İNTERNET ORTAMINDA BEYANNAME VERME ZORUNLULUĞUNA UYMAYANLARA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

                         İNTERNET ORTAMINDA BEYAN VERME ZORUNLULUĞUNA UYMAYANLARA
                         SÜRELERİNE GÖRE FARKLI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI UYGULAMASI
                                                        
    Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinin  Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti getirilmiş ve bu mecburiyete ilişkin usul ve esaslar ilgili tebliğlerle açıklanmıştır.

    346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aktif ve ciro toplamları belirtilen hadleri aşan ve bu sebeple beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler; Beyannamelerini kanuni süre içerisinde vermeyip sürenin sonundan başlayarak ilk 15 günlük  süre ve takip eden 15 günlük süre içerisinde vermeleri halinde  Vergi Usul Kanununa göre belirli oranlarda özel usulsüzlük  cezalarına tabi olacaklardır. 15’şer günlük sürelerin  ihlali halinde Vergi Usul Kanunun ilgili maddesince özel usulsüzlük cezasına tabi olunacaktır.

    Bu konuyla ilgili olarak yayınlanmış olan 351 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Ekte  Bilgilerinize sunulmuştur.