İNDİRİME TABİ İŞLEMLER NEDENİYLE YAPILACAK İADELER

İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yapılacak İadeler Hakkında

Katma değer vergisi 29 nolu sirküleri ile,  2004 yılındaki indirimli orana tabi işlemler için 92 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 2. Bölümünde belirtilen 9.100 YTL’lik sınırın geçerli olduğu açıklanmıştır.

Bahse konu indirimli oranlara  tabi işlemler nedeniyle yapılacak iadeler hakkındaki Katma değer vergisi sirküleri ekte  sunulmuştur.

                                                        KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 29

Konusu    : İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yapılacak İadeler Hakkında
Tarihi    : 11.04.2005
Sayısı    : KDVK-29/2005-8
İlgili olduğu maddeler    : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 29/2

1.Giriş:
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2. maddesine göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle cari yılda yapılacak iadelerde geçmiş yıllar için öngörülen alt limitler toplamının dikkate alınacağı konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

2.Yasal Düzenlemeler:
Katma Değer Vergisi Kanununun 28.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içinde indirilemeyen katma değer vergisi; aynı 29/2. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 74, 76, 82, 85, 91 ve 92 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile 27 Numaralı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde yer alan düzenleme ve açıklamalar çerçevesinde iade edilmektedir.

3. İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait İadeler İçin Yıllar İtibariyle Tespit Edilen Alt Limitlerin Cari Yılda Yapılacak İadelerde Dikkate Alınıp Alınmayacağı :

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2. maddesinde düzenlenmiş olan indirimli katma değer vergisi oranına tabi işlemler nedeniyle iade talep edilebilmesi, bu işlemler nedeniyle indirilemeyen vergiler tutarının, prensip olarak o yıl için tespit edilmiş alt limiti geçmesine bağlıdır.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iadelerde;
1999 yılında 1 milyar lira,
2000 yılında 2 milyar lira,
2001 yılında 4 milyar lira,
2002 yılında 6.4 milyar lira,
2003 yılında 8.2 milyar lira,

tutarındaki alt limitler dikkate alınmıştır. 2004 yılındaki indirimli orana tabi işlemler için de 92 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 2. Bölümünde belirtilen 9.100 YTL’lik sınır geçerlidir.
Bu itibarla, örneğin 2004 yılında indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklendiği ve indiremediği vergiler toplamı 20 bin YTL olarak tespit edilen bir mükellefe, bu yıla ait 9 bin 100 YTL’lik sınır dikkate alınarak, 10 bin 900 YTL’nin iadesi yapılacaktır. 2004 yılına ait 9 bin 100 YTL’lik alt sınıra geçmiş yıllar için tespit edilmiş bulunan tutarlar eklenmeyecektir.
Duyurulur.