REESKONT ORANI %35 TEN %30 A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

                 25.05.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI
                                                           % 35’ten %30’a DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yayımladığı bir Tebliğ (RG.25.05.2005 – 25825) ile,

–    Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık % 32’den % 28’e,

–    Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını yıllık % 35’ten % 30’a düşürmüştür.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

238 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınacak oran üç aylık resmi iskonto haddi olmayıp yıllık avans faizi olduğundan, bu değişiklikle 25.05.2005 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangi bir faiz oranının yer almadığı durumlarda, % 35’den % 30’a düşmüştür.

Buna göre, 2005 yılı ikinci geçici vergi dönemi (1.1.2005 – 30.06.2005) için 30.06.2005 tarihi itibariyle yapılacak reeskont işlemlerinde bu yeni oran ( % 30) esas alınacak ve farklı bir oran belirleninceye kadar, izleyen geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında bu oran kullanılmaya devam edilecektir.

Bu değişiklik, ticari işlerde 1.7.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak kanuni temerrüt faizi oranını da kendiliğinden değiştirmiştir.

Çünkü, 3095 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, TCMB’nin 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranının kanuni faiz oranından yüksek olması halinde, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi olarak kanuni faiz oranı geçerli olmaktadır. Söz konusu maddeye göre ticarî işler açısından kanunî temerrüt faizi sayılan kısa vadeli avans faizi oranının, 30 Haziran günü itibariyle, önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faizi oranından beş puan veya daha çok farklı olması halinde, yılın ikinci yarısında 30 Haziran günü geçerli olan oranın uygulanması gerekmektedir. Eğer yeni bir değişiklik yapılmazsa 30.6.2005 tarihinde geçerli olacak oran (% 30), 31.12.2004 tarihinde geçerli olan % 42 oranından 5 puanı aşan şekilde düşük olacağından, 2005 yılının ikinci yarısında  ticari temerrüt faizi oranı olarak yeni orana (% 30) itibar edilecektir.

Yıl sonuna kadar başka bir oran değişikliği yapılmadığı taktirde bu yeni oran (%30), 2006 yılının birinci yarısında da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Ticari işlere ait kanuni temerrüt faizi oranı 1.7.2005 tarihinden geçerli olmak üzere % 30 olarak değiştirilerek ilişikte yeniden bilgilerinize sunulmuştur.