SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ

                                                                                G E N E L G E
                                                                                  12-145. EK
 
Sigortalılara ait bilgilerin, daha kısa sürede ve doğru bir şekilde bilgisayar tescil kayıtlarına aktarılması ve günümüz teknolojisinden faydalanılarak işverenlere kolaylık sağlanması amacıyla, sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerinin de E-Bildirge Projesi kapsamında zorunluluk esasına dayandırılmaksızın internet ortamında alınması, Yönetim Kurulumuzun 26/05/2005 tarihli ve IX/515 sayılı Kararıyla uygun görülmüştür.
Bu nedenle, E-Bildirge Sözleşmesinde değişiklik yapılmış ve söz konusu uygulamayla ilgili bilgisayar program yazılımları tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.
Sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerinin internet ortamında Kuruma verilmesinde aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre  işlem yapılacaktır.
1) Sigortalıların kamu veya özel sektörde çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın ve sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, daha önce sigorta sicil numarası verilmiş olan sigortalılara ait tekrar işe giriş bildirgeleri, işverenlerce internet ortamında gönderilebilecektir.
2) Sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerinin internet ortamında alınması, işverenlerin isteğine bırakıldığından; daha önce aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında verilmesi için sözleşme yapan işverenler ile aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında verilmesi için sözleşme yapacak olan işverenlerin, bildirgelerini internet ortamından verebilmelerine imkan sağlanacaktır.
Aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında verilmesi için sözleşme yapan işverenler, Kurumca verilmiş olan veya daha sonra verilecek kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi ile sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerini internet üzerinden Kuruma gönderebileceklerdir.
E-Bildirge sözleşmelerinde yapılacak olan www.alomaliye.com değişikliklere ilişkin işlemler, cari ay ek ve iptal aylık prim ve hizmet belgesine ilişkin değişikliklerle birlikte, Sigorta Primleri Daire Başkanlığınca ayrıca bildirilecektir.
3) Söz konusu uygulama, yasal süresi içinde verilecek olan  tekrar  işe giriş bildirgelerini kapsadığından, yasal süresi geçirilen tekrar sigortalı işe giriş bildirgeleri internet ortamında alınmayacak ve işverenlerce  Kuruma kağıt ortamında verilecektir.
4) Tekrar işe giriş bildirgelerini yasal sürede internet ortamında veren işverenlerden, ayrıca bildirgeyi kağıt ortamında vermeleri istenmeyecek, ancak bildirgelerin işverenler tarafından hem internet ortamında hem de kağıt ortamında Kuruma verilmesi halinde, Kurum kayıtlarına ilk intikal eden bildirgeye göre işlem yapılacaktır.
5) İnternet ortamında sigortalı tekrar işe giriş bildirgeleri fotoğrafsız ve imzasız olarak alınacağından, bunlar için Kurumca barkod numarası üretilecektir. İşveren internet ortamında giriş işlemini yaptıktan sonra iki nüsha olarak döküm alıp, barkod numaralı bir nüshasını sigortalıya verecek, diğer nüshasını ise kendi alacaktır. Kurumumuzca internet ortamında verilen tekrar işe giriş bildirgeleri için ihtiyaç dışında döküm alınmayacaktır.

6) İşverenler tarafından internet ortamında verilen sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerindeki bilgilerin, daha sonra gerek işveren gerekse Kurumumuzca güncellenmesi  veya iptal edilmesi durumunda, bildirgenin değişiklik yapılmadan önceki dökümü alınarak sigortalı dosyasına konulacak ve değişiklik nedeni bildirge üzerinde belirtilecektir. Konuyla ilgili olarak işverenlere de  ayrıca bilgi  verilecektir.
7) Sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerinin internet ortamında alınmasına ilişkin program, sigortalı işe girişlerdeki tüm istisnai durumları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu programda;  eski ve yeni işyerleri, inşaat işyerleri ve sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen Türk işverenlerce topluluk sigortasına tabi tutulan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin yasal sürede verilip verilmediğinin kontrolü yapılmakla birlikte,
-Dışişleri Bakanlığınca sigortalı olarak yurtdışı göreve atanan,
-Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılan,
-Maliye Bakanlığının vizesine bağlı olarak sigortalı çalıştıran kamu işyerlerinin sigortalıları ile 4046 sayılı Yasa uyarınca özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlara naklen atanan,
-Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin Kurumun aynı ya da başka sigorta il/sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan,
Sigortalılara ilişkin verilen tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinde bu durumlara ilişkin beyanların, özellikle idari para cezası uygulaması açısından bazı bilgi ve belgelerle doğrulanması için gerekli kontroller ünitelerce yapılacaktır.
 Her istisna durum için ay sonunda üniteler tarafından bilgisayar ortamında alınacak listelerdeki kayıtlar ile işverenlerin ünitelere verecekleri belgeler (Örneğin, Maliye Bakanlığının vizesine tabi sigortalı çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının internet ortamında verdikleri işe giriş bildirgelerinin yasal süresinde verilip verilmediğinin tespiti yapılırken, vize yazısının ilgili kuruluşa intikal ettiği tarihin bilinmesi gerekmektedir.) kontrol edilecektir.
8) E-Bildirge Projesi çerçevesinde sigortalı tekrar  işe giriş bildirgeleri uygulamasına esas olmak üzere “Sigortalı Tekrar  İşe Giriş Bildirgesi Giriş Kılavuzu” “http://www.ssk.gov.tr ” adresinden temin edilebilecektir.
9) Uygulama, sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerini kapsamakta olup, sigortalı ilk işe giriş bildirgelerinin kağıt ortamında alınmasına devam edilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.