ÜCRETLİLERE VERGİ İNDİRİMİNDEN DAMGA VERGİSİ ALINMASI UYGULAMASI

NAKİT VERGİ İADELERİ İLE ÜCRETLİLERE VERGİ İNDİRİMİNDEN DAMGA VERGİSİ ALINMASI UYGULAMASI KALDIRILMIŞTIR

Bilindiği gibi, 20 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile mahsuplardan damga vergisi alınması uygulamasına son verilmekle birlikte nakit iadelerde Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı Tablonun IV/1-h pozisyonu gereğince binde 7,5 oranında damga vergisi tahsil edilmekteydi. Aynı maddeye dayanılarak özel gider indiriminden doğan vergi farkının muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisinden mahsubundan ve mahsubun mümkün olmadığı hallerde vergi dairesinden nakden alınmasında da binde 7,5 oranında damga vergisi aranılmaktaydı.

5281 sayılı Kanun’la Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı Tablonun “IV – Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1 inci fıkrasında yer alan avans makbuzlarının tablodan çıkarılması ve bentlerin yeniden düzenlenmesidir. 3239 sayılı Kanun’la a, b, c, d, e ve f bentleri kaldırılmış olduğundan eski düzenlemede, g, h, ı, j ve k bentleri bulunmaktaydı. Yapılan değişiklikle bentler a’dan başlamak üzere yeniden düzenlenmiştir. Yeni IV/1-a bendine göre, resmi daireler tarafından kişilere sadece mal veya hizmet alımına ilişkin olarak yapılacak ödemeler sırasında düzenlenecek kağıtlar damga vergisine tabi tutulacaktır. Mal veya hizmet alımı ile ilgili olmaksızın yapılacak kamu ödemeleri, değişikliğin yürürlüğe girdiği 1.1.2005 tarihinden itibaren damga vergisine tabi tutulmayacaktır.

Bu nedenledir ki, vergi dairelerince yapılan

–    Her türlü vergi iadesi ödemeleri (nakden veya mahsuben yapılan tüm KDV iadeleri dahil),

–    Fazla veya yersiz tahsil edilen paraların iadesi işlemleri

sırasında düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

Dayanağı ortadan kalktığı için ücretlilerde vergi indiriminden doğan vergi iadesi nedeniyle de damga vergisi hesaplanmayacaktır.

Bu nedenle vergi indirimi olarak hesaplanan tutarların muhtasar beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsubu ile ilgili olarak 24 no.lu satırın doldurulması gereği ortadan kalkmıştır. Gelirler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde (www.gelirler.gov.tr) yer alan 43 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Taslağı’nın 6.1.4.1 bölümünde de ücretlilerde vergi indiriminden doğan vergi iadesi işlemleri sırasında düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacağı, Resmi Daireler tarafından yapılan sadece mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeler sırasında düzenlenen kağıtların, avans ödemeleri de dahil olmak üzere damga vergisine tabi tutulacağı açıklanmıştır.