KANUNİ FAİZ UYGULAMASI

                                                                            GENELGE
                                                                            16- 349 Ek
 
    Bilindiği gibi, 04.10.1994 tarihli, 16-93 Ek sayılı Genelge ile, “Kurumun prim ve diğer alacaklarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına başlanılması ile birlikte Hukuk Müşavirliğinin 18.6.1992 tarihli, 1-61 Ek sayılı Genelgesinde belirtildiği şekilde uygulanmak üzere yalnızca, ödeme emrinden önce 7201 sayılı Kanuna göre tebliği gereken re’sen prim tahakkuklarına ilişkin gecikme zammı borçları için kanuni faiz alınması uygulanmasına devam edileceği talimatlandırılmıştır.
 
    Daha sonra ise, 28.08.1996 tarih, VIII-3079 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 26.12.1996 tarihli, 16-134 Ek sayılı Genelge ile, süresinde ödenmeyen ve 6183 sayılı Kanun gereğince takibine başlanılan alacaklar yönünden de tebliğ edilen gecikme zammı tutarına tebliğ edildiği tarihten itibaren kanuni faiz alınması uygulamasına başlanılmıştır.
 
    Ancak, tebliğ edilen gecikme zammına ayrıca kanuni faiz alınmasına ilişkin Kurum uygulamasının Yönetim Kurulumuzca yeniden değerlendirilmesi sonucunda, tebliğ edilen gecikme zammına kanuni faiz alınması uygulamasına son verilmesi kararlaştırılmıştır.
 
    Buna göre,
 
    1- Kurumumuzca re’sen tahakkuk ettirilerek işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek prim ve diğer alacaklar ile 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilecek prim ve diğer alacaklarda tebliğ edilen gecikme zammı tutarlarına bundan böyle ayrıca kanuni faiz alınmayacaktır.
 
    2- Daha önce 6183 sayılı Kanuna istinaden açılmış olan icra takip dosyalarından henüz tahsil edilmemiş kanuni faiz tutarları tahsil edilmeyerek terkin edilecektir.
 
    3- Buna karşın, bugüne kadar tahsil edilmiş olan kanuni faizlerin ise, iadesi veya işverenlerin mevcut borçlarına mahsubu yapılmayacaktır.
 
    Öte yandan, Başkanlığımızca kanuni faiz uygulanmasına ilişkin çıkarılmış bulunan genelge ve genel yazıların, kanuni faiz uygulanmasına ilişkin bölümleri ile münferiden kanuni faiz uygulanmasına yönelik olarak çıkarılmış olan genelge ve genel yazıların bundan böyle uygulama imkanı kalmamış bulunduğundan, söz konusu genelge ve genel yazılar ile diğer genelge ve genel yazıların kanuni faiz uygulanmasına ilişkin bölümleri işlemden kaldırılmış bulunmaktadır.  
 
     Bilgi edinilmesini, bundan böyle gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.