GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2005 tarihinde yayınlamış olduğu GVK-34 nolu sirkülerde, İlk üç aylık döneme ilişkin Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresinin 17.05.2005 Salı günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Geçici Vergi Beyannamesi ile ilgili  sirkülerimiz yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

                                                            Gelir Vergisi Sirküleri/34

Konusu                : İlk Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin  Uzatılması
Tarihi                 : 05.05.2005
Sayısı                 : GVK-34/2005-6/Geçici Vergi Beyannamesi-4
İlgili olduğu maddeler         : Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120, Kurumlar Vergisi
        Kanunu Madde 25
İlgili olduğu kazanç türleri     : Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı, Kurum Kazancı

Geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

1. Birinci Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Geçici vergi beyannameleri, ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

Bu çerçevede, Ocak-Mart 2005 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 10 Mayıs 2005 tarihi akşamına kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Mayıs ayının onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında doğrudan mükellef tarafından gönderilmesine izin verilebileceği ve zorunluluk getirilebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden hazırlanan 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği [(1) 03/03/2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.] ile yapılan düzenlemeye göre, geçici vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması ilk defa tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamak üzere, 2005 yılına ilişkin verilecek geçici vergi beyannameleri için başlatılmış bulunmaktadır.

Geçici vergiye ilişkin e-Beyannamenin ilk uygulama dönemi olması nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin birinci geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Mayıs 2005 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır. Söz konusu süre uzatımı kağıt ortamında verilen beyannameler için de geçerli olacaktır.

Mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi 17 Mayıs 2005 tarihi akşamına kadar ödeyecekleri tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.