TESLİMLER VE BELGELER

                                 8 SERİ NO’LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Kapsam
4/4/2005 tarih ve 2005/8704(1) sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa(2) ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.11.45.00.00 ve 2710.11.49.00.00 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan mallar için belirlenen ÖTV tutarlarının, bu mallara yerli tarım ürünlerinden elde edilmiş 2207.20.00.10.13 ve 2207.20.00.10.14 G.T.İ.P. numaralarında yer alan “yakıt biyoetanolü” karıştırılmış olması halinde, karıştırılan malın miktarının karışım miktarına oranı kadar eksik uygulanacağı öngörülmüş ve bu orana göre belirlenen vergi tutarlarının, 2207.20.00.10.13 ve 2207.20.00.10.14 G.T.İ.P. numaralarında yer alan yakıt biyoetanolünü ihtiva etmeyen 2710.11.45.00.00 ve 2710.11.49.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için belirlenmiş olan vergi tutarlarının % 98’inden az olamayacağı belirtilmiştir. Anılan Kararname eki Kararın 2 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca söz konusu uygulamanın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1- TANIMLAR

Bu Tebliğin uygulamasında;

a) Kararname: 4/4/2005 tarih ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararı,

b) Biyoetanol: 2207.20.00.10.13 ve 2207.20.00.10.14 G.T.İ.P. numaralarında yer
alan, “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu” (TAPDK) tarafından yayımlanan “Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğin”(3) 4 üncü maddesinde yakıt biyoetanolü olarak tanımlanan ve yerli tarım ürünlerinden elde edilen etil alkolü,

c) Benzin: ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer
alan 2710.11.45.00.00 ve 2710.11.49.00.00 G.T.İ.P. numaralı malları,

d) Karışım (Biyoetanollü Benzin): Biyoetanol ile benzinin harmanlanması sonucu elde
edilen ürünü,

e) Harmanlayıcı: Maliye Bakanlığı tarafından verilen “Harmanlama İzin Belgesi”ni
haiz, 4/12/2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda(4) tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı”yı,
f) Harmanlama İzin Belgesi: Kararname kapsamında satış yapmak için biyoetanol ile
benzini harmanlayacak olan harmanlayıcılara Maliye Bakanlığı tarafından verilen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:1) yer alan izin belgesini,

g) Üretici: Biyoetanolü üretip harmanlayıcıya teslim eden gerçek veya tüzel kişileri,

h) Üretim İzin Belgesi: Biyoetanolü üretecek olan üreticilere TAPDK tarafından verilen
“Tesis Kurma İzin Belgesi”ni,
ifade eder.

2- HARMANLAMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ

Biyoetanol ile harmanlanmış benzinleri Kararname kapsamında yalnızca, harmanlama izin belgesini haiz harmanlayıcılar teslim edebileceklerdir. Bu belgeyi almak isteyen mükelleflerin;

– Harmanlama izin belgesi için vergi dairesine müracaat tarihinde herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

– Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(5) 359 uncu maddesinde yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,
gerekmektedir.

Bu şartları haiz mükellefler, harmanlama izin belgesini alabilmek için aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV yönünden (ÖTV mükellefiyetleri yoksa KDV yönünden) bağlı oldukları vergi dairesine müracaat edeceklerdir.

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan lisans (dağıtıcı veya rafinerici lisansı) ile biyoetanol satın alınacak üreticilerin üretim izin belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği (Harmanlama izin belgesi alındıktan sonra farklı üreticilerden de biyoetanol satın alınması halinde, harmanlama yapılmadan önce bu üreticilere ait izin belgesi vergi dairesine verilecektir)

– Üretici tarafından düzenlenen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:2) yer alan “Biyoetanol Üretim Taahhütnamesi”

Aranılan belgelerin verilmesi halinde ilgili vergi dairesi, şirketin vergi borcu olup olmadığını sorgulayarak ÖTV mükellefiyeti yoksa ÖTV mükellefiyeti de tesis etmek suretiyle harmanlama izin belgesi verecektir.
Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara harmanlama izin belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve belgeler (üretim izin belgesi ve biyoetanol üretim taahhütnamesi hariç) aranılmayacaktır.

3- BİYOETANOLLÜ BENZİN TESLİMİ

a) Karışıma Uygulanacak ÖTV Tutarının Hesaplanması
Benzin ile biyoetanolün harmanlanması sonucu elde edilen karışımın tesliminde, karışıma uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.
KV = BV x [1- (E / T)]
Y = [1- (E / T)]
KV = Karışımın (Biyoetanollü Benzinin) ÖTV Tutarı (YTL/lt)
BV = Biyoetanolsüz Benzinin ÖTV Tutarı (YTL/lt)
E = Karışımdaki Biyoetanol Miktarı (lt)
T = Karışım Miktarı (Karışımdaki Benzin Miktarı+Karışımdaki Biyoetanol Miktarı) (lt)
Y = Benzin Miktarının Karışım Miktarındaki Oranı
Kararname gereğince, karışıma uygulanacak ÖTV tutarının hesaplanmasında kullanılacak (Y) değeri hiçbir zaman “0,98”den küçük olmayacaktır. Hesaplama sonucu bulunan (Y) değeri “0,98”den küçükse, dikkate alınacak olan değer “0,98” olacaktır.
Diğer taraftan biyoetanol, 2710.11.45.00.00 ve 2710.11.49.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan benzinlerden hangisi ile harmanlanır ise, hesaplamada kullanılacak (BV) değeri de, harmanlanan benzinin (2710.11.45.00.00 veya 2710.11.49.00.00 G.T.İ.P. numaralı malın) karışımın teslim tarihindeki ÖTV tutarı kadar olacaktır.

b) Benzin ile Biyoetanolün Harmanlanması ve Beyanı
Benzin ile biyoetanolün harmanlanması sonucu elde edilen karışımın tesliminde, karışıma uygulanacak ÖTV tutarının hesaplanması bu Tebliğin (3/a) bölümündeki formüle göre yapılacaktır.
Karışımın tesliminde düzenlenecek faturada, hesaplanan ÖTV tutarının altına biyoetanollü benzin olduğu belirtilecektir. Biyoetanollü benzin ile ÖTV’ye tabi başka bir malın satışına ilişkin olarak tek bir fatura düzenlenmesi halinde, bu mallar için hesaplanan ÖTV tutarları faturada ayrı ayrı gösterilecektir.
Harmanlayıcı, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan benzinlerin G.T.İ.P. numaralarına ait satırlarda, teslim ettiği karışıma uygulanan maktu ÖTV tutarını ve karışım miktarını yazacak, “Açıklama” başlığının altında ise “2005/8704 sayılı Karar” ibaresini seçerek beyanda bulunacaktır.

c) İndirim
Teslim edilen karışımda kullanılan benzinin ÖTV ödenerek satın alınmış olması halinde; karışımın satılan kısmında yer alan benzin miktarına ilişkin ödenen ÖTV tutarı, beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İndirimler (Üretime Giren Mal İçin)” kısmında beyan edilmek suretiyle ÖTV Kanununun 9 uncu maddesi hükmü gereğince hesaplanan ÖTV’den indirilir.

d) YMM Raporu Düzenlenmesi
Üreticiler, Kararname kapsamında kullanılmak üzere yerli tarım ürünlerinden imal ederek teslim ettikleri biyoetanole ilişkin olarak her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci dönemine ait yeminli malî müşavir (YMM) tarafından düzenlenen üretim raporlarını, bu dönemleri takip eden aybaşından itibaren en geç 1 ay içerisinde biyoetanol sattıkları harmanlayıcıların ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz edeceklerdir.
Harmanlayıcılar, satın aldığı biyoetanolün benzinle harmanlanmasına ve elde edilen karışımın teslimine ilişkin olarak her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci dönemine ait YMM tarafından düzenlenen faaliyet raporlarını, bu dönemleri takip eden aybaşından itibaren en geç 1 ay içerisinde ÖTV mükellefiyetlerinin bulunduğu yer vergi dairesine ibraz edeceklerdir.
Bu bölümde belirtilen YMM raporlarının süresi içerisinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin, üretici, harmanlayıcı veya YMM’ler tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesine göre bu Tebliğde belirlenen sürelerin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.
Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlardan, yukarıda belirtilen dönemlerle ilgili Kararname kapsamındaki faaliyetlerini içeren kurum yetkililerince imzalanmış bir raporu ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde, yukarıda anılan YMM raporları aranmayacaktır.

e) Uygulamaya İlişkin Örnekler

Örnek 1: Harmanlama izin belgesi sahibi (A) firması, rafineriden 1,3625 YTL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.11.45.00.00 G.T.İ.P. numaralı 98.000 litre benzin ile (B) firmasından satın aldığı 2.000 litre biyoetanolü harmanlayarak, elde ettiği karışımın tamamını Kararname kapsamında 25/5/2005 tarihinde satmıştır. 2710.11.45.00.00 G.T.İ.P. numaralı mal için 25/5/2005 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,3625 YTL/lt’dir.
Buna göre teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır;
BV = 1,3625 YTL/lt
E = 2.000 lt
T = (98.000+2.000=) 100.000 lt
Y = 1-(2.000/100.000) = 0,98
KV = BV x Y= (1,3625x 0,98 =) 1,33525 YTL/lt’dir.
Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 100.000×1,33525 = 133.525 YTL
İndirim Konusu Yapılacak Toplam ÖTV Tutarı= 98.000×1,3625 = 133.525 YTL
Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 133.525 YTL, indirim konusu yapılacak toplam ÖTV tutarı ise 133.525 YTL olmaktadır.

Örnek 2: Harmanlama izin belgesi sahibi (C) firması, rafineriden 1,4560 YTL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.11.49.00.00 G.T.İ.P. numaralı 49.250 litre benzin ile (D) firmasından satın aldığı 750 litre biyoetanolü harmanlayarak, elde ettiği karışımın 20.000 litrelik kısmını Kararname kapsamında 21/6/2005 tarihinde satmıştır. 2710.11.49.00.00 G.T.İ.P. numaralı mal için 21/6/2005 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,4845 YTL/lt’dir.
Buna göre teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır;
BV = 1,4845 YTL/lt
E = 750 lt
T = (49.250+750=) 50.000 lt
Y = 1-(750/50.000) = 0,985
KV = BV x Y= (1,4845x 0,985 =) 1,4622325 YTL/lt’dir.
Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 20.000×1,4622325 = 29.244,65 YTL
İndirim Konusu Yapılacak Toplam ÖTV Tutarı= 0,985×20.000×1,4560 = 28.683,20 YTL
Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 29.244,65 YTL, indirim konusu yapılacak toplam ÖTV tutarı ise 28.683,20 YTL olmaktadır.

Örnek 3: Harmanlama izin belgesi sahibi (E) firması, ithal ettiği 2710.11.45.00.00 G.T.İ.P. numaralı 106.150 litre benzin ile (F) firmasından satın aldığı 3.850 litre biyoetanolü harmanlamak suretiyle elde ettiği karışımın 50.000 litrelik kısmını 1/11/2005 tarihinde satmıştır. 2710.11.45.00.00 G.T.İ.P. numaralı mal için 1/11/2005 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,3625 YTL/lt’dir.
Buna göre teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır;
BV = 1,3625 YTL/lt
E = 3.850 lt
T = (106.150+3.850=) 110.000 lt
Y = 1-(3.850/110.000) = 0,965
0,965 < 0,98 olduğu için hesaplamada (Y) değeri “0,98” olarak dikkate alınacaktır.
KV = BV x Y= (1,3625x 0,98 =)1,33525 YTL/lt’dir.
Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 50.000×1,33525 = 66.762,50 YTL
Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 66.762,50 YTL olmaktadır. Satışa konu olan karışımın içerisindeki benzin ithal edildiği yani ÖTV ödenmeden satın alındığı için indirilecek ÖTV tutarı bulunmamaktadır.

4- USUL VE ESASLARA İLİŞKİN SORUMLULUK

Harmanlayıcıların ve üreticilerin bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uymamaları halinde, sorumlular adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Harmanlayıcılar, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde vergi incelemesine sevk edileceklerdir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası uygulanmasını gerektiren hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olması halinde, vergi daireleri ya da vergi incelemesine yetkili memurlar, harmanlama izin belgesini iptal edip Kararname kapsamında mal teslimini durdurmaya yetkilidirler. Yapılacak vergi incelemesi sonucunda vergi tarh edilmesi ve ceza uygulanması halinde, tarh edilen vergi ve uygulanan cezaları ödeyen mükelleflere harmanlama izin belgesi, mükelleflerin bu Tebliğin 2 nci bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla yeniden verilebilecektir.

Üreticilerin bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uymamaları veya biyoetanolü yerli tarım ürünlerinden imal etmemeleri nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, tahakkuk edecek vergi ile buna bağlı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca uygulanacak ceza, hesaplanacak gecikme faizi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun(6) uyarınca hesaplanacak gecikme zammının ödenmesinden, harmanlayıcılarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlulukları bulunmaktadır.