı parke yapımı    18
    54-    Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri    12
    55-    Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks)    9
    56-    Sifon yapılması (münferit olarak inşa edilirse)    10
    57-    Sinyalizasyon tesisi  (karayollarında)    7
    58-    Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli  (işçi ile yükleme)    30
    59-    Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi    6
    60-    Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi    6
    61-    Taş kırma işleri  (makinalı)      6
    62-    Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile)    30
    63-    Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında)    40
    64-    Trafik işaretlerinin bakım ve onarımı    12
    65-    Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı    10
    66-    Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı (makinalı)    5
    67-    Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı (makinasız)    14
    68-    Tretuvar yapımı (beton)    8
    69-    Tretuvar yapımı (karo, plaka)       10
    70-    Yatay delgi makinası ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi    6
    71-    Yol bakım onarımı (asfalt yollarda)    7
    72-    Yol bakım onarımı (beton yollarda)    7
     73-    Yol bakım onarımı (stabilize yollarda)    4
    74-    Yol hendek reglajı ve bakımı (makinalı)    4
    75-    Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple)    4
    76-    Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi  (makinalı)      5
    77-    Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi  (makinasız)      20
    78-    Yol kenarlarına kenar dikmesi  (makinalı)      7
    79-    Yollara asfalt yama yapılması                                                                                                                         
        a) malzemeli                                                                                                7              
        b) malzemesiz    15
    80-    Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (malzemeli) (makinalı)     6
        YÜKLEME – BOŞALTMA     
    1-    Boşaltma, şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine idareden, mazot
        müteahhitten)    12
    2-    Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile)    7
    3-    Yükleme, boşaltma (makine ile kum, çakıl, demir, profil, paket halinde
        tuğla, tankerle taşınan toz çimento, kil, moloz, blokaj, kırmataş,
        anroşman, parke, betopan, sac, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer
        pirinci, perlit, gaz beton)    7
    4-    Yükleme, boşaltma  (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile)    40