İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE İADE UYGULAMASI

                                                    KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 33

 İlgili Olduğu Maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 11 ve 42

1- Giriş

Kağıt ve internet ortamında verilen 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilenler İçin) KDV Beyannamesinin, “İhraç Kaydıyla Teslimlerle İlgili Tecil Edilemeyen KDV” satırının 95 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile iptal edilmesi nedeniyle Bakanlığımıza intikal eden tereddütlerin giderilmesi amacıyla ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin tecil edilemeyen katma değer vergisinin ihracatın yapıldığı dönemde nakden veya mahsuben iadesi hususundaki açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- İhraç Kaydıyla Teslimlerde Beyan

İhraç kaydıyla teslimlere ilişkin beyan, teslimin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin 1 ve 10 numaralı Tablolarına (internet ortamında verilen beyannamenin “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” ile “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” Tablolarına) dahil edilmek suretiyle yapılmaktadır.

“Tablo-1” de yapılan kayıt ile bu teslimler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin beyanı sağlanmakta, “Tablo-10”da (internet ortamında verilen beyannamenin “İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler” kulakçığının “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” Tablosunda) yapılan beyan neticesinde de “Tecil Edilebilir KDV”, “Tecil Edilecek KDV” ve “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” tutarları belirlenmektedir.

3- İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Edilemeyen Verginin İadesi
İhraç kaydıyla teslimlerde tecil edilemeyen katma değer vergisinin iadesi, ihracatın gerçekleştiği dönemde yapılabilmekte, ihracatın kısmen gerçekleşmesi halinde, gerçekleşen kısma isabet eden tutar iade edilmektedir.

95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (4.1.) bölümünde, ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin herhangi bir satırına, bu şekilde hesaplanacak iade tutarının yazılmayacağı açıklanmıştır.

Bu durumda, iade işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

– Mükellefler, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların kısmen veya tamamen ihraç edilmesi halinde, iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle vergi dairesine başvurarak ihracatı gerçekleşen kısma isabet eden tutarın nakden veya mahsuben iadesini talep edeceklerdir.

– Vergi dairesi beyanname verilmesini beklemeden talebi değerlendirerek genel hükümler çerçevesinde talebi sonuçlandıracaktır. Red ve iade, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesine (Beyannamenin 90. satırına) dayandırılacaktır.

– Mükellef, bu iade tutarını hiçbir beyannamede 40 veya başka bir satırda göstermeyecektir. İhraç kaydıyla teslimin gerçekleştiği dönem beyannamesinin 90. satırında bir tutar yer alması ve iade başvurusunun gerekli belgelerle birlikte usulüne uygun olarak yapılması, iade talebinin yerine getirilmesi için yeterlidir.

İade, beyanname dışında gerçekleştirileceğinden, ihracatın gerçekleştiği tarihten sonra ortaya çıkacak bu iade talebine ait tutarın herhangi bir beyannameye dahil edilmesinin, mükerrer iadeye ve dolayısıyla cezalı tarhiyatlara yol açabileceği hususuna dikkat edilmelidir.

Kağıt ortamında verilen 1 No.lu KDV Beyannamesinin söz konusu değişiklikler dikkate alınarak düzenlenmiş şekli, basımı ve dağıtımına başlanılmakla birlikte Başkanlığımız internet sitesi olan www.gelirler.gov.tr adresinin “Beyanname Örnekleri” bölümünden de temin edilebilecektir. Ayrıca, internet ortamında verilen 1 No.lu KDV Beyannamesinde de yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değişiklikler yapılarak mükelleflerin kullanımına sunulmuştur.

Duyurulur.