MAKTU HARÇLARI

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU’NA GÖRE ALINAN MAKTU HARÇLARIN TARİFELERİ  BAKANLAR KURULUNCA BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR

(2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

•     01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5281 sayılı Kanun’un (R.G. 31.12.2004-25687-3.Mük.) 16 ilâ 26 ncı maddeleri ile, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 15, 21, 56, 60, 63, 65, 70, 74, 77, 84 ve Ek 6’ncı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu Kanuna göre maktu olarak alınan Belediyelere ait çeşitli vergi ve harç tutarları büyük ölçüde arttırılmış ve güncelleştirilmiştir.

•    İçişleri Bakanlığı, 06.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, Belediye Gruplarını tesbit ederek, 30 Serî No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (R.G. 06.01.2003-24985) ekinde yayımlamış, 31 Serî No.lu Genel Tebliğ ile de (R.G. 16.04.2003-25081) bu tebliğde  bazı değişiklikler yapmıştır.

•    Ayrıca Bakanlar Kurulu da,  aynı Kanunun 65, 74, 77, 84 ve Ek:6 maddelerinde en az ve en çok miktarları gösterilen harçların tarifelerini, Belediye sınıfları itibariyle 5 ayrı grup halinde tesbit etmiştir.

2005/8730 sayılı Kararname ekindeki listelerde tarifelere, harç nev’îleri itibariyle yer verilmiştir. Ancak ekteki tablolarda belli Belediye gruplarındaki mükelleflerin ve uygulamacıların kendi Belediye sınırları içindeki harç tarifelerini topluca görebilmeleri açısından yararlı olacağı düşüncesi ile harçların, Belediye grupları itibariyle 5 ayrı liste halinde düzenlenerek, Kararname ekindeki listelerden farklı bir biçimde sunulması yoluna gidilmiştir. (Ek: 1 ilâ 5 No.lu Listeler)

•    Belediyelerin, diğer vergi ve harçların maktu tarifelerini Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları gözönünde bulundurmak suretiyle, Belediye Meclisi Kararı ile tesbit etmekte serbestirler. Ancak, 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tarifelere aynen uymaları zorunludur. Yani Belediyeler, bu tarifelerde yazılı olan tutarların altında ve üstünde harç tahsil edemezler. Uygulamalar sırasında, bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekir.

•    2005/8730 sayılı Kararnamede, özel bir yürürlük tarihi belirlenmiş değildir. O nedenle, Kararnamenin, yayım tarihi olan 07.05.2005 tarihinden itibaren geçerli olacağı ve uygulanacağı anlaşılmaktadır.

 

1 Numaralı Belediye Grubuna
(Nüfusu 100.001 ve Daha Yukarı Olan Belediyeler)
İlişkin Harç Tutarları
        Tutar (YTL)
I-    Kaynak Suları Harcı (Kap Başına) (Md:65)       
    – 1 Lt. ye Kadar Olan Şişe ve Benzeri Kaplardan        0,020
    – 1 Lt. den Büyük Şişe ve Benzeri Kaplardan (1 Lt. Dâhil)        0,013
           
II-    Hayvan Kesim Muayene ve Denetleme Harcı (Hayvan Başına) (Md:74)             
    – Küçükbaş Hayvan             3
    – Büyükbaş Hayvan             6
           
III-    Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (Md:77)       
    – Tartı Ağırlıklarının Her Birinden              1,50
    – Uzunluk Ölçülerinin Her Birinden             1,50
    – Akıcı ve Kuru Daneli Maddelerin Hacim Ölçeklerinin Her Birinden             3
    – El Terazilerinden             6
    – Normal Masa Terazilerinden             9
    – Otomatik  (İbreli) Terazilerden           12
    – Elektronik Terazilerden           15
    – Kantar ve Basküllerden           25
           
IV-    Kayıt ve Suret Harcı (Md:84)       
    a) Her Sayfa Başına             0,75
    b) Harita, plân ve krokilerin beher metrekaresinden               8
           
V-    İmâr Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar (Ticaret ve Konut Belgeleri İçin Ayrı Ayrı) (Md:84)
       
        Ticaret        Konut
    – İlk Parselasyon Harcı (Beher m²  için)     0,12          0,09
    – İfraz ve Tevhid Harcı  (Beher m²  için)    0,12          0,09
    – Plân ve Proje Tasdik Harcı (Beher İnşaat m² si için)    0,12          0,09
    – Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı           
       a) Toprak (Beher m³ için)    0,35          0,30
       b) Kanal   (Beher m² için)    1,30          1,10
    – Yapı Kullanma İzin Harcı  (Beher İnşaat m² si için)    0,11           0,09
               
VI-    Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı (Md:84)              13
               
VII-    Sağlık Belgesi Harcı (Md:84)                2,25
               
VIII-    Bina İnşaat Harcı (M² Başına) (Ek Md:6)           
               
    1. Konut için :           
    a) 100 m² ye kadar                0,75
    b) 101-120 m²                1,5
    c) 121-150 m²                2,25
    d) 151-200 m²                3
    e) 200 m² den yukarı                3,75
               
    2. İşyeri İçin :           
    a) 25 m² ye kadar        3           
    b) 26-50 m² ye kadar        4,5       
    c) 51-100 m² ye kadar        6       
     d) 100 m² den yukarı        7,5       

2 Numaralı Belediye Grubuna
(Nüfusu 50.001- 100.000 Arasında Olan ve Bunun Altında Olsa Bile             İl Merkezi Durumunda Bulunan Belediyeler)
İlişkin Harç Tutarları
        Tutar (YTL)
I-    Kaynak Suları Harcı (Kap Başına) (Md:65)       
    – 1 Lt. ye Kadar Olan Şişe ve Benzeri Kaplardan        0,018
    – 1 Lt. den Büyük Şişe ve Benzeri Kaplardan (1 Lt. Dâhil)        0,011
           
II-    Hayvan Kesim Muayene ve Denetleme Harcı (Hayvan Başına) (Md:74)             
    – Küçükbaş Hayvan          2,50
    – Büyükbaş Hayvan          5,50
           
III-    Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (Md:77)       
    – Tartı Ağırlıklarının Her Birinden              1,25
    – Uzunluk Ölçülerinin Her Birinden             1,25
    – Akıcı ve Kuru Daneli Maddelerin Hacim Ölçeklerinin Her Birinden             2,75
    – El Terazilerinden             5,50
    – Normal Masa Terazilerinden             8
    – Otomatik  (İbreli) Terazilerden           11
    – Elektronik Terazilerden           14
    – Kantar ve Basküllerden           22
           
IV-    Kayıt ve Suret Harcı (Md:84)       
    a) Her Sayfa Başına             0,60
    b) Harita, plân ve krokilerin beher metrekaresinden              7
           
V-    İmâr Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar (Ticaret ve Konut Belgeleri İçin Ayrı Ayrı) (Md:84)
       
        Ticaret        Konut
    – İlk Parselasyon Harcı (Beher m²  için)     0,11          0,08
    – İfraz ve Tevhid Harcı  (Beher m²  için)    0,11          0,08
    – Plân ve Proje Tasdik Harcı (Beher İnşaat m² si için)    0,11          0,08
    – Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı           
       a) Toprak (Beher m³ için)    0,31          0,26
       b) Kanal   (Beher m² için)    1,15          0,95
    – Yapı Kullanma İzin Harcı  (Beher İnşaat m² si için)    0,10          0,08
               
VI-    Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı (Md:84)              11
               
VII-    Sağlık Belgesi Harcı (Md:84)                2
               
VIII-    Bina İnşaat Harcı (M² Başına) (Ek Md:6)           
               
    1. Konut için :           
    a) 100 m² ye kadar                0,70
    b) 101-120 m²                1,40
    c) 121-150 m²                2
    d) 151-200 m²                2,75
    e) 200 m² den yukarı                3,50
               
    2. İşyeri İçin :           
    a) 25 m² ye kadar        2,75           
    b) 26-50 m² ye kadar        4       
    c) 51-100 m² ye kadar        5,5       
     d) 100 m² den yukarı        7       

3 Numaralı Belediye Grubuna
(Nüfusu 20.001- 50.000 Arasında Olan Belediyeler)
İlişkin Harç Tutarları
        Tutar (YTL)
I-    Kaynak Suları Harcı (Kap Başına) (Md:65)       
    – 1 Lt. ye Kadar Olan Şişe ve Benzeri Kaplardan        0,016
    – 1 Lt. den Büyük Şişe ve Benzeri Kaplardan (1 Lt. Dâhil)          0,009
           
II-    Hayvan Kesim Muayene ve Denetleme Harcı (Hayvan Başına) (Md:74)             
    – Küçükbaş Hayvan          2
    – Büyükbaş Hayvan          5
           
III-    Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (Md:77)       
    – Tartı Ağırlıklarının Her Birinden            1
    – Uzunluk Ölçülerinin Her Birinden           1
    – Akıcı ve Kuru Daneli Maddelerin Hacim Ölçeklerinin Her Birinden           2,50
    – El Terazilerinden           5
    – Normal Masa Terazilerinden           7
    – Otomatik  (İbreli) Terazilerden         10
    – Elektronik Terazilerden         13
    – Kantar ve Basküllerden         19
           
IV-    Kayıt ve Suret Harcı (Md:84)       
    a) Her Sayfa Başına            0,50
    b) Harita, plân ve krokilerin beher metrekaresinden             6
           
V-    İmâr Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar (Ticaret ve Konut Belgeleri İçin Ayrı Ayrı) (Md:84)

        Ticaret        Konut
    – İlk Parselasyon Harcı (Beher m²  için)     0,10          0,07
    – İfraz ve Tevhid Harcı  (Beher m²  için)    0,10          0,07
    – Plân ve Proje Tasdik Harcı (Beher İnşaat m² si için)    0,10          0,07
    – Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı           
       a) Toprak (Beher m³ için)    0,27          0,22
       b) Kanal   (Beher m² için)         1            0,80
    – Yapı Kullanma İzin Harcı  (Beher İnşaat m² si için)         0,9          0,07
               
VI-    Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı (Md:84)                9
               
VII-    Sağlık Belgesi Harcı (Md:84)                1,75
               
VIII-    Bina İnşaat Harcı (M² Başına) (Ek Md:6)           
               
    1. Konut için :           
    a) 100 m² ye kadar                0,65
    b) 101-120 m²                1,35
    c) 121-150 m²                1,90
    d) 151-200 m²                2,50
    e) 200 m² den yukarı                3
               
    2. İşyeri İçin :           
    a) 25 m² ye kadar        2,50           
    b) 26-50 m² ye kadar        3,75       
    c) 51-100 m² ye kadar        5       
     d) 100 m² den yukarı        6       
               
4 Numaralı Belediye Grubuna
(Nüfusu 5.001- 20.000 Arasında Olan Belediyeler)
İlişkin Harç Tutarları
        Tutar (YTL)
I-    Kaynak Suları Harcı (Kap Başına) (Md:65)       
    – 1 Lt. ye Kadar Olan Şişe ve Benzeri Kaplardan        0,014
    – 1 Lt. den Büyük Şişe ve Benzeri Kaplardan (1 Lt. Dâhil)          0,007
           
II-    Hayvan Kesim Muayene ve Denetleme Harcı (Hayvan Başına) (Md:74)             
    – Küçükbaş Hayvan          1,50
    – Büyükbaş Hayvan          4,50
           
III-    Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (Md:77)       
    – Tartı Ağırlıklarının Her Birinden            0,75
    – Uzunluk Ölçülerinin Her Birinden           0,75
    – Akıcı ve Kuru Daneli Maddelerin Hacim Ölçeklerinin Her Birinden           2,25
    – El Terazilerinden           4,50
    – Normal Masa Terazilerinden           6
    – Otomatik  (İbreli) Terazilerden           9
    – Elektronik Terazilerden           12
    – Kantar ve Basküllerden           16
           
IV-    Kayıt ve Suret Harcı (Md:84)       
    a) Her Sayfa Başına             0,30
    b) Harita, plân ve krokilerin beher metrekaresinden              5
           
V-    İmâr Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar (Ticaret ve Konut Belgeleri İçin Ayrı Ayrı) (Md:84)
       
        Ticaret        Konut
    – İlk Parselasyon Harcı (Beher m²  için)     0,09          0,06
    – İfraz ve Tevhid Harcı  (Beher m²  için)    0,09          0,06
    – Plân ve Proje Tasdik Harcı (Beher İnşaat m² si için)    0,09          0,06
    – Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı           
       a) Toprak (Beher m³ için)    0,23          0,18
       b) Kanal   (Beher m² için)         0,85            0,65
    – Yapı Kullanma İzin Harcı  (Beher İnşaat m² si için)    0,08          0,06
               
VI-    Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı (Md:84)                7
               
VII-    Sağlık Belgesi Harcı (Md:84)                1,50
               
VIII-    Bina İnşaat Harcı (M² Başına) (Ek Md:6)           
               
    1. Konut için :           
    a) 100 m² ye kadar                0,60
    b) 101-120 m²                1,20
    c) 121-150 m²                1,75
    d) 151-200 m²                2,25
    e) 200 m² den yukarı                2,75
               
    2. İşyeri İçin :           
    a) 25 m² ye kadar        2,25           
    b) 26-50 m² ye kadar        3,5       
    c) 51-100 m² ye kadar        4,5       
     d) 100 m² den yukarı        5,5       

5 Numaralı Belediye Grubuna
(Nüfusu 5.001 den Aşağı Olan Belediyeler)
İlişkin Harç Tutarları
        Tutar (YTL)
I-    Kaynak Suları Harcı (Kap Başına) (Md:65)       
    – 1 Lt. ye Kadar Olan Şişe ve Benzeri Kaplardan        0,012
    – 1 Lt. den Büyük Şişe ve Benzeri Kaplardan (1 Lt. Dâhil)          0,005
           
II-    Hayvan Kesim Muayene ve Denetleme Harcı (Hayvan Başına) (Md:74)             
    – Küçükbaş Hayvan          1
    – Büyükbaş Hayvan          4
           
III-    Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (Md:77)       
    – Tartı Ağırlıklarının Her Birinden            0,50
    – Uzunluk Ölçülerinin Her Birinden           0,50
    – Akıcı ve Kuru Daneli Maddelerin Hacim Ölçeklerinin Her Birinden           2
    – El Terazilerinden           4
    – Normal Masa Terazilerinden           5
    – Otomatik  (İbreli) Terazilerden           8
    – Elektronik Terazilerden         11
    – Kantar ve Basküllerden         13
           
IV-    Kayıt ve Suret Harcı (Md:84)       
    a) Her Sayfa Başına            0,25
    b) Harita, plân ve krokilerin beher metrekaresinden             4
           
V-    İmâr Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar (Ticaret ve Konut Belgeleri İçin Ayrı Ayrı) (Md:84)
       
        Ticaret        Konut
    – İlk Parselasyon Harcı (Beher m²  için)     0,08          0,05
    – İfraz ve Tevhid Harcı  (Beher m²  için)    0,08          0,05
    – Plân ve Proje Tasdik Harcı (Beher İnşaat m² si için)    0,08          0,05
    – Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı           
       a) Toprak (Beher m³ için)    0,19          0,15
       b) Kanal   (Beher m² için)         0,70            0,50
    – Yapı Kullanma İzin Harcı  (Beher İnşaat m² si için)    0,07          0,05
               
VI-    Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı (Md:84)                5
               
VII-    Sağlık Belgesi Harcı (Md:84)                1
               
VIII-    Bina İnşaat Harcı (M² Başına) (Ek Md:6)           
               
    1. Konut için :           
    a) 100 m² ye kadaR        0,50
    b) 101-120 m²                1
    c) 121-150 m²                1,5
    d) 151-200 m²                2
    e) 200 m² den yukarı     2,50
               
    2. İşyeri İçin :           
    a) 25 m² ye kadar             2           
    b) 26-50 m² ye kadar        3       
    c) 51-100 m² ye kadar       4       
     d) 100 m² den yukarı       5