ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN GİDER YAZILABİLMESİ

 T.C.  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu Özel İletişim Vergisinin Gider Yazılabilmesi hakkındaki B.07.1.GİB.0.53/5390-5-17 sayılı yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

İlgi : 09.06.2005 tarihli ve 1040/2005/SÖ sayılı yazınız.
    

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, iletişim hizmetlerinden yararlanan kurumlar adına düzenlenen faturalarda gösterilen özel iletişim vergisinin, gelir ve kurumlar vergisinin giderler kapsamında maliyet unsuru olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde, Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin özel iletişim vergisi mükellefi olduğu, verginin matrahının, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği, bu verginin katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmeyeceği ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyeceği belirtilmiştir.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, bu verginin mükellefinin Telekomünikasyon Kurumundan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerdir. Dolayısıyla, adı geçen Kanunun 39 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmünün muhatapları telekomünikasyon hizmeti veren işletmelerdir.

Buna göre, özel iletişim vergisi mükellefleri tarafından verilen telekomünikasyon hizmeti nedeniyle Şirketiniz adına düzenlenen faturalarda yer alan hizmet bedeli üzerinden hesaplanan özel iletişim vergisinin tarafınızca gelir veya kurumalar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.”