KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 11.04.2005 tarihinde yayınlamış olduğu 18 numaralı Kurumlar Vergisi Sirküsü ile 2004 vergilendirme dönemi yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi süresi 2 Mayıs 2005 pazartesi gününe kadar uzatılmıştır. 18 numaralı Kurumlar Vergisi Sirküleri yazımız ekinde sunulmuştur.

                                                         Kurumlar Vergisi Sirküleri/18

Konusu             : 2004 Vergilendirme Dönemi Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Süre Uzatımı
Tarihi                : 11/04/2005
Sayısı                : KVK-18/2005-6/Kurumlar Vergisi Beyannamesi-2
İlgili Olduğu Maddeler        : Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 21 ve 40
İlgili Olduğu Kazanç Türleri    : Kurum Kazancı

1 – Giriş
Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresinin Uzatılması
Kurumlar Vergisi Kanununun 21 inci maddesine göre, 2004 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 2005 yılı Nisan ayının 15 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 Sayılı Kanunun(1) 8 inci maddesi ile değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında doğrudan mükellef tarafından gönderilmesine izin verebileceği ve zorunluluk getirebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye de yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden hazırlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile yapılan düzenlemeye göre, kurumlar vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasına ilk defa tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamak üzere, 2004 yılı gelirlerine ilişkin olarak verilecek beyannameler için başlatılmış bulunmaktadır.
e-Beyannamenin ilk uygulama yılı olması nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, kurumlar vergisi mükelleflerinin 2004 takvim yılına ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 2005 yılı Nisan ayının 30 uncu günü akşamına kadar uzatılmış olup, bu tarih tatil gününe rastladığından, kurumlar vergisi beyannamesi tatili izleyen ilk iş günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü akşamına kadar verilebilecektir