GELİR VERGİSİ HADLERİNDE DEĞİŞİKLİK VE KDV ORANLARI

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD

ve TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 

(2004/8295 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

 

1.    GİRİŞ :

 

Bilindiği gibi GVK nun mükerrer 123 üncü maddesine göre, GVK nun 19,21,23/8,31,47,48, mük. 80, 82,86 ve mük. 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak VUK hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50 sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

 

Bilindiği gibi 2004 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı 341 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile % 11,2 olarak ilan edilmiştir.

 

Bakanlar Kurulu GVK nun mükerrer 123 üncü maddesi uyarınca bu oranda artan maktu had ve tutarları, söz konusu maddedeki yetkisine istinaden 2004/8295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG.29.12.2004 – 25685) ile 1.1.2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden tespit etmiş bulunmaktadır.

 

2.    BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENEN MAKTU HAD VE TUTARLAR :

 

2.1. Yatırım İndirimi Uygulamasında Esas Alınacak Asgari Yatırım Tutarları :

 

Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan en az yatırım tutarı 1.1.2005 tarihinden itibaren yapılacak ticari ve zirai yatırımlara uygulanmak üzere 10.000 YTL. olarak tespit edilmiştir.[1]

 

2.2. Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasına İlişkin Tutar :

 

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan ve 2004 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 1.800.000.000 lira olarak uygulanan istisna tutarı, 2005 yılında elde edilecek kira gelirleri için 2.000 YTL. olarak tespit edilmiştir.

 

2.3. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı :

 

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 1.1.2005 tarihinden itibaren günlük 7,50 YTL. olarak tespit edilmiştir. [2]

 

 

2.4. Sakatlık İndirimi Tutarları :

 

         GVK nun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir :

 

Sakatlık Derecesi

2004 Yılında Uygulanan Tutar

2005 Yılında Uygulanacak Tutar

Birinci derece sakat

440.000.000 TL.

480 YTL.

İkinci derece sakat

220.000.000 TL.

240 YTL.

Üçüncü derece sakat

110.000.000 TL.

120 YTL.

 

2.5.    Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları :

 

         GVK nun 47 nci maddesinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarından yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, Büyükşehir belediye sınırları içinde 3.200 YTL , diğer yerlerde 2.300 YTL olarak tespit edilmiştir. (2004 yılında bu tutarlar sırasıyla 2.300.000.000 TL. ve 1.700.000.000 TL. idi.)

 

2.6. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları :

 

         GVK nun 48 inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 47.000 YTL., yıllık satış tutarı 66.000 YTL.; (2) numaralı bendinde yer alan gayrisafi iş hasılatı 23.000 YTL ; (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 47.000 YTL olarak tespit edilmiştir.

 

2.7.   Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı :

 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan ve 2004 yılında 12.000.000.000 TL.  olarak uygulanan değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2005 takvim yılında elde edilen değer artış kazançlarına uygulanmak üzere 13.000 YTL. olarak tespit edilmiştir.

 

2.8. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı :

 

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan ve 2004 yılında 12.000.000.000 lira olarak uygulanan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2005 takvim yılında elde edilen arızi kazançlara uygulanmak üzere 13.000 YTL. olarak tespit edilmiştir.

 

2.9. Tevkifat ve İstisna Uygulamasına Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı :

 

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesinde yer alan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2005 takvim yılında elde edilen iratlara uygulanmak üzere 800 YTL. olarak tespit edilmiştir.[3]

 

2.10.Ücretlilerde Vergi İndirimine İlişkin Tarife :

 

         GVK nun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan, ücretlilerde vergi indirimi uygulamasında esas alınan tarife 2005 yılı harcamalarına uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

         “3.300 Yeni Türk Lirasına kadar % 8’i

          6.600 Yeni Türk Lirasının 3.300 Yeni Türk Lirası için % 8’i, aşan kısmı için % 6’sı

          6.600 Yeni Türk Lirasından fazlasının, 6.600 Yeni Türk Lirası için % 7’si, aşan kısmı için % 4’ü