1/1/2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Çevre Temizlik Vergisi tutarları (25.12.2006)

33 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile; Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi, İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi ve İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulamasına ilişkin tarife, had ve tutarlar yeniden belirlendi.
 
                                         BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 33

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(2) ile değişik mükerrer 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.", üçüncü fıkrasında, "Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.", dördüncü fıkrasında, "Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanır.", beşinci fıkrasında, "İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanır.", onbirinci fıkrasında ise, "Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Bakanlığımızca 2006 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve 363 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiştir.
Buna göre; 1/1/2007 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.
1 – Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 17 YKr, diğer belediyelerde 14 YKr olarak hesaplanacaktır.
2 – İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.
2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır

Bina Grupları    Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)
    1. Derece    2. Derece    3. Derece    4. Derece    5. Derece
1. Grup    1.600    1.300    990    800    660
2. Grup    1.000    790       590    490    400
3. Grup    660       530      400    330    260
4. Grup    330       260      200    160    130
5. Grup    200       160      110    100      80
6. Grup    100        80       58       46     34
7. Grup    34          29       20       17     14

2. 2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak uygulanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları    Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)
    1. Derece    2. Derece    3. Derece    4. Derece    5. Derece
1. Grup    2.000    1.625    1.237    1.000    825
2. Grup    1.250      987      737        612    500
3. Grup    825        662      500        412    325
4. Grup    412        325      250        200    162
5. Grup    250        200      137        125    100
6. Grup    125        100       72          57      42
7. Grup    42           36        25         21      17
3 – İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrası ile 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(4) 7 nci maddesine göre, söz konusu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.