FAALİYETLERDE ARAÇ TESLİMİ

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 10.05.2005 tarihinde yayınlamış olduğu KDVK-31 nolu sirkülerde, Faaliyetlerini kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan araç teslimleri hakkındaki sirkülerimiz yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur
                                      

                                                             KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 31

Konusu    : Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan  mükelleflere bu amaçla yapılan araç teslimleri hakkında.
Tarihi    : 10.05.2005
Sayısı    : KDVK-31 /2005-10
İlgili olduğu maddeler    : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 13/a

1. Giriş:

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, sportif amaçlı bazı deniz ve hava araçlarının tesliminin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/a maddesinde yer alan istisna hükmünden faydalanıp faydalanmayacağı konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

2. İstisna uygulaması:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/a maddesi uyarınca, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri katma değer vergisinden istisnadır. Konu hakkında 13.07.1995 tarih ve 22342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 48 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Ayrıca, anılan Kanunun 13 üncü maddesinin gerekçesinde araçlara ilişkin bu düzenlemenin amacı “ülkenin deniz ve hava ticaret filosu ile demiryolu ulaşım sisteminin geliştirilmesinin teşviki ve dış rekabete tahammül edebilecek duruma getirilmesi” olarak ifade edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ve kanun maddesinin gerekçesinde yer alan açıklamalar gözönünde bulundurulduğunda; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/a maddesinin uygulanmasında deniz ve hava ticaret filomuz ile deniz ve hava ulaştırma sistemimizin geliştirilmesini teşvik eden araçların teslimleri istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Ancak, sportif eğlence amacına yönelik hizmet veren deniz motosikletleri, paraşüt çekme tekneleri, sürat motorları, motorsuz lazer yelkenli tekneleri, motorlu paraşüt ve balonlar ile benzeri araçlar deniz ve hava taşıma aracı niteliğinde olmadığından, bunların teslimleri istisnadan yararlanamayacaktır.”