SEVK İRSALİYESİ

SEVK İRSALİYESİNDE FİİLİ SEVK TARİHİNİN BULUNMAMASI HALİNDE ARTIK SEVK İRSALİYESİ HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILMAYACAK VE BU FİİL İÇİN  İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜK CEZASI KESİLECEK

Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanununun mükerrer  227 ve 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 253 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, sevk irsaliyelerinde tanzim tarihinin yanında ayrıca fiili sevk tarihine de yer verilmesi gerektiğini, tanzim tarihi ile fiili sevk tarihinin sevk irsaliyesi üzerinde ayrı ayrı yer alacağını, bunlardan birine yer verilmemesi durumunda sevk irsaliyesinin hiç düzenlenmemiş sayılarak VUK’nun 353/2 nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesileceğini belirtmiş bulunmaktaydı.

Bu tespitler işyeri kapatma cezası uygulamasında da dikkate alınmaktaydı. Ancak işyeri kapatma cezasının 5228 sayılı Kanunla 31.7.2004 tarihinden geçerli olarak kaldırılması üzerine söz konusu tespitler için sadece VUK’nun 353/2 nci maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası (yani parasal ceza) uygulanmaktaydı. İşyeri kapatma cezasının uygulandığı dönemde, işyerinin kapanmasını önlemek amacıyla genellikle mükellefler özel usulsüzlük cezalarını dava konusu yapmaktaydılar. Açılan davaların çok önemli bir kısmı mükellef lehine sonuçlanmaktaydı

Maliye Bakanlığı bu defa yayımladığı 345 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinin (C) bölümünde, açılan davaların İdare aleyhine sonuçlandığını ve yargı kararlarının müstakar hale geldiğini belirterek uygulamayı değiştirmiştir. Buna göre 345 no.lu Tebliğin yayım tarihi olan 28.2.2005 tarihinden itibaren, sevk irsaliyelerinde fiili sevk tarihinin bulunmadığının tespiti halinde VUK’nun 353/2 nci maddesinde belirtilen özel usulsüzlük cezası yerine 352/II-7 nci maddesinde belirtilen ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. Bu cezanın 2005 yılında geçerli olan tutarı sermaye şirketlerinde 38 YTL’dir.