İNDİRİMLİ (SIFIR) BİNA VERGİSİ ORANINDAN YARARLANABİLME

HİÇBİR GELİRİ OLMAYANLARIN İNDİRİMLİ (SIFIR) BİNA VERGİSİ ORANINDAN YARARLANABİLMELERİ İÇİN
TAAHHÜTNAME VERMELERİ YETERLİ GÖRÜLMÜŞTÜR

(44 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Hiçbir geliri olmayanların 2004 yılına ilişkin olarak indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için, gelir vergisi mükellefi olmadıklarına dair ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden, aktif sigortalı bulunmadıklarına dair de Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’dan alacakları belgeleri 2005 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ilgili belediyelere vermeleri gerektiği açıklanmıştır.

2004 yılında konut sahibi olan ve 2005 yılı için indirimli vergi oranından yararlanma şartlarını taşıyan mükelleflerin ise söz konusu belgeleri 2005 yılı sonuna kadar ilgili belediyelere vermeleri gerekmekteydi.

Yapılan başvurular üzerine Maliye Bakanlığı bu uygulamayı ilişikte bilgilerinize sunulan 44 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (RG. 12.5.2005 – 25813) ile değiştirmiştir.Hiçbir geliri olmayan kişilerin Türkiye sınırları içinde brüt alanı 200 m 2 yi geçmeyen tek konutları için sıfır vergi oranından yararlanabilmelerinin şartı olarak, Tebliğ ekinde yer alan taahhüt belgesini vermelerini yeterli görmüştür. Bu kişilerin vergi dairesi ve sosyal güvenlik kuruluşlarından yazı alıp belediyeye verme zorunluluğu kaldırılmıştır. Uygulama 2004 yılından geçerli olmak üzere değiştirilmiş bulunduğundan, 2004 yılı için söz konusu belgeleri vergi dairesine vermeyenlerin de taahhüt belgesi ibraz etmeleri yeterlidir. Taahhüt belgesi 2005 mayıs ayı sonuna kadar verilebilecektir.

Tebliğde, hiçbir geliri olmadığını taahhüt eden mükelleflerin, indirimli vergi oranından yararlanabilmeleri için, gelir vergisine tabi hizmet karşılığı elde edilen ücret, ticari, sınai, mesleki ve zirai faaliyet geliri ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, faiz ve temettü veya benzeri bir gelirinin olmaması gerektiği belirtilmiştir. Dikkat edileceği üzere “beyana tabi” denilmemiştir. Bu nedenle gelir vergisine tabi olup beyanı gerekmeyen gelirlerin mevcudiyeti halinde indirim hakkının kaybedileceği anlaşılmaktadır. Buna göre, beyana tabi hiçbir gelirin bulunmaması, indirimli oran uygulaması için yeterli görülmelidir. Yoksa çok küçük bir mevduat faizinin varlığı bile şartların kaybedilmesi için yeterli olmaktadır.

İndirimli orandan yararlanan mükelleflerin yıl içinde bir gelir elde etmeleri veya ikinci bir konuta sahip olmaları durumunda, bunu, ilgili belediyeye bildirmeleri zorunludur. Bu mükellefler izleyen yıldan itibaren bina vergisi ödemeye başlayacaklardır.

İndirimli orandan yararlanma şartlarını taşımadığı halde, gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle uygulamadan yararlanan mükellefler ile, gelir elde ettiği veya ikinci bir konuta sahip olduğu halde bunu bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken emlak vergileri, cezalı ve gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.

 
                                                    Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
                                                        (Seri No: 44)

 
Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni bulunup hiçbir geliri olmayan mükelleflerin,  indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmaları için  belge vermeleri ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

I- Hiçbir Geliri Olmayan Mükelleflerin İndirimli Bina Vergisi Oranından Faydalanmak İçin Taahhüt Belgesi Vermelerinin Yeterli Olması

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun[1] 4962 sayılı Kanunun[2] 15’inci maddesi ile değişik 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında, 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulunun kendisine bakmakla yükümlü kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’ yi geçmeyen tek meskeni olması halinde bu meskenlerine ait vergi oranını sıfıra kadar indirmeye yetkili olduğu, geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığının yetkili bulunduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan hükmün verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 38 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde[3], Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek mesken sahibi olup hiçbir geliri bulunmayanların indirimli bina vergisi oranından yararlanmaları için ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge alarak ilgili belediyeye vermeleri gerektiği bildirilmiştir.

Öte yandan, 43 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği[4]  ile hiçbir geliri olmayan ve brüt 200 m2’yi geçmeyen tek mesken sahibi olan mükelleflerin bu meskenlerine ait indirimli (sıfır) bina vergisi oranından faydalanmak için yukarıda belirtilen belgeleri, 38 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği  ekinde yer alan “Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin Tek Meskenlerine Ait Form” ekinde ilgili belediyelere verme süresi 2004 yılı için 31.05.2005 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmış, ayrıca 2004 yılında mesken sahibi olan ve 2005 yılı için indirimli vergi oranından faydalanma şartlarını taşıyan mükelleflerin istenilen belgeleri ilgili belediyelere verme süresi de 31.12.2005 tarihi olarak belirlenmiştir.

Ancak, Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla hiçbir geliri bulunmayan ve Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olan mükelleflerin bu Tebliğ ekinde yer alan Taahhüt Belgesini ilgili belediyeye vermeleri halinde bu meskenleri için 2004 yılından itibaren indirimli (sıfır) bina vergisi oranının uygulanması uygun görülmüştür.

Bu durumda, söz konusu taahhüt belgesinin verilmesi yeterli olup, ayrıca mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge almalarına gerek bulunmamaktadır.

II- Hiçbir Geliri Olmadığını Beyan Eden Mükelleflerin Geliri Veya İkinci Bir Meskeni Bulunduğunun Tespit Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler

Hiçbir geliri olmadığını taahhüt eden mükelleflerin, indirimli vergi oranından yararlanabilmeleri için, gelir vergisine tabi hizmet karşılığı elde edilen ücret, ticari, sınai, mesleki ve zirai faaliyet geliri ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, faiz ve temettü veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Mükelleflerin, yukarıda belirtilen türden bir gelir elde etmeleri veya ikinci bir meskene sahip olmaları halinde, bu değişikliği mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri  zorunludur.

Öte yandan, indirimli vergi oranından yararlanma şartlarını taşımadığı halde, gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli vergi oranından yararlanan mükellefler ile durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi,  cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.

Tebliğ olunur.