MEVCUT SANAYİ TESİSLERİNİN ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ

                                         MEVCUT SANAYİ TESİSLERİNİN ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ
                                                    İLAN EDİLMESİ İÇİN BAŞVURU SÜRESİ
                                                 30.06.2005 TARİHİNDE SONA ERMEKTEDİR

Bilindiği gibi, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’na 5195 sayılı Kanunla eklenen Geçici 2 nci madde ile getirilen en önemli yeniliklerden biri MEVCUT SANAYİ TESİSLERİNİN “ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ” ilan edilebileceği yönünde yapılan düzenlemedir.

Söz konusu madde hükmünde bunun şartları belirlenmiş olup, bundan yararlanmak isteyenlerin en geç 30.06.2005 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurmuş olmaları gerekmektedir.

Söz konusu madde hükmünde belirtilen başvuru şartlarının özeti aşağıdadır.

•    Üzerinde, halen kurulmuş durumda sanayi tesisleri bulunan,

•    Arazi alanı yüzellibin metrekareden büyük,

•    Kurulduğu dönemde geçerli olan imar plânları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş,

•    Mülkiyeti YATIRIMCILARA AİT alanlar,

mülk sahibi gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görmesi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Endüstri Bölgesi ilan edilebilir.

Ayrıca bu amaçla başvurulacak yerler bakımından ;

•    Yatırımın 01.07.2004’ten önce gerçekleşmiş (tamamlanmış) olması,

•    En geç 01.07.2005 tarihine kadar (30.06.2005 veya öncesinde) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuş olması,

•    Yatırım tutarının en az 75 Trilyon TL. olması (2005’de yapılan başvurularda 83,4 Trilyon TL),

•    İleri teknoloji kullanılıyor olması,

•    Yatırımın veya teknolojinin geliştirilmesine yönelik fizibilite etüdünün sunulması,

•    Mevcut yatırımın kurulmasına başlandığı tarihte ÇED mevzuatı yürürlükte ise ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı alınmış olması,

•    Arıtma tesisi için ISO 14000 belgesine sahip olunması,

•    Mülkiyet sınırları içinde tevsii imkânının mümkün olması,

Şartlarıda aranacaktır.

Özel Endüstri Bölgesinin kamulaştırılmasının yapılmayacağı, yönetim ve işletmesinin mülk sahibi gerçek ve tüzel kişilere ait olacağı, bunların katkı payından muaf olduğu ancak Bakanlar Kurulu kararıyla özel endüstri bölgesi ilan edilen alanlarda yer alan ve daha önce izin, onay ve ruhsatları alınmış yatırımların tüm izin, onay ve ruhsatlarının yenilenmesi gerektiği  hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 16.12.2004 tarih ve 25672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği’nin Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddelerinde de Özel Endüstri Bölgeleri için başvuru, aranacak koşullar vb. hakkında kanun hükümlerini tekrarlayan düzenlemelere yer verilmiştir. (Sözkonusu Yönetmelik metni Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır)

Kanunda, özel endüstri bölgesi ilân edilmenin yatırımcılara ne gibi avantajlar sağlayacağı konusunda düzenleme yapılmamıştır. Sadece, özel endüstri bölgelerinde uygulanacak Devlet yardımlarının endüstri bölgelerinde uygulanacak Devlet yardımlarından ayrı olarak Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bakanlar Kurulu bu konuda henüz bir belirleme yapmamıştır. Bakanlar Kurulu’nun bu bölgelerde uygulanacak Devlet yardımları hakkında bugüne kadar herhangi bir belirleme yapmamış olması başvuruda bulunmayı düşünen sanayicileri tereddüde düşürmektedir. Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek yardımların, yatırımcıların kendi tesislerinde özel endüstri bölgesi ilan ettirmeleri için katlanacakları büyük külfete değecek ölçüde olması gerekir. Aksi halde, endüstri bölgeleri ile ilgili düzenlemelerin mevcut sanayi tesislerini kapsayan özel endüstri bölgesi düzenlemesi de ölü doğmuş olacaktır.