01/01/2007 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifeleri (25.12.2006)

28 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde; motorlu taşıtların vergilendirilmesinde kullanılacak olan  (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler ile kasko sigorta değeri uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.MOTORLU TAŞITLAR                                                

                                                    VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 28)

I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen "Yetki" başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne, aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun(3) 36 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrası ve 5035 sayılı Kanunun(4) 48 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) alt bendi ile değiştirilen son fıkrasında, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.
    Öte yandan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(5) 1 inci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler, Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.
    2006 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve 363 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(6) ile ilan edilmiştir.
    Buna göre, 1/1/2007 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
    A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.            
                        (I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm3)    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
    1 – 3  yaş    4 –  6 yaş    7 – 11 yaş    12 – 15 yaş    16 ve yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm3 ve aşağısı    328,00    229,00    130,00    98,00    38,00
 1301 – 1600 cm3 e kadar    524,00    393,00    229,00    163,00    64,00
 1601 – 1800 cm3 e kadar    920,00    722,00    426,00    261,00    103,00
 1801 – 2000 cm3 e kadar    1.446,00    1.117,00    657,00    393,00    157,00
 2001 – 2500 cm3 e kadar    2.170,00    1.578,00    986,00    591,00    236,00
 2501 – 3000 cm3 e kadar    3.025,00    2.631,00    1.645,00    887,00    328,00
 3001 – 3500 cm3 e kadar    4.606,00    4.144,00    2.498,00    1.249,00    460,00
 3501 – 4000 cm3 e kadar    7.238,00    6.251,00    3.684,00    1.645,00    657,00
 4001 cm3 ve yukarısı    11.845,00    8.883,00    5.263,00    2.368,00    920,00
 2-Motosikletler
   100 –   250 cm3 e kadar    64,00    51,00    38,00    25,00    12,00
   251 –   650 cm3 e kadar    130,00    98,00    64,00    38,00    25,00
   651 – 1200 cm3 e kadar    328,00    196,00    98,00    64,00    38,00
 1201 cm3 ve yukarısı    789,00    524,00    328,00    261,00    130,00
                                                
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II)  SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık    Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
                    1 – 6 yaş    7 – 15 yaş    16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs    393,00    261,00    130,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 1900 cm3 ve aşağısı    524,00    328,00    196,00
 1901 cm3 ve yukarısı    789,00    524,00    328,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
 25 kişiye kadar    986,00    591,00    261,00
 26 – 35  kişiye kadar    1.183,00    986,00    393,00
 36 – 45  kişiye kadar    1.315,00    1.117,00    524,00
 46 kişi ve yukarısı      1.578,00    1.315,00    789,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg.’a kadar    354,00    236,00    117,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar    709,00    413,00    236,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar    1.065,00    887,00    354,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar    1.183,00    1.005,00    473,00
 10.001 – 20.000  kg’a kadar    1.419,00    1.183,00    709,00
 20.001 kg ve yukarısı     1.775,00    1.419,00    827,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
                  (III) SAYILI TARİFE    
Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)    Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
    1 –  3  yaş    4 – 5  yaş    6 – 15  yaş    16 ve yukarı yaş
 Yat, kotra ve her türlü motorlu özel  tekneler
   10 –   20 BG’ne kadar    19,73    13,15    6,57    2,61
   21 –   50 BG’ne kadar    26,31    19,73    11,83    5,24
   51 – 100 BG’ne kadar    32,90    26,31    15,78    6,57
   101 – 150 BG’ne kadar    39,47    32,90    19,73    9,20
   151 BG ve yukarısı    59,22    46,06    26,31    13,15
                    
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
             (IV) SAYILI  TARİFE    
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
    1 –  3  yaş    4 – 5  yaş    6 – 10  yaş    11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar    6.580,00    5.263,00    3.947,00    3.157,00
   1.151 –   1.800 kg.’a kadar    9.871,00    7.896,00    5.922,00    4.737,00
   1.801 –   3.000 kg.’a kadar    13.161,00    10.528,00    7.896,00    6.317,00
   3.001 –   5.000 kg.’a kadar    16.452,00    13.161,00    9.871,00    7.896,00
   5.001 – 10.000 kg.’a kadar    19.742,00    15.793,00    11.845,00    9.475,00
 10.001 – 20.000 kg.’a kadar    23.033,00    18.426,00    13.819,00    11.054,00
 20.001 kg. ve yukarısı    26.323,00    21.058,00    15.793,00    12.635,00
                    
    Öte yandan, (III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları, bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.
    
II – KASKO SİGORTASI DEĞERİ UYGULAMASI

    Bilindiği üzere, 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(7) 23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasında, "(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6’sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
    14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(8) gereğince; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 1/1/2007 ve müteakip yıllarda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.
    Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2007 ve müteakip yıllarda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından, her yıl Ocak ayı itibariyle cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve uygulanması için yetkili sigorta acentelerine bildirilen, "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.
    
    Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.
    
    Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.
    
    1 – Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi
    14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" esas alınacaktır.    
    
    Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.
    Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde ilgili yılın Ocak ayında yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.
    Herhangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan motorlu kara taşıtlarının hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.
    Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.
    
    2 – Mükellefler Tarafından Yapılacak Olan İşlemler
    Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, bir örneği tebliğ ekinde yer alan (EK 1) "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nu yetkili sigorta acentesine düzenlettirerek, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine söz konusu formu dilekçeye eklemek suretiyle müracaat edeceklerdir.
    
    3 – Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler
    Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (EK 1) (Bildirim Formunun www.gib.gov.tr internet adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.
    "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nden alınarak, "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.
    Yetkili sigorta acenteleri düzenledikleri "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte sorumludurlar.
    
    4 – Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler
    Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için ilgili vergi dairesine müracaatta bulunan mükellefin yetkili sigorta acentesine düzenletmiş olduğu "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" ile ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" vergi dairesi tarafından karşılaştırılıp, form ile listedeki bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellef kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırılacaktır.
    
    5 – Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması
    Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.
    
    Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm3 olan 1995 model 13 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 40.000 YTL olması halinde, 2007 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
    
    Taşıtın kasko sigortasına esas değeri …………………………………….40.000 YTL
    Taşıtın kasko sigortasına esas değerinin % 5’i (40.000 X %5=)….2.000 YTL
    2007 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı ………………………..    2.368 YTL
    Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı …………..    1.645 YTL
    
    
    Örnekte belirtilen taşıtın motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin % 5’ini aştığından, ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, taşıtın yer aldığı (I) sayılı tarifedeki motor silindir hacmi 4001 cm3 yukarısı ve 12-15 yaş grubunun yer aldığı kademenin bir alt kademesi olan 3501-4000 cm3 arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken 1.645 YTL olacaktır.
    Tebliğ olunur.