TÜKETİM MALLARINDAN BİR KISMININ ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

                             TÜKETİM MALLARINDAN BİR KISMININ ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Bakanlar Kurulu’nun 26.04.2005 tarih ve 25797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kararı ile, 4760 sayılı ÖTV Kanunu’na ekli (IV) Sayılı listede yer alan bazı mallarda uygulanan ÖTV oranları, yayım tarihinde geçerli olmak üzere % 6,7’den % 20’ye yükseltilmiştir.

 (IV) Sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ ye tabidir.

ÖTV oranı 26.04.2005’ten itibaren % 20’ye yükseltilmiş olan mallar için;

–    26.04.2005’ten önce teslimi gerçekleşmiş fakat faturası düzenlenmemiş olanlarda eski (% 6,7) oranın uygulanması mümkündür. Ancak, teslimin daha önce gerçekleşmiş olduğunun belgelerle tevsik edilmesi gerekir.

–    26.04.2005 itibariyle teslimi gerçekleşmemiş olmakla birlikte daha önce faturası düzenlenmiş olanlarda, faturada gösterilen miktarla sınırlı olarak eski (% 6,7) oranın uygulanması gerekir.Teslim 26.04.2005’ten sonra gerçekleşse bile ÖTV’nin % 20’ye tamamlanması gerekmez.

–    ÖTV’ ye tabi malın teslimi veya  faturasının tanzimi 26.04.2005 ve sonrasına ait olanlarda yeni oran (% 20) uygulanacaktır.

–    İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih esas alınacaktır. Gümrük yükümlülüğünün 26.04.2005 ve sonrasında doğduğu hallerde yeni oran
(% 20) uygulanacaktır.

 (IV) sayılı listede yer alan mallardan ÖTV oranı yükseltilenlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar Karar Sayısı: 2005/8716
(RG.26.04.2005 – 25797)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi ile ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 22/04/2005 tarihli ve 018045 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2